05-07-2018 19:32 GÜNDEM

PA­LA­MUT­BÜ­KÜ KUM­YER YAN­GI­NI SÖN­DÜ­RÜL­DÜ; SEBEBİ KAY­NAK MAKİNA­SIN­DAN ÇIKAN KI­VIL­CIM­LAR

Sebiha ARSLAN : Kay­nak ma­ki­ne­sin­den sıç­ra­yan kı­vıl­cım­la­rın neden ol­du­ğu , Datça Pa­la­mut­bü­kü Kum­yer Mev­kii, köy yer­le­şim yeri içe­ri­sin­de ki, eksi kul­la­nıl­ma­yan bir okul ya­nın­da çıkan yan­gın ,45 da­ki­ka' da kont­rol al­tı­na alı­na­rak sön­dü­rül­dü.5 hek­tar­lık ma­ki­lik alan zarar gördü.

PA­LA­MUT­BÜ­KÜ KUM­YER YAN­GI­NI SÖN­DÜ­RÜL­DÜ; SEBEBİ KAY­NAK MAKİNA­SIN­DAN ÇIKAN KI­VIL­CIM­LAR

Edi­ni­len bil­gi­ye göre; Kum­yer mev­ki­in­de bu gün saat 15.00 sı­ra­la­rın­da mey­da­na gelen yan­gın, köy yer­le­şim yeri içe­ri­sin­de, eski kul­la­nıl­ma­yan bir oku­lun bah­çe­sin­de mey­da­na geldi. Bir va­tan­da­şın kay­nak ma­ki­na­sıy­la ,su de­po­su ka­pa­ğı­nı kay­nat­tı­ğı sı­ra­da ,çıkan kı­vıl­cım­lar ne­de­niy­le mey­da­na geldi.?Hemen fark eden şahıs ve et­raf­ta­ki va­tan­daş­lar yan­gı­nı sön­dür­me­ye ça­lı­şa­rak , ALO 177 ORMAN YAN­GI­NI İHBAR HATTI ve 112 ACİL ÇAĞRI MER­KEZİ 'ni ara­ya­rak ih­bar­da bu­lu­nul­du.
Yak­la­şık 18 da­ki­ka sonra yan­gın ye­ri­ne ula­şan ekip­ler ,Mar­ma­ris Orman iş­let­me mü­dür­lü­ğü ne bağlı Datça Orman İşlet­me Şef­li­ği,1 He­li­kop­ter , 8 ara­söz ,3 su tan­ke­ri ,37 işci ve köy­lü­le­rin yar­dı­mı.Datça Be­le­di­ye­si­ne ait 1 iş ma­ki­na­sı ve su tan­ke­ri,Datça İtfa­iye Gurup Amir­li­ği, 2 ara­söz ve 1 su tan­ke­ri ve Datça Jan­dar­ma ekip­le­ri mü­da­ha­le ederek yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma­lar devam eder­ken ,kont­rol ve so­ğut­ma ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te.


Bu haber 1918 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer