13-05-2019 19:44 GÜNDEM

ÖZEL İNSAN­LAR 12. GE­LE­NEK­SEL EN­GELLİ PİKLİĞİNDE BU­LUŞ­TU

Sebiha ARSLAN : Datça Belediyesi'nin Geleneksel olarak düzenlediği ” Engeli Pikniği”nin 12 incisi Datça Engelim Olmayın Derneği işbirliği ile 11 Mayıs Cu­mar­te­si günü Datça Kent Park­ta 12 : 00 16: 00 ara­sın­da gerçekleşti.

ÖZEL İNSAN­LAR 12.  GE­LE­NEK­SEL EN­GELLİ PİKLİĞİNDE BU­LUŞ­TU

 

Datça Be­le­di­ye­si­nin ve Datça En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği­nin ev sa­hip­li­ğin­de, Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve gö­nül­lü spon­sor­la­rın kat­kı­la­rıy­la ger­çek­le­şen et­kin­lik­te,çok sayıda engelli vatandaş ve aileleri katıldı. Datça'nın her ta­ra­fın­dan en­gel­li va­tan­daş­lar ve aile­le­ri Datça Be­le­di­ye­si'nin temin et­ti­ği va­sı­ta­lar­la Kent Park'a ge­ti­ril­di. Et­kin­li­ğe Kay­ma­kam Mesut Çoban ,Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Yar­bay Erdim Fahri Zeren,İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Raşit Özkan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar,yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin, Halk­la İliş­ki­ler Mü­dü­re­si Özlem Caner, Basın So­rum­lu­su Osman Akın ,En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği Baş­ka­nı Dilek Dün­dar , Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li Mec­lis üye­le­rin­den bir kaçı ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
Kay­ma­ka­mı Çoban, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Zeren, Em­ni­yet Mü­dü­rü Özkan,Baş­kan Uçar, ma­sa­la­rı tek tek do­la­şa­rak hal hatır so­rul­du. Bir gün son­ra­sı an­ne­ler günü ol­du­ğu için kır­mı­zı ka­ran­fil­ler ve­ril­di.İkram edi­len öğle ye­me­ği­nin ar­dın­dan anfi eğ­len­ce ala­nı­na ge­çil­di. Prog­ra­mın su­nu­cu­lu­ğu­nu En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği üye­le­rin­den Ber­kan Ar­ma­ğan ve Esin Tamer Der­nek Baş­ka­nı Dilek Dün­dar ile birlikte yaptı.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar özet­le yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da ” Ya­şa­dı­ğı­mız süre için­de he­pi­mi­zin en iyi şe­kil­de ya­şa­ma hak­kı­mız var. Bugün bu gü­zel­li­ği biz­le­re ya­şa­tan ve bir­lik­te bir şey­ler yap­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu pay­la­şan genç ar­ka­daş­la­rı­ma te­şek­kür edi­yo­rum. Datça'da hep be­ra­ber ya­şa­ma­nın gü­zel­lik­le­ri­ni önü­müz­de­ki sü­reç­te de ya­şa­rız diye dü­şü­nü­yo­rum. Hep bir­lik­te daha güzel gün­ler, daha iyi bir yaşam di­le­ğiy­le sa­ğo­lun, var olun ” dedi.
En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği Ritm Grubu müzik şo­vuy­la ku­lak­la­rın pa­sı­nı silerken ,Vals Dansı gös­te­ri­si ile  Be­nim­le Dans Eder Misin?  şovu büyük alkış aldı.En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği Dans Grubu ile eğ­len­ce do­ruk­la­ra çıktı.Her sene ol­du­ğu gibi bu se­ne­de Meh­met Ci­le­sun' kendi yaz­dı­ğı şiirini okudu büyük alkış aldı.
Al­gi­da bu günde ürün­le­ri­ni üc­ret­siz ola­rak ikram etti. Et­kin­lik son­ra­sı en­gel­li va­tan­daş­lar gel­dik­le­ri va­sı­ta­lar­la tek­rar ev­le­ri­ne bı­ra­kıl­dı­lar.


Bu haber 669 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer