14-09-2020 18:36 GÜNDEM

MÜZİK İÇİN YA­RA­TIL­MIŞ BİRİ, ERKAN KESEN

Sebiha ARSLAN : Siz o'nu belki rast gelip din­le­miş­si­niz­dir. Ken­di­si uzun za­man­dır, Datça Kekik Res­ta­urant'ta hem çalıp, hem söy­le­miş­tir. İzmir, Eş­ref­pa­şa, Çi­men­te­pe Ma­hal­le­sin­de 1985 yı­lın­da (35 ya­şın­da) doğan, Kesen, evli ,Emir adın­da bir oğlu var. Mü­zi­ğe ya­şa­dı­ğı çev­re­nin de et­ki­siy­le baş­la­mış ve çabuk ye­tiş­miş bir alay­lı!

MÜZİK İÇİN YA­RA­TIL­MIŞ BİRİ, ERKAN KESEN

Daha on ya­şın­day­ken, ba­ba­sı­nın al­dı­ğı bir orgla mü­zi­ğe adım atı­yor. Ondan sonra da bı­rak­mı­yor. Ba­ba­sı­nın des­te­ği­ni hiç ama hiç unut­mu­yor.
Bu yaş­lar­da ,daha onun ya­şın­da­ki­le­rin adını bile doğru söy­le­ye­me­di­ği, enst­rü­man­la­rı çal­ma­ya baş­lı­yor.

Müzik ya­par­ken, oku­lu­nu hiç ak­sat­ma­mış. Hem okul, hem müzik. Hem de mü­zik­te dop­do­lu bir ya­şa­mı olmuş.
Onun derdi, nasıl pro­fes­yo­nel mü­zis­yen olu­rum­dur. Bunun için büyük uğ­raş­lar verir.
İzmir, İstan­bul, An­ka­ra, Muğla der­ken ve Datça'da 18 aydır müzik ya­pı­yor.
Hem çalıp, hem söy­lüyor. Bu arada sa­de­ce bir enst­rü­man­la ye­tin­mez. Klav­ye, Pi­ya­no, Akor­de­on, Klar­net, Per­küs­yon çal­mak­ta­dır. Hani der­ler ya, on par­ma­ğın­da on ma­ri­fet diye. Erkan Kesen' in tüm par­mak­la­rı enst­rü­man için ya­ra­tıl­mış der­sek abar­tı olmaz.
Ço­cuk­lu­ğun­dan bu yana, bu­lun­du­ğu çev­re­nin de et­ki­siy­le belki, Roman şar­kı­la­rı­na ayrı bir sevgi bes­ler, Kesen.
Ha­ya­lim de­di­ği Roman Şar­kı­la­rı kli­bi­ni söz ve bes­te­si Gök­han Orak­çı'ya ait olan eser­le Ağus­tos 2020 de çek­miş. Kendi ifa­de­siy­le, bu onun ha­ya­li­ni ger­çek­leş­tir­di­ği “İlk Çı­kı­şı­dır”
Bu kli­bin de­va­mı ni­te­li­ğin­de ola­cak ikin­ci kli­bi­ni de Eylül son­la­rı­na doğru çe­ke­ce­ği­ni be­lirt­mek­te­dir Erkan Kesen. Yeni çe­ki­lecek kli­bin­de “Roman, pop ve akus­tik mü­zi­ği” ön plana al­ma­yı dü­şü­nü­yor.
Bu­nun­la da kal­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­yen Kesen, çok yakın za­man­da, bir sing­le par­ça­sıy­la müzik se­ver­ler­le bu­luş­mak is­te­ğin­de. Şu anda, bir radyo su­nu­mu ve canlı TV ka­na­lı pro­je­si için ça­lış­mak­ta ol­du­ğu­nu açık­lı­yor.
Datça'ya aşık biri Erkan Kesen. 18 aydır Datça'da müzik yap­tı­ğı­nı (Datça/Kekik Res­ta­urant) çok mem­nun kal­dı­ğı­nı, söz­leş­me­le­ri ol­du­ğu için, İzmir'e git­mek zo­run­da kal­dı­ğın be­lir­ten Kesen'e, Datça'ya neden gel­di­ği so­rul­du­ğun­da;
“Her ba­şa­rılı er­ke­ğin ar­ka­sın­da kim var­dır? Tabii ki bir kadın. Böyle olun­ca da insan sev­di­ği ka­dı­nın pe­şin­den her yere gider….” Beni bu­ra­la­ra işte o ge­tir­miş­tir!

Müzik eği­ti­mi ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Erkan Kesen, kendi ifa­de­siy­le “Kendi ru­hu­nu din­le­ye­rek “ müzik yapan biri…
Ba­şa­rı­lar di­le­riz 


Bu haber 279 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer