21-01-2021 14:38 GÜNDEM

MUSKİ, SU SA­AT­LE­Rİ İÇİN UYAR­DI

Rıza EZER : Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü, va­tan­daş­la­rı hava sı­cak­lık­la­rın­da­ki ani dü­şüş­ler kar­şı­sın­da sa­yaç­la­rın ko­ru­ma al­tı­na alın­ma­sı ko­nu­sun­da uyar­dı.

MUSKİ, SU SA­AT­LE­Rİ İÇİN UYAR­DI

Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si (MUSKİ) Genel Mü­dür­lü­ğü, kış ay­la­rın­da hava sı­cak­lık­la­rı­nın düş­me­si ile bir­lik­te sa­yaç­la­rın don­ma­ma­sı için abo­ne­le­ri­ne uya­rı­lar­da bu­lun­du. MUSKİ ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, su sa­yaç­la­rı­nın donma ve pat­la­ma ris­ki­ne karşı abo­ne­le­rin önlem al­ma­sı ge­rek­ti­ği vur­gu­la­nır­ken, alı­na­cak ön­lem­ler­le il­gi­li ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­ler hak­kın­da bilgi ve­ril­di.
Su Sa­yaç­la­rı İklim Şart­la­rı­na Göre Ko­run­ma­lı
MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, ısıt­ma, so­ğut­ma ve elekt­rik te­si­sat­la­rı­nın yanı sıra su te­si­sat­la­rı­nın da bir bi­na­nın can da­ma­rı ol­du­ğu be­lir­ti­lir­ken şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di; “Su te­si­sat­la­rı, ısıt­ma, so­ğut­ma ve elekt­rik te­si­sat­la­rı gibi bi­na­la­rın can da­ma­rı di­ye­bi­le­ce­ği­miz bir ya­pı­sı­dır. Bu yüz­den su te­si­sat­la­rı­nın da iklim de­ği­şik­lik­le­ri­ne karşı ko­run­ma­sı da en çok önem arz eden do­na­nım­dır. Ne yazık ki bu te­si­sat­la­rın­da en büyük düş­ma­nı soğuk ha­va­lar­da ya­şa­nan donma ola­yı­dır. Suyun donma nok­ta­sı, pek çok olay­da ol­du­ğu gibi su te­si­sat­la­rı ve sa­yaç­lar için­de kri­tik bir de­re­ce­dir. Don olayı bi­na­da­ki su te­si­sa­tı hat­la­rı­na, özel­lik­le su sa­yaç­la­rın­da tah­ri­bat oluş­ma­sı­na, sa­ya­cın et­ki­siz ve ve­rim­siz ça­lış­ma­sı­na sebep ol­mak­ta­dır”
Donan Sa­ya­ca Ateş Tu­tul­ma­ma­lı
Soğuk ha­va­lar­da sayaç için­de­ki suyun bek­le­til­me­me­si ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çeken MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di: “Don olayı, sayaç için­de bu­lu­nan suyun hac­mi­nin 1/12 kadar art­ma­sı ile sa­ya­cın pat­la­ma­sı­na neden olur. Suyun don­ma­sıy­la artan ba­sınç sayaç ve bo­ru­yu pat­la­tır. Bu ne­den­le sa­ya­cın pat­la­ma nok­ta­sı­na gel­me­me­si için ön­ce­lik­le sayaç için­de bu­lu­nan suyun bek­le­me­me­si, az mik­tar­da suyun çok soğuk ha­va­lar­da akı­tıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Ay­rı­ca ısıt­ma­sız yer­ler­de ve evin dı­şın­da bu­lu­nan su sa­yaç­la­rı­nı ko­ru­mak için; beton, ahşap veya de­mir­den mu­ha­fa­za­lı ku­tu­lar içine ko­nul­ma­lı­dır. Donan bir sa­ya­ca ve te­si­sa­ta ateş tut­ma­ma­lı veya sıcak su dö­kül­me­me­li­si­niz. Donma ne­de­niy­le su sa­yaç­la­rı­nın hasar gör­me­si veya yan­lış mü­da­ha­le so­nu­cu önem­li mik­tar­da su kay­bı­na se­be­bi­yet ve­re­cek­tir. Bunun yanı sıra bu tür mağ­du­ri­yet­te va­tan­daş­la­rı­mız ke­sin­ti­siz su hiz­me­ti al­ma­la­rın­da sı­kın­tı­ya dü­şe­bi­le­cek­ler­dir. Bunun önüne geç­mek için su sa­yaç­la­rı­nın don­ma­ma­sı için ön­ce­den önlem alın­ma­sı ge­rek­mek­te­dir”


Bu haber 837 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer