02-02-2019 17:36 GÜNDEM

MUSKİ DATÇA 'DA 100 YILLIK AS­BESTLİ BO­RU­LA­RI DEĞİŞİYOR

Sebiha ARSLAN : Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si Genel Mü­dür­lü­ğü (MUSKİ ), ta­ra­fın­dan Ata­türk Cad­de­si, Şen­ka­ya kav­şa­ğın­dan de­ni­ze kadar olan kı­sım­da alt yapı ye­ni­le­me ça­lış­ma­sı başlattı.

MUSKİ DATÇA 'DA 100 YILLIK  AS­BESTLİ BO­RU­LA­RI DEĞİŞİYOR

Atatürk caddesindeki 100 yılı aş­kın­dır kul­la­nı­lan as­best­li hat­lar, daha sağ­lık­lı olan içme suyu hat­la­rı ile de­ğiş­ti­ri­li­yor.İçme suyu, ka­na­li­zas­yon ve yağ­mur suyu bo­ru­la­rı hem cadde ,hem cadde et­ra­fın­da­ki so­kak­lar ba­zın­da ,bağ­lan­tı­sı şe­be­ke bo­ru­la­rı da dahil de­ğiş­ti­ri­le­rek ,ye­ri­ne uzun ömür­lü ve insan sağ­lı­ğı­na za­ra­rı ol­ma­yan pvc bo­ru­lar dö­şe­ni­yor.

Muski Datça Bölge sorumlusu Zeynel Öztürk yap­tı­ğı açık­la­ma­da şu cüm­le­le­ri söy­le­di ''

Şen­ka­ya Kav­şa­ğın­dan de­ni­ze kadar olan kı­sım­lar ,1,50 ye 1.50 yağ­mur suyu baksı ile de­ği­şti­riyoruz. Ata­türk Cad­de­sin­de­ki 100 yılı aşkındır kullanılan   asbestli  bo­ru­lar yeni bo­ru­la­rla ye­ni­le­niyor.O  arada hem sağ hem sol da bulunan bütün abone şebeke hat­la­rı , içme suyu şe­be­keleri ye­ni­den ya­pı­yoruz.Top­lam 300 met­re­ye yakın yağ­mur baksı ,1 km ' ye  ya­kın­da  da içme suyu şe­be­ke­si dö­şe­necek.

Şuan ça­lı­şan bütün ekip MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü­nün personelidir.?Datça Be­le­di­ye­si tak­vi­ye olarak kam­yon ve kep­çe­si­ni ve­re­rek destek veriyor. Şu ana kadar hiç su ke­sin­ti­si yap­ma­dık . ­Dat­ça' ­nın ge­le­ce­ği için kav­şakta bu­lu­nan 4 va­na­yı ye­ni­le­ye­ce­ğiz.O es­na­da bağ­lan­tı­la­rı­mı­zı ta­mam­lar­ken  bir kısım da su ke­sin­ti­miz ola­cak onu da ön­ce­den va­tan­da­şı­mı­za sms ile  bil­di­re­ce­ğiz'' dedi.

Bun­dan son­ra­ki iş­lem­de Datça Be­led­i­ye­si yol ya­pı­mı­na baş­la­ya­cak.


Bu haber 741 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer