24-06-2020 17:10 GÜNDEM

MUH­TAR­LAR­DAN BAŞ­KAN GÜRÜN'E TE­ŞEK­KÜR Zİ­YA­RE­Tİ

Sebiha ARSLAN : Muğla Muh­tar­lar Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Osman Gürün'ü ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti. Ger­çek­le­şen zi­ya­re­te Datça Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı ve İskele Ma­hal­le Muh­ta­rı Metin Ka­ra­dağ­lı da ka­tıl­dı.Aynı ekip aynı gün Muğla Va­li­si Orhan Tavlı' ya da zi­ya­ret ede­rek ha­yır­lı olsun te­men­ni­sin­de bu­lun­du.

MUH­TAR­LAR­DAN BAŞ­KAN GÜRÜN'E TE­ŞEK­KÜR Zİ­YA­RE­Tİ

Muğla Muh­tar­lar Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Osman Gürün'ü Salı günü (23.06.2020) 12:30 da zi­ya­ret etti.​ Aynı ekip aynı gün saat 13:30 da Muğla Va­li­si Orhan Tavlı' ya da zi­ya­ret ede­rek ha­yır­lı olsun te­men­ni­sin­de bu­lun­du.İlçe Muh­tar­lar Der­nek Baş­kan­la­rın­dan olu­şan Fe­de­ras­yon üye­le­ri pan­de­mi sü­re­cin­de Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­dan duy­duk­la­rı mem­nu­ni­ye­ti dile ge­tir­di. Zi­ya­ret'e Datça' dan ,Datça Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı ve İskele Ma­hal­le Muh­ta­rı Metin Ka­ra­dağ­lı yanı sıra , Bod­rum, Fet­hi­ye, Milas, Men­te­şe ve Ula Muh­tar Der­nek­le­ri Baş­kan­la­rı ka­tıl­dı. Zi­ya­re­tin ar­dın­dan Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Akay, Baş­kan Gürün'e te­şek­kür pla­ke­ti verdi.
Baş­kan Akay "Bü­yük­şe­hir Pan­de­mi sü­re­cin­de va­tan­daş­la­rın ya­nın­day­dı"
Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Hay­ret­tin Akay, Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin pan­de­mi sü­re­cin­de de­zen­fek­si­yon, maske da­ğı­tı­mı, gıda ve hij­yen pa­ke­ti yar­dım­la­rı gibi hiz­met­ler­le va­tan­da­şın mağ­dur ol­ma­ma­sı için ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı yap­tı­ğı­nı be­lir­te­rek. şu cüm­le­le­ri söy­le­di "Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si pan­de­mi sü­re­cin­de tüm per­so­ne­liy­le büyük öz­ve­ri gös­ter­miş va­tan­daş­la­rın bu sü­reç­ten en az et­ki­len­me­si için ge­re­ken tüm ön­lem­le­ri al­mış­tır. Gerek so­kak­lar­da, oto­büs­ler­de, va­tan­da­şın yoğun ol­du­ğu yer­ler­de ya­pı­lan de­zen­fek­si­yon iş­lem­le­ri, gerek gıda ve hij­yen pa­ke­ti yar­dım­la­rı ge­rek­se maske da­ğı­tı­mıy­la Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si va­tan­da­şın ya­nın­da ol­muş­tur. Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­dan do­la­yı Muh­tar­lar Fe­de­ras­yo­nu ola­rak başta Dr. Osman Gürün olmak üzere tüm Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ça­lı­şan­la­rı­na te­şek­kür ede­rim" dedi.
Baş­kan Gürün, "Yeni sos­yal ya­şa­ma alış­ma­lı­yız"
Muh­tar­la­ra zi­ya­ret­le­ri do­la­yı­sıy­la te­şek­kür eden Baş­kan Osman Gürün, pan­de­mi sü­re­ci­nin henüz bit­me­di­ği­ni her­ke­sin yeni dü­ze­ne alı­şıp dik­kat­li ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni bir­lik­te bu sü­re­ci bir­lik­te aşa­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da "Biz Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak bil­di­ği­niz gibi hiç bir si­ya­si veya fark­lı bir ayrım gö­zet­me­den tüm ma­hal­le­le­ri­mi­ze eşit hiz­met ver­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Pan­de­mi sü­re­cin­de de eli­miz­den gel­di­ğin­ce va­tan­daş­la­rın ya­nın­da ol­ma­ya ça­lış­tık ve ol­ma­ya da devam ede­ce­ğiz. Pan­de­mi sü­re­ci ile bir­lik­te or­ta­ya çıkan yeni sos­yal dü­ze­ne hep bir­lik­te adap­te ol­ma­lı ve buna uy­ma­lı­yız. Siz ma­hal­le muh­tar­la­rı­mı­zın bu­lun­du­ğu­nu böl­ge­ler­de va­tan­daş­la­rı­mı­zı bu yönde uyar­ma­nız ve ge­re­ken adım­la­rı at­ma­nız ge­rek­mek­te­dir. Bu güne sür­dür­dü­ğü­müz iş bir­li­ği ve ortak ça­lış­ma­la­rı­mız her gün daha da ileri gi­de­rek hep be­ra­ber va­tan­daş­la­rı­mı­zın mem­nu­ni­ye­ti için ça­lış­ma­ya devam ede­ce­ğiz" dedi.


Bu haber 3123 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer