24-12-2019 10:54 GÜNDEM

MUH­TAR­LAR FE­DE­RAS­YO­NU KU­RUL­DU

Sebiha ARSLAN : Muğla İli Muh­tar­lar Fe­de­ras­yo­nu; Datça Bod­rum, Milas, Ya­ta­ğan, Men­te­şe, Ula, Mar­ma­ris ve Fet­hi­ye Muh­tar­lar Der­nek­le­ri'nin bir­le­şi­mi ile ku­rul­du.

MUH­TAR­LAR FE­DE­RAS­YO­NU KU­RUL­DU

 

Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Hay­ret­tin Akay ve fe­de­ras­yon yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan 26 Ara­lık Per­şem­be günü ya­pı­la­cak açı­lış ön­ce­si basın açık­la­ma­sı ya­pıl­dı.
Muğla İli Muh­tar­lar Fe­de­ras­yo­nu Hay­ret­tin Akay, yap­tı­ğı açık­la­ma­da; "8 il­çe­mi­zin bir­le­şi­mi ile fe­de­ras­yo­nu­mu­zu kur­duk. Bün­ye­miz­de top­lam 422 muh­tar bu­lu­nu­yor. 569 muh­ta­rı­mı­zı in­şal­lah kısa zaman için­de tek çatı al­tın­da top­la­ya­ca­ğız. Biz muh­tar­lar si­ya­set­ten uzak kendi şah­si­yet­le­ri­miz­le se­çil­miş ki­şi­le­riz. Fe­de­ras­yon olma sü­re­ci­miz­de bize des­tek olan Muğla Va­li­si Esen­gül Ci­ve­lek'e, Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Osman Gürün'e, Men­te­şe ve ilçe kay­ma­kam­la­rı­na, ilçe be­le­di­ye baş­kan­la­rı­na te­şek­kür edi­yo­rum" dedi.
Akay, "Haf­ta­ya Per­şem­be günü bu­ra­da yeni fe­de­ras­yon bi­na­mı­zın açı­lı­şı­nı hep bir­lik­te ya­pa­ca­ğız" di­ye­rek Muğla halkı ve tüm muh­tar­la­rın yeni yı­lı­nı kut­la­dı.
Muğla İli Muh­tar­lar Fe­de­ras­yo­nu Yö­ne­tim ku­ru­lu ,Baş­kan Hay­rett­tin Akay, Baş­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met Çoban olmak üzere, Datça İskele Mahalle Muhtarı Meh­met Metin Ka­ra­dağ­lı, Selma Şen­soy Çetin, Ahmet Cemil Gün­düz isim­le­rin­den oluş­tu.


Bu haber 609 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer