01-11-2017 12:42 GÜNDEM

MUĞLA’NIN ALT­YA­PI­SI GÜÇ­LEN­Dİ­Rİ­Lİ­YOR

Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si 2017 yılı Eylül ayı so­nun­da Muğla için plan­lı, dü­zen­li, sağ­lık­lı ge­liş­me­yi sağ­la­ya­rak ger­çek­leş­tir­di­ği içme suyu, ka­na­li­zas­yon ve yağ­mur suyu alt yapı ya­tı­rım­la­rı ile dik­kat çek­me­ye devam edi­yor. Şeh­rin ta­ma­mın­da yap­tı­ğı ya­tı­rım­lar­la va­tan­da­şa sun­du­ğu hiz­met ka­li­te­si­ni her geçen gün daha da yu­ka­rı­la­ra ta­şı­yan Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si (MUSKİ) Genel Mü­dür­lü­ğü, 2017 yı­lı­nın ilk 9 aylık sü­re­cin­de içme suyu, ka­na­li­zas­yon ve yağ­mur suyu ça­lış­ma­la­rın­da atağa geçti.

MUĞLA’NIN ALT­YA­PI­SI GÜÇ­LEN­Dİ­Rİ­Lİ­YOR

138 Ki­lo­met­re İçme Suyu Ça­lış­ma­sı”
Va­tan­daş­la­ra ka­li­te­li ve ke­sin­ti­siz içme suyu ulaş­tır­mak adına hiz­met­le­ri­ni sür­dü­ren MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, il ge­ne­lin­de 2017 yılı Eylül ayı so­nun­da yak­la­şık 138 ki­lo­met­re uzun­lu­ğun­da içme suyu ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­tir­di. Bunun ya­nın­da il ge­ne­lin­de içme suyu alt ya­pı­sı­nı güç­len­dir­mek adına MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ta­ra­fın­dan 2017 yılı Eylül ayı sonu iti­ba­riy­le Bod­rum il­çe­sin­de 18 bin 531 metre, Milas il­çe­sin­de 23 bin 454 metre, Men­te­şe, Ula, Ya­ta­ğan ve Ka­vak­lı­de­re il­çe­le­rin­de 20 bin 194 metre, Mar­ma­ris ve Datça il­çe­le­rin­de 15 bin 074 metre, Köy­ce­ğiz, Da­la­man ve Or­ta­ca il­çe­le­rin­de 44 bin 999 metre, Fet­hi­ye ve Sey­di­ke­mer il­çe­le­rin­de ise 15 bin 418 metre içme suyu hat ça­lış­ma­sı ta­mam­lan­dı.
“13 Ki­lo­met­re Ka­na­li­zas­yon, 6 ki­lo­met­re ise Yağ­mur Suyu Hat Ça­lış­ma­sı”
13 ilçe ve 566 ma­hal­le­de ya­pı­lan alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın ta­mam­lan­ma­sı ile ma­hal­le­le­rin sağ­lık­lı ve mo­dern bir alt­ya­pı sis­te­mi­ne ka­vuş­tu­ran MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, 2017 yılı Eylül ayı so­nun­da yak­la­şık 13 ki­lo­met­re ka­na­li­zas­yon, 6 ki­lo­met­re de yağ­mur suyu hat ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­tir­di. İl ge­ne­lin­de­ki Ka­na­li­zas­yon ve yağ­mur su­la­rı ça­lış­ma­la­rı­na hız kes­me­den devam eden MUSKİ ekip­le­ri, ma­hal­le­le­rin ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak için ya­tı­rım­la­rı­na devam edi­yor.
Baş­kan Gürün: “MUSKİ 2018'de 430 Mil­yon TL'lik Alt Yapı Ça­lış­ma­sı Plan­lı­yor”
Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin bu­gü­ne kadar Muğla'ya 700 Mil­yon TL ya­tı­rım yap­tı­ğı­nı, bunun 214 Mil­yon TL'sinin MUSKİ'nin ya­tı­rı­mı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Baş­kan Gürün, 2018 yı­lın­da sa­de­ce MUSKİ'nin 430 Mil­yon TL'lik alt yapı ça­lış­ma­sı­nı plan­la­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Baş­kan Gürün; “Bu­gü­ne kadar MUSKİ bi­ri­mi­miz alt yapı ça­lış­ma­la­rı ile 32 susuz ma­hal­le­mi­zi suya ka­vuş­tur­du. İller Ban­ka­sı'ndan sağ­la­nan kredi ile Ka­vak­lı­de­re il­çe­sin­de baş­la­dı­ğı­mız ka­na­li­zas­yon ça­lış­ma­sı devam edi­yor. Fet­hi­ye'de Ölü­de­niz Arıt­ma Te­si­si ile önem­li bir ya­tı­rı­mı ger­çek­leş­tir­dik. Sey­di­ke­mer il­çe­miz için İller Ban­ka­sı A.Ş Genel Mü­dür­lü­ğü ile gö­rüş­me­ler devam edi­yor. Kısa süre içe­ri­sin­de so­nuç­lan­dı­rıl­ma­sı­nı bek­len­mek­te­dir. Ay­rı­ca Ula il­çe­miz­de ya­pı­la­cak olan ka­na­li­zas­yon hat­tı­nın iha­le­si İl Bank A.Ş Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan An­ka­ra'da ger­çek­leş­ti­ril­di. Mar­ma­ris il­çe­si Atık­su Arıt­ma te­si­si pro­je­si ta­mam­lan­dı ve pro­je­miz ba­kan­lık ta­ra­fın­dan onay­la­dı. Her­han­gi bir prob­lem ya­şan­maz ise Dünya Ban­ka­sı kre­di­si ile Mar­ma­ris'e ya­kı­şır bir arıt­ma te­si­si ya­pa­ca­ğız. Dünya Ban­ka­sı'ndan alı­nan kredi ile Tur­gut­re­is Atık­su Arıt­ma Te­si­si, ka­na­li­zas­yon hattı ya­pı­mı ve mev­cut 29 Atık­su Arıt­ma Te­si­si'nin re­ha­bi­li­tas­yo­nu­nu ta­mam­la­ya­ca­ğız. Bütün hiz­met­ler ve daha fazla için 2018 yı­lın­da 430 Mil­yon TL alt yapı ça­lış­ma­sı ön­gö­rü­yo­ruz. Daha ya­şa­nır bir şehir ya­rat­mak ve güzel Muğla'mızı ge­le­ce­ğe ko­ru­ya­rak ta­şı­mak için ça­lı­şı­yo­ruz” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.


Bu haber 619 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer