07-09-2018 11:09 GÜNDEM

MUĞLA ÇEVRE VE ŞE­HİR­Cİ­LİK İL MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ'NDEN, "TARIM ARA­Zİ­LE­Rİ İÇİN SÜRE UZA­TI­MI­NI KA­ÇIR­MA­YIN" UYA­RI­SI

Sebiha ARSLAN : Muğla Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ya­pı­lan du­yu­ru ile tarım ara­zi­le­ri sa­tı­şın­da baş­vu­ru sü­re­si­nin 7 Eylül'e, tak­sit­le­ri­ni va­de­sin­de öde­ye­me­yen­ler için ise ödeme sü­re­si­nin 30 Kasım'a kadar uza­tıl­dı­ğı bilgisi verildi.

MUĞLA ÇEVRE VE ŞE­HİR­Cİ­LİK İL MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ'NDEN,


Muğla Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğü'nden ya­pı­lan açık­la­ma­da şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di;
"6292 sa­yı­lı Ka­nu­nun 12. mad­de­si ile çö­zü­me ka­vuş­tu­ru­lan Ha­zi­ne­ye ait tarım ara­zi­le­ri­nin ki­ra­cı­la­rı­na, kul­la­nı­cı­la­rı­na ve pay­daş­la­rı­na sa­tı­şı uy­gu­la­ma­sın­da rayiç bedel ve hak sa­hip­le­ri­ni be­lir­le­me ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te olup, ta­mam­lan­ma­sı so­nu­cun­da sa­tış­la­ra baş­la­nı­la­cak­tır. Söz ko­nu­su kanun kap­sa­mın­da tarım ara­zi­le­ri sa­tı­şın­da sü­re­le­ri ka­çı­ran hak sa­hip­le­ri­nin mağ­du­ri­yet­le­ri­ni gi­der­mek ama­cıy­la; sü­re­si için­de baş­vur­ma­yan­la­rın baş­vu­ru sü­re­si7 Eylül 2018 ta­ri­hi­ne kadar, ken­di­le­ri­ne ya­pı­lan teb­li­gat­ta be­lir­ti­len be­de­li sü­re­si içe­ri­sin­de öde­me­yen­ler ile tak­sit­li sa­tış­lar­da, söz­leş­me­sin­de be­lir­ti­len tak­sit­ler­den iki­den faz­la­sı­nı va­de­sin­de öde­me­yen­le­rin ödeme sü­re­si 30 Kasım 2018 ta­ri­hi­ne kadar uza­tıl­mış­tır" bilgisi verildi.


Bu haber 417 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer