03-04-2020 11:57 GÜNDEM

MÜDÜR SAĞUN: BİRLİK VE DA­YA­NIŞ­MA­MIZ AR­TA­CAK­TIR

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı Muğla Bölge Mü­dü­rü Sez­gin Sağun, 'Biz bize ye­te­riz Tür­ki­ye'm' slo­ga­nıy­la baş­la­tı­lan Milli Da­ya­nış­ma Kam­pan­ya­sı'nın bir­lik ve be­ra­ber­li­ği ar­tı­ra­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı.

MÜDÜR SAĞUN: BİRLİK VE DA­YA­NIŞ­MA­MIZ AR­TA­CAK­TIR

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı Muğla Bölge Mü­dü­rü Sez­gin Sağun, Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan'ın baş­lat­tı­ğı 'Biz bize ye­te­riz Tür­ki­ye'm' kam­pan­ya­sı hak­kın­da açık­la­ma yaptı.

Sağun'un ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da:
“Pan­de­mi ola­rak ilan edi­len COVİD-19 tüm dün­ya­da ol­du­ğu gibi ma­ale­sef ül­ke­miz­de de can ka­yıp­la­rı­na sebep ol­mak­ta­dır. Dev­le­ti­miz mil­le­ti ile be­ra­ber bu sal­gın has­ta­lı­ğa karşı ka­rar­lı­lık­la mü­ca­de­le et­mek­te­dir. Bu mü­ca­de­le ile il­gi­li ha­ber­le­rin med­ya­da yer al­ma­sı önem arz et­mek­te olup medya ku­ru­lu­şu­nuz­da bu ko­nu­da­ki ha­ber­le­re yer ve­re­rek ka­mu­yu bil­gi­len­dir­me­ni­zi tak­dir­le takip edi­yor ve has­sa­si­ye­ti­niz için te­şek­kür edi­yo­rum.
Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın “Biz Bize Ye­te­riz Tür­ki­ye'm” slo­ga­nıy­la baş­lat­tı­ğı Milli Da­ya­nış­ma Kam­pan­ya­sı bir­lik ve da­ya­nış­ma­mı­zı art­tı­ra­cak­tır. Bu bir­lik ve da­ya­nış­ma­nın daha güçlü ol­ma­sı için kam­pan­ya­nın geniş kit­le­le­re du­yu­rul­ma­sı ge­rek­li olup bunu sa­de­ce sizin gibi du­yar­lı medya ku­ru­luş­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la ya­pa­bi­li­riz. Milli Da­ya­nış­ma Kam­pan­ya­sı ile il­gi­li med­ya­nız­da (web say­fa­sı, ga­ze­te) haber ya­pıl­ma­sı ko­nu­su­nu say­gıy­la rica ede­rim.”


Bu haber 1650 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer