19-11-2019 10:55 GÜNDEM

MUÇEP DATÇA BU­LUŞ­MA­SI GER­ÇEK­LEŞTİ

Sebiha ARSLAN : Muğla' da, do­ğa­nın ve ortak yaşam alan­la­rı­nın ko­ru­na­rak ge­lecek ku­şak­la­ra ak­ta­rıl­ma­sı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la bir grup do­ğa­se­ver ve bazı sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ile mes­lek oda­la­rı­nın ka­tı­lı­mıy­la 3 yıl önce ku­ru­lan Muğla Çevre Plat­for­mu'nun (MUÇEP) ola­ğan mec­lis top­lan­tı­sı Pazar günü (17.11.2019) Datça'da ya­pıl­dı.

MUÇEP DATÇA BU­LUŞ­MA­SI GER­ÇEK­LEŞTİ

 


Datça ,Hı­zır­şah Kül­tür Evin­de ger­çek­le­şen top­lan­tı­da Datça, Bod­rum ,Mar­ma­ris, Ak­ya­ka ve Men­te­şe mec­lis­le­rin­den tem­sil­ci­lerin yanı sıra  Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar­ ve vatandaşlar  ka­tıl­dı.
Prog­ram saat 11:00 da MUÇEP 'in ta­nı­tı­mı ve ça­lış­ma gu­rup­la­rı­nın fa­ali­yet­le­ri­nin su­nu­mu ile devam etti.
MUÇEP Yü­rüt­me Ku­ru­lu Söz­cü­sü Oya Öz­gü­ven yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da özet­le "MUÇEP, Muğla böl­ge­sin­de do­ğa­nın ve çev­re­nin ko­run­ma­sı için tüm ilçe ve bel­de­ler­den bir araya gelen çev­re­ci­ler ile sivil top­lum örgüt tem­sil­ci­le­ri­nin oluş­tur­du­ğu bir plat­form­dur.Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan 2016 yı­lın­da yü­rür­lü­ğe ko­nu­lan ve Gö­ko­va Kör­fe­zi'ni kap­sa­yan doğal SİT alan­la­rı­nın ye­ni­den be­lir­le­yen uy­gu­la­ma­nın iptal edil­me­si ama­cıy­la, Muğla İdare Mah­ke­me­si'ne 2017 Eylül ayın­da dava açtık. MUÇEP'in bir­le­şen­le­ri ara­sın­da yer alan Muğla Mi­mar­lar Odası ta­ra­fın­dan takip edi­len uy­gu­la­ma­nın iptal da­va­sı henüz sü­rü­yor. Ba­kan­lı­ğın bu uy­gu­la­ma­sı ma­ale­sef eko­lo­jik yıkım teh­di­di içe­ri­yor. Yeni uy­gu­la­may­la, do­ğa­nı­nın acı­ma­sız­ca tah­rip edil­me­sin­den en­di­şe­li­yiz. Uma­rız, bu dava le­hi­mi­ze so­nuç­la­nır, Muğla, cen­net kalır" dedi.
Top­lan­tı Ça­lış­ma Grup­la­rı­nın /Ko­mis­yon­la­rın Fa­ali­yet­le­ri­nin de­ğer­len­di­ril­me­si ve bir son­ra­ki genel mec­lis top­lan­tı­sı­nın ta­ri­hi ve ye­ri­nin be­lir­len­me­si son­ra­sı son buldu.


Bu haber 294 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer