12-10-2021 10:57 GÜNDEM

MİLLET­VEKİLLERİ DEMİR VE GÖK­CAN'DAN MÜJDE YENİ KYK ÖĞ­RENCİ YUR­DU­MUZ HA­YIR­LI OLSUN

AK Parti Muğla Mil­let­ve­kil­le­ri Meh­met Yavuz Demir ve Yelda Erol Gök­can; Üni­ver­si­te genç­li­ği­miz için yeni yurt­lar ka­zan­dır­ma­ya devam et­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Muğ­la­mız­da KYK'ya ait yeni bir yur­dun daha açı­lı­şı­nı yap­tık. Muğ­la­mı­za, Üni­ver­si­te­mi­ze ve sev­gi­li öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze ha­yır­lı olsun” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.

MİLLET­VEKİLLERİ DEMİR VE GÖK­CAN'DAN MÜJDE YENİ KYK ÖĞ­RENCİ YUR­DU­MUZ HA­YIR­LI OLSUN

2024 öğ­ren­ci­mi­zi yer­leş­ti­ri­yo­ruz…
Mil­let­ve­kil­le­ri Demir ve Gök­can; açı­lı­şı ya­pı­lan Tur­gut Reis KYK Öğ­ren­ci Yur­du­na 1500 Erkek ve 524 kız olmak üzere 2024 gen­ci­mi­zin yer­leş­ti­ri­le­ce­ği­ni ve ya­pı­mı devam eden 5400 ki­şi­lik yeni yurt­lar için 500 Mil­yon TL'lik ya­tı­rım yap­tık­la­rı­nı be­lirt­ti.
AK Parti Muğla Mil­let­ve­kil­le­ri Meh­met Yavuz Demir ve Yelda Erol Gök­can şu bil­gi­le­re yer verdi.
CHP zih­ni­ye­ti bu­ra­da da ken­di­ni gös­ter­di..
CHP zih­ni­ye­ti bu­ra­da da ken­di­ni gös­ter­di. İş yap­ma­yıp sa­de­ce eleş­ti­ren bu CHP zih­ni­ye­ti yurt açı­lı­şı­nı ge­cik­tir­di. CHP'li Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si kendi işi olan su ve ka­na­li­zas­yon ya­tı­rı­mı­nı yap­ma­dı.
Su ve ka­na­li­zas­yon so­ru­nu­nu da yak­la­şık 6 Mil­yon TL kay­nak kul­la­na­rak biz çöz­dük.
CHP'liler Ba­kan­lı­ğa su ve ka­na­li­zas­yo­nu yap­mak için mü­ra­ca­at et­tik­le­ri­ni, yur­dun is­ka­nı ol­ma­dı­ğı için ya­pa­ma­dık­la­rı­nı iddia edi­yor­lar.
Oysa ger­çek çok fark­lı.
Su ve ka­na­li­zas­yo­nu ol­ma­yan yere iskan ve­ril­mez.
2016 ve 2018 yil­la­rın­da Muğla Genç­lik Spor İl Mü­dür­lü­ğü Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne KYK Tur­gut Reis yur­du­nun su ka­na­li­zas­yon ça­lış­ma­sı­nı yap­ma­sı için yazı yazdı.
Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ce­va­ben 2019 ya­tı­rım prog­ra­mı­na ala­ca­ğı­nı bil­dir­di.
2 yıl­dan beri hiç bir şey yap­ma­dık­la­rı için Hü­kü­met ola­rak Be­le­di­ye­nin asli işini yap­mak zo­run­da kal­dık ve yap­tık.
İşle­ri­ni doğru yap­sa­lar­dı za­ma­nın­da iskan alı­na­cak­tı. Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­mı­za iskan baş vu­ru­sun­da bu­lun­duk.
Ge­cik­me­nin tek so­rum­lu­su CHP'li Be­le­di­ye­dir. CHP zih­ni­ye­ti yine iş yap­ma­yıp, en­gel­le­yi­ci tutum ta­kın­dı.
Be­le­di­ye­nin işini de biz yap­tık. CHP'li Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'ne rağ­men yur­du­mu­zu açtık.
Yurdu da, yolu da, köp­rü­yü de biz yap­tık. Yap­ma­ya da devam ede­ce­ğiz.
Mil­let­ve­kil­le­ri Demir ve Gök­can, yurt­lar ko­nu­sun­da şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı.
Yurt Ka­pa­si­te­mi­zi 13.041'e çı­ka­rı­yo­ruz…
Genç­le­ri­mi­zin yurt ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak için 2002 yı­lın­dan bu yana AK Parti İkti­dar­la­rı­mız Ülke ge­ne­lin­de ve Muğ­la­mız­da KYK yurt­la­rı­mı­zın sa­yı­sı­nı ve ka­li­te­si­ni art­tır­mak için büyük bir gay­ret gös­ter­miş­tir.
Muğla İli­miz­de 2002 yı­lın­da 2.673 kişi olan KYK yurt ka­pa­si­te­si bugün 8.137 ki­şi­lik ka­pa­si­te­ye ulaş­mış­tır. 2021 yılı so­nun­da 10.341, 2022 yı­lın­da Fet­hi­ye'de açı­la­cak yurt ile Muğla'da yatak ka­pa­si­te­si 11.691'e ula­şa­cak­tır. 2022 so­nun­da Men­te­şe 3. etap yur­dun ta­mam­lan­ma­sıy­la 13.041 yatak sa­yı­sı­na ula­şa­ca­ğız.
Yeni yurt ya­tı­rım­la­rı­mız devam edi­yor…
AK Parti Muğla Mil­let­ve­kil­le­ri Demir ve Gök­can, yeni yurt bi­na­la­rı­nın da ta­kip­çi­si ol­duk­la­rı­nı ifade ede­rek şun­la­rı kay­det­ti.
Fet­hi­ye il­çe­miz için yeni 1000, Ya­ta­ğan İlçe­miz için 600, Men­te­şe il­çe­miz için de 600 ki­şi­lik yurt­lar Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı­mız ta­ra­fın­dan onay­lan­dı. Proje iş­lem­le­ri devam et­mek­te­dir.
Bod­rum ve Mar­ma­ris il­çe­le­ri­miz­de yurt ya­pı­mı için ça­lış­ma­la­rı­mız devam et­mek­te­dir.
Ama­cı­mız her öğ­ren­ci­mi­ze sağ­lık­lı, gü­ven­li ve kon­for­lu or­tam­lar­da çok uygun şart­lar­da ba­rın­ma im­ka­nı sağ­la­mak­tır. Muğ­la­mız­da hiç­bir gen­ci­mi­zi açık­ta bı­rak­ma­dık. Tüm öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi yer­leş­tir­dik. Muğla Genç­lik ve Spor İl Mü­dü­rü­mü­ze ve eki­bi­ne de ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rı için te­şek­kür edi­yo­ruz.
Muğ­la­mı­za ka­zan­dır­dık­la­rı ya­tı­rım­lar için Genel Baş­ka­nı­mız Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan'a ve Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı­mız Sayın Mu­har­rem Ka­sa­poğ­lu'na şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz


Bu haber 174 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer