18-03-2019 19:44 GÜNDEM

MİLLETVEKİLİ GÖKCAN'DAN ,BAŞKAN ADAYI GÜLADA'YA ZİYARET

Sebiha ARSLAN : ''Daha Bizim Datça'ya,Muğla'ya Ya­pa­cak O Ka­dar Çok İşi­miz Var Ki Bunun İçin Siz­ler­den Yetki İs­ti­yo­ruz" Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gök­can Seçim ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da Cum­hur İtti­fa­kı Datça Belediye Başkan Adayı Dr. Fey­zul­lah Gü­la­da' nın seçim bü­ro­su­nu zi­ya­ret etti.

MİLLETVEKİLİ GÖKCAN'DAN ,BAŞKAN ADAYI GÜLADA'YA ZİYARET

 

AK Parti İlçe Baş­ka­nı Meh­met Cen­net, MHP İlçe Baş­ka­nı Al­pars­lan Ka­ra­ba­cak ve Datça Be­le­di­ye Baş­kan adayı Fey­zull­lah Gü­la­da ile bir­lik­te  Bülent Ecevit Kültür Merkezinde, Cumartesi günü saat 17:00 da , Datça 'lı va­tan­daş­lar­la buluşan Gök­can,yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da özetle şu cümlelere deyindi.

“17 yıl­dır ik­ti­da­rız.Muğla'da yerel ola­rak CHP ik­ti­dar.?Kavaklı­de­re,Sey­di­ke­mer ve Köy­ce­ğiz ise Ak Parti İkti­da­rın­da.Bizim 17 yıl­dır hiç bir hem­şeh­ri­mi­zin yaşam tar­zı­na mü­da­ha­le et­me­miz söz ko­nu­su ola­maz.?Kadın hak­la­rın­dan bah­se­di­yor­lar,bende di­yo­rum ki 'Kadın hak­la­rın­dan söz edecek en son parti CHP'dir'. 7 Mil­let­ve­ki­li ara­sın­dan se­çi­le­bi­lecek bir tane bile kadın aday gös­ter­me­di­niz.Ak Parti'ye bak­tı­ğı­nız zaman se­çil­miş bir kadın Mil­let­ve­ki­li gös­ter­di.Siz hala ney­den bah­se­di­yor­su­nuz ? Di­yor­lar ki Ak Parti ge­lir­se al­kol­lü res­toranları ka­pa­ta­cak.?Bizim böyle bir der­di­miz yok.Şuan Tür­ki­ye'de is­te­yen va­tan­da­şı­mız cami'ye gi­di­yor,is­te­yen va­tan­da­şı­mız alkol kul­la­nı­yor,is­te­yen va­tan­da­şı­mız ba­şı­nı ör­tü­yor,ba­şı­nı ör­ten­de ört­me­yen­de bizim te­mi­na­tı­mız al­tın­da,bizim böyle bir der­di­miz yok.
''DAHA BİZİM DATÇA'YA,MUĞLA'YA YA­PA­CAK O KA­DAR ÇOK İŞİ­MİZ VAR Kİ BUNUN İÇİN SİZ­LER­DEN YETKİ İS­Tİ­YO­RUZ"

"Va­tan­daş­la­rı­mız san­dık­ta CHP'ye ge­re­ken dersi ve­recek.?Algı ope­ras­yo­nu ya­pı­yor­lar.Bak­tı­lar gör­dü­ler ki bu se­çim­ler­de Be­le­di­ye­le­ri elden gi­di­yor,hadi son gün­ler­de va­tan­daş­la­rı kor­ku­ta­lım,işte Ak Parti ge­lir­se şöyle ola­cak böyle ola­cak di­ye­rek va­tan­da­şı kor­kut­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar.Bizim asla böyle bir der­di­miz yok.Asla ol­ma­ya­cak bunu gö­re­cek­si­niz.O yüz­den bu korku po­li­ti­ka­la­rı üze­rin­den si­ya­set yap­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar.Bak­tı­lar gör­dü­ler Muğla'da işler es­ki­si gibi git­mi­yor,taht­la­rı yer­le­rin­den sar­sı­lı­yor ne ya­pa­cak­la­rı­nı bil­mi­yor­lar.?Va­tan­daş artık hiz­met gör­mek is­ti­yor.?Kuru ide­olo­ji ile bu işler ol­mu­yor.?Ata­türk,Cum­hu­ri­yet CHP'nin te­ke­lin­de değil.?Biz­ler hep­sin­den daha Ata­türk'çüyüz,biz­ler hep­sin­den daha de­mok­ra­ti­ğiz,hep­sin­den fazla Cum­hu­ri­yet'e bağ­lı­yız.Ata­tük' ün çok güzel bir sözü var,Va­ta­nı­nı en çok seven işini en iyi ya­pan­dır diyor.?Biz­ler va­ta­nı­mı­zı çok se­vi­yo­ruz,işi­mi­zi de en iyi şe­kil­de ya­pı­yo­ruz.Daha bizim Datça'ya,Muğla'ya ya­pa­cak o ka­dar çok işi­miz var ki bunun için siz­ler­den yetki is­ti­yo­ruz" di­ye­rek söz­le­ri­ni nok­ta­lan­dır­dı.


Bu haber 359 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer