09-01-2019 16:23 GÜNDEM

MGC BAŞ­KA­NI AK­BU­LUT; “10 OCAK BİR KUT­LA­MA VESİLESİ OLUŞ­TUR­MU­YOR”

Sebiha ARSLAN : Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu (TGF) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ve Muğla Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti (MGC) Baş­ka­nı Sü­ley­man Ak­bu­lut, 10 Ocak'ların hak­la­rı el­le­rin­den alı­nan mes­lek­taş­la­rı için bir kut­la­ma ve­si­le­si oluş­tur­ma­dı­ğı­na vurgu ya­pa­rak, “Biz­ler, bu 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü'nü da­ya­nış­ma ve güç­le­ri­mi­zi bir­leş­tir­me günü ola­rak de­ğer­len­di­ri­yo­ruz” dedi.

MGC BAŞ­KA­NI AK­BU­LUT; “10 OCAK BİR KUT­LA­MA VESİLESİ OLUŞ­TUR­MU­YOR”

10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü do­la­yı­sıy­la ya­zı­lı bir açık­la­ma­da bu­lu­nan Ak­bu­lut , 10 Ocak 1961 ta­ri­hin­de çı­ka­rı­lan ve ga­ze­te­ci­le­re önem­li ka­za­nım­lar sağ­la­yan 212 sa­yı­lı ya­sa­nın yü­rür­lü­ğe gir­me­sin­den bu yana, 10 Ocak'ların 'Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü' ola­rak ta­nım­lan­dı­ğı­nı ifade ede­rek ,açık­la­ma­sın­da şu gö­rüş­le­re yer verdi:
“Büyük Ön­de­ri­miz Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk, 5 Şubat 1924'te İzmir'de ga­ze­te­ci­ler­le soh­be­ti sı­ra­sın­da,'Tür­ki­ye ba­sı­nı mil­le­tin ger­çek ses ve ira­de­si­nin doğ­du­ğu yer olan Cum­hu­ri­ye­tin et­ra­fın­da çe­lik­ten bir kale oluş­tu­ra­cak­tır. Bir dü­şün­ce ka­le­si, dü­şün­ce yolu ka­le­si. Basın gö­rev­li­le­rin­den bunu is­te­mek, Cum­hu­ri­ye­tin hak­kı­dır' de­miş­tir. Biz­ler ga­ze­te­ci­ler ola­rak, Ata'mızın bu an­lam­lı söz­le­ri­ni şiar edi­ne­rek aynı ka­rar­lı­lık­la ça­lış­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Ancak mes­lek­taş­la­rı­mız; gü­nü­müz­de pek çok hakkı elin­den alı­nan, baskı al­tın­da adeta sıfır gü­ven­cey­le ça­lış­tı­rı­lan, bir ka­lem­de işsiz bı­ra­kı­lan, basın öz­gür­lü­ğü­nün dibe vur­du­ğu bir at­mos­fer­de gö­rev­le­ri­ni yap­ma­ya ça­ba­la­mak­ta­dır­lar. Bütün bu ne­den­ler­le de 10 Ocak'lar mes­lek­taş­la­rı­mız için ne yazık ki bir kut­la­ma ve­si­le­si oluş­tur­ma­mak­ta­dır. Biz­ler, bu 10 Ocak Ga­ze­te­ci­ler Günü'nü da­ya­nış­ma ve güç­le­ri­mi­zi bir­leş­tir­me günü ola­rak de­ğer­len­di­ri­yo­ruz.Umu­du­muz ve di­le­ği­miz sö­zü­nü et­ti­ği­miz olum­suz­luk­la­rın bir an önce sona er­me­si, ga­ze­te­ci­le­rin ha­ket­tik­le­ri gü­ven­ce­le­re ka­vuş­tu­rul­ma­sı, hak-hu­kuk­la­rı­nın ye­ni­den elde edil­me­si ve mes­le­ğin iade-i iti­ba­rı­nın sağ­lan­ma­sı­dır. Bu duy­gu­lar­la mes­lek il­ke­le­ri­ni ve eti­ği­ni göz önün­de tu­ta­rak, ta­raf­sız ve il­ke­li ha­ber­ci­lik an­la­yı­şıy­la ça­lış­ma­la­rı­nı devam et­tir­di­ği­ne inan­dı­ğım de­ğer­li mes­lek­taş­la­rı­ma bu an­lam­lı günde, ya­şam­la­rı bo­yun­ca sağ­lık, mut­lu­luk ve ba­şa­rı di­lek­le­ri­mi su­nu­yo­rum.”


Bu haber 274 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer