30-10-2018 18:59 GÜNDEM

MEH­METÇİK YÜ­RÜ­DÜ , DATÇA SO­KAK­LA­RI­NI İNLETTİ!

Sebiha ARSLAN : Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ta­ra­fın­dan 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen Fener Ala­yın­da büyük coşku ya­şan­dı.

MEH­METÇİK YÜ­RÜ­DÜ , DATÇA SO­KAK­LA­RI­NI İNLETTİ!

Cum­hu­ri­yet'in 95'inci yıl­dö­nü­mü kut­la­ma­la­rı gece de devam etti.
Datça'da Şen­ka­ya kav­şa­ğı önün­de baş­la­yan Fener Alayı Yü­rü­yü­şü ve Şehit Ersoy Yo­rul­maz Li­se­si Bando Ta­kı­mı­nın gös­te­ri­si Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın da son buldu. Saat 20:00 sı­ra­la­rın­da bir araya gelen yak­la­şık iki bin kişi , as­ker­ler­le be­ra­ber, el­le­rin­de Türk Bay­rak­la­rı, Ata­türk Pos­ter­le­ri ve Me­şa­le­ler­le yü­rü­dü. Meh­met­çik Datça so­kak­la­rı­nı slo­gan­la­rıy­la in­le­te­rek 'Ye­rin­de Rahat Uyu', 'Ne Mutlu Tür­küm Di­ye­ne ', 'Mus­ta­fa Ke­ma­lin As­ker­le­ri­yiz ' Her Şey Vatan İçin , ve vb. slo­gan­la­rı ata­rak yü­rü­dü.
Va­tan­daş­lar gös­te­ri­yi al­kış­lar­la ve slo­gan­la­ra eşlik etti. Bir yan­dan' da cep te­le­fon­la­rı ile fo­toğ­raf ve video çe­ke­rek bu anı ölüm­süz­leş­tir­di.Şen­ka­ya kav­şa­ğın­dan gü­zar­ga­hı takip eden ka­la­ba­lık Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı­nı dol­dur­du. Mey­dan­da Datça Be­le­di­ye­si­nin dü­zen­le­di­ği Cihan Yıl­dız kon­se­ri ile devam etti.
Kon­ser arası sah­ne­ye çıkan Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar hal­kın Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­nı kut­la­ya­rak özet­le şu cüm­le­le­ri söy­le­di "Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­lu­şun­da emeği olan başta Ulu Ön­de­ri­miz Mus­ta­fa Kemal Ata­türk olmak üzere silah ar­ka­daş­la­rı­nı ve ga­zi­le­ri­mi­zi rah­met şük­ran ve min­net­le anı­yo­rum. Ruh­la­rı şad olsun. Rab­bim daha uzun yıl­lar da kut­la­ma­yı nasip etsin. Bu akşam ay­rı­ca Cihan Yıl­dız'la bu­lu­şup, hep bir­lik­te şar­kı­la­rı­nı din­le­me fır­sa­tı bul­duk. Ken­di­si­ne te­şek­kür edi­yo­rum" dedi.
Cihan Yıldız iki saati aşkın sahnede kalarak dinleyicilerini coşturdu.


Bu haber 481 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer