17-07-2019 17:28 GÜNDEM

MEH­MET YAVUZ DEMİR'DEN 15 TEM­MUZ DE­MOK­RA­Sİ VE MİLLİ BİR­LİK GÜNÜ MESAJI

Rıza EZER : AK Parti Muğ­la ­Mil­let­ve­ki­li M. Yavuz Demir, 15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Milli Bir­lik Günü ne­de­niy­le ya­zı­lı mesaj ya­yım­la­dı.

MEH­MET YAVUZ DEMİR'DEN 15 TEM­MUZ DE­MOK­RA­Sİ VE MİLLİ BİR­LİK GÜNÜ MESAJI

Demir, açık­la­ma­sın­da, “15 Tem­muz, top­lum­sal ha­fı­za­mız­dan asla si­lin­me­yecek, ge­lecek ne­sil­le­ri­mi­ze ak­ta­rıl­ma­sı ge­re­ken son de­re­ce önem­li bir ta­rih­tir.
FETÖ, PKK gibi hain ör­güt­ler; geç­miş­te vardı, şimdi de var, ge­le­cek­te de var ola­cak­tır. Önem­li olan biz­le­rin bu gibi hain emel­le­re karşı uya­nık olup, vatan, bay­rak sev­gi­si al­tı­na bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zi her zaman en üst se­vi­ye­de tu­ta­bil­me­miz. Biz, bir­bi­ri­mi­ze bağlı ol­du­ğu­muz sü­re­ce bu tür gi­ri­şim­ler asla kar­şı­lık bu­la­ma­ya­cak­tır.” dedi.
Üyesi ol­du­ğu TBMM'nin de o gece ha­in­le­rin kur­şun­la­rın­dan na­si­bi­ni al­dı­ğı­nı ve Ga­zi­lik un­va­nı­nı ikin­ci kez elde et­ti­ği­ni, o sı­ra­lar­da Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan'ın Mar­ma­ris'te yap­tı­ğı çağ­rıy­la ül­ke­nin ka­de­ri­nin de­ğiş­ti­ği­ni ha­tır­la­tan Demir, “O gün güzel ül­ke­mi­zi işgal ede­rek, ka­ran­lık güç­le­re tes­lim et­me­yi plan­la­yan ha­in­ler aziz mil­le­ti­mi­zin dik du­ru­şu ve va­ta­na bağ­lı­lık­la­rıy­la ha­yat­la­rı­nın der­si­ni al­dı­lar.
Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın Muğ­la­mız­da, Mar­ma­ris'te yap­tı­ğı çağ­rıy­la mil­yon­lar tank­la­rın önüne ya­ta­rak ül­ke­si­ne, de­mok­ra­si­si­ne sahip çıktı. Mar­ma­ris ve Muğla; İstan­bul ve An­ka­ra dı­şın­da bu trav­ma­yı fiili ola­rak ya­şa­yan böl­ge­le­ri­miz­den. Muğ­la­lı­lar bir bütün ola­rak ül­ke­mi­zi ve Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zı ko­ru­mak için mey­dan­la­ra akın et­ti­ler. Bir ­ço­ğu­muz 3 yıl önce bugün, o kah­ra­man­lık des­ta­nı­na tanık olduk.” dedi.
Tür­ki­ye'nin Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın çiz­di­ği 2023 - 2071 he­def­le­ri doğ­rul­tu­sun­da hızla is­tik­ba­le yü­rü­dü­ğü­nü kay­de­den Demir, “Biz­ler Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın çiz­di­ği he­def­le­ri­miz doğ­rul­tu­sun­da ül­ke­miz ve Muğ­la­mız için ça­lış­ma­yı son sürat sür­dü­re­ce­ğiz.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Demir, açık­la­ma­sı­nı şöyle son­lan­dır­dı:
“Bu an­lam­lı gün do­la­yı­sıy­la 15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­mi sı­ra­sın­da Muğ­la­mız­da şehit ver­di­ği­miz kah­ra­man polis me­mur­la­rı­mız Meh­met Çetin ve Nedip Cen­giz Eker olmak üzere 252 de­mok­ra­si şe­hi­di­mi­zi rah­met ve min­net­le anı­yor, ga­zi­le­ri­mi­ze de acil şi­fa­lar di­li­yo­rum.”


Bu haber 336 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer