18-02-2021 17:22 GÜNDEM

MEDENİ KANUN, EŞİTLİK VE ÇAĞ­DAŞ­LIK DE­MEKTİR! VAZ­GEÇİLEMEZ!

Rıza EZER : Datça Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Bekir Şahin ,Me­de­ni Kanun'un ka­bu­lü­nün 95. yı­lında ­ ADD Genel Merkez ile birlikte eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

MEDENİ KANUN, EŞİTLİK VE ÇAĞ­DAŞ­LIK DE­MEKTİR! VAZ­GEÇİLEMEZ!

Başkan Şahin açıklamasında şu ifadelere değindi''
Me­de­ni Kanun'un ka­bu­lü­nün 95. yı­lın­da, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin de­mok­ra­si­nin, eşit­li­ğin, la­ik­li­ğin, hukuk dev­le­ti­nin vaz­ge­çil­me­zi olan Me­de­ni Kanun'un öne­mi­ni daha iyi an­lı­yo­ruz.
Ana­ya­sa­mı­za, la­ik­li­ğe, hu­ku­ka, insan hak­la­rı­na, ka­dın­la­rı­mı­za ya­pı­lan sal­dı­rı­la­rın iyice art­tı­ğı şu gün­ler­de Me­de­ni Ka­nu­nu­mu­za sahip çık­ma­nın ne demek ol­du­ğu­nu bir kez daha dü­şün­me­miz ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­lu­yo­ruz.
Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin daha ilk yıl­la­rın­da çı­ka­rı­lan ve ger­çek bir dev­rim olan Me­de­ni Kanun:
Bi­rey­sel, top­lum­sal, ya­şam­sal iliş­ki­le­ri­mi­zi her alan­da dü­zen­le­yen temel ka­nun­dur.
Din­sel (Şer'i) ku­ral­la­rın ye­ri­ni Laik hu­ku­ka bı­rak­tı­ğı ka­nun­dur.
Os­man­lı'nın yı­kıl­ma ne­den­le­rin­den biri olan çoklu hu­ku­ku sonra er­di­ren, hukuk bir­li­ği­ni sağ­la­yan ka­nun­dur.
Çocuk ge­lin­le­re, çok eş­li­li­ğe “dur!” diyen ka­nun­dur.
Resmi nikah zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ren ka­nun­dur.
Mi­ras­ta eşit­siz­li­ğe son veren ka­nun­dur.
Doğ­ru­dur, çağ­daş­tır, vaz­ge­çil­mez­dir.
Ka­dın­la­rı­mı­za hu­ku­ki, ya­şam­sal eşit­li­ğin ne ol­du­ğu­nu öğ­re­ten, ya­şa­tan, on­la­rı özel ya­şam­la­rı­na iliş­kin hak­lar açı­sın­dan da eşit yurt­taş ko­nu­mu­na ge­ti­ren bu kanun, ül­ke­miz­de “Kadın Hak­la­rı” ko­nu­sun­da baş­lan­gıç­tır.
Gü­nü­müz­de Ata­türk Dev­ri­mi'ne, Cum­hu­ri­ye­ti'ne ya­pı­lan bü­tün­cül sal­dı­rı­dan Me­de­ni Kanun da pa­yı­nı al­mak­ta­dır. Si­ya­si ik­ti­dar ve yan­daş­la­rı, eylem ve söy­lem­le­riy­le Me­de­ni Kanun'a sal­dır­mak­ta­dır. Kanun, parça parça yok edil­mek­te­dir.
Ne yazık ki gü­nü­müz­de, Me­de­ni Kanun'un yok sa­yıl­ma­sı­na yol açan söy­lem­le­re; ya­sa­lar­da ya­pıl­mak is­te­nen ve ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le­re tanık olu­yo­ruz.

Müf­tü­le­re nikah kıyma yet­ki­si , “yok­sul­luk na­fa­ka­sı” nın er­kek­ler le­hin­de kal­dı­rıl­ma­ya ça­lı­şıl­ma­sı, Kadın Ba­kan­lı­ğı'nın kal­dı­rıl­ma­sı, aile hu­ku­kun­da “zo­run­lu ara­bu­lu­cu­luk” ku­ru­mu­nun oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şıl­ma­sı bu sal­dı­rı­la­rın ço­ğal­tı­la­bi­lecek ör­nek­le­rin­den­dir.
Laik Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ol­maz­sa ol­ma­zı, kır­mı­zı çiz­gi­si Me­de­ni Kanun'u sa­vun­mak, ön­ce­lik­li gö­re­vi­miz­dir.
Gün, Ata­türk­çü Dü­şün­ce'ye sahip çıkma, çağ­daş­lık yo­lun­da ka­dın­lı-er­kek­li, kol kola ve omuz omuza bir­lik­te yü­rü­me gü­nü­dür.
Me­de­ni Kanun'un 95.Yılı Kutlu Olsun.
Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­neği Genel Yönetim Ku­ru­lu


Bu haber 901 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer