18-05-2020 12:35 GÜNDEM

MAS­KE­SİZ SO­KA­ĞA ÇIKMA YA­SA­ĞI­NA UY­MA­YAN­LA­RA 250 TL'DEN 1000 TL'YE KADAR CEZA KE­Sİ­LECEK

Sebiha ARSLAN : Ko­ro­na­vi­rü­se karşı mü­ca­de­le­de en önem­li ted­bir­ler­den biri olan maske kul­la­nı­mı,Muğla il­çe­le­ri ve Tür­ki­ye'deki 22 ilde zo­run­lu hale ge­ti­ril­di. Bu il­ler­de maske tak­ma­yan­la­ra Hıf­zı­sıh­ha Ka­nu­nu'na göre ya­sa­ğa uy­ma­yan­la­ra 250 TL'den 1000 TL'ye kadar cezai yap­tı­rım uy­gu­la­na­cak.

MAS­KE­SİZ SO­KA­ĞA ÇIKMA YA­SA­ĞI­NA UY­MA­YAN­LA­RA 250 TL'DEN 1000 TL'YE KADAR CEZA KE­Sİ­LECEK

 

Yeni tip Co­ro­na­vi­rü­se (Ko­vid-19) karşı mü­ca­de­le­de "Kont­rol­lü Sos­yal Hayat" sü­re­cin­de mar­ket­ler, pazar yer­le­ri, AVM' ler, toplu ula­şım araç­la­rı, tak­si­ler ile tek­rar hiz­met ver­me­ye baş­la­yan ku­aför ve ber­ber­ler­de zo­run­lu olan maske kul­la­nı­mı, 23 ilde hıf­zıs­sıh­ha ku­rul­la­rı ta­ra­fın­dan so­ka­ğa çı­kıl­dı­ğın­da da mec­bu­ri tu­tu­lu­yor.Co­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı ile top­yekün mü­ca­de­le et­ti­ği­miz şu gün­ler­de Muğla, Uşak,  Adı­ya­man, Af­yon­ka­ra­hi­sar, Aydın, Ba­lı­ke­sir, Bar­tın, De­niz­li, Düzce, Kas­ta­mo­nu, Rize, Ka­ra­bük, Kay­se­ri, Sa­kar­ya, Siirt, Tun­ce­li ve Kı­rık­ka­le, Kırk­la­re­li, Bur­dur, Konya, Kah­ra­man­ma­raş, Ga­zi­an­tep ve Amas­ya'da mas­ke­siz so­ka­ğa çık­mak ya­sak­lan­dı.
CE­ZA­SI 250-1000 TL ARA­SIN­DA DEĞİŞİYOR
Mas­ke­siz so­ka­ğa çı­kan­lar ve be­lir­ti­len ön­lem­le­ri ihlal eden­ler hak­kın­da 1593 sa­yı­lı Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ka­nu­nu'nun 282.?mad­de­si uya­rın­ca idari para ce­za­sı uy­gu­la­na­ca­ğı açık­lan­dı.
Hıf­zı­sıh­ha Ka­nu­nu Madde 282: Bu Ka­nun­da ya­zı­lı olan ya­sak­la­ra ay­kı­rı ha­re­ket eden­ler veya zo­run­lu­luk­la­ra uy­ma­yan­la­ra, fi­il­le­ri ay­rı­ca suç oluş­tur­ma­dı­ğı tak­dir­de, 250 TL'den 1000 TL'ye kadar idarî para ce­za­sı ve­ri­lir.


Bu haber 1035 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer