20-08-2022 14:45 GÜNDEM

MAR­MA­RİS' Lİ AST­RO­LOG İLİŞ­Kİ VE EV­Lİ­LİK DA­NIŞ­MA­NI NURAL YIL­DIZ DATÇA'DA,

Sebiha ARSLAN : Ast­ro­log Oğuz­han Cey­han , Barış Öz­kı­rış ve Türkan Aslan'ın öğ­ren­ci­si, nu­ma­ro­lo­ji - doğum ta­ri­hi şif­re­si ile ça­lışma­lar yapan Nural Yıl­dız, ay­rıca ki­şi­sel ge­li­şim eğitmenliği yapıyor.

MAR­MA­RİS' Lİ AST­RO­LOG İLİŞ­Kİ VE  EV­Lİ­LİK DA­NIŞ­MA­NI NURAL YIL­DIZ DATÇA'DA,

 

Doğum ta­ri­hi şif­re­si ile ki­şi­le­rin renk ener­ji­le­ri­ni­ de tes­pit eden Yıl­dız ay­rı­ca, şir­ket ku­ra­cak ki­şi­le­re  kart­vi­zit ve şir­ket logo renk­le­ri ile il­gi­li de ça­lış­ma­lar yapıyor.

Aslen Marmaris olan Yıldız, Datça'ya yeni taşındığını belirterek, Gazetemize yaptığı açıklamada şu ifadelere değindi '' Halen İs­tan­bul Üni­ver­si­te­sin' de sos­yo­lo­ji eği­ti­mi­mi  sür­dür­mekteyim. Ast­ro­lo­ji ve sa­yı­la­rın reh­ber­li­ğin­de, bir ­çok in­sa­nın ha­ya­tına do­kun­ma­nın ve ge­li­şen dö­nü­şen gü­nü­mü­zün dün­ya­sın­da far­kın­da­lık­la yol alma sü­re­ci­ne katkı sağ­la­ma­nın ke­yif­li yol­cu­lu­ğu ola­rak tarif et­ti­ği sü­re­ci, siz­ler­le pay­laş­mak is­ti­yorum.
Ast­ro­lo­ji bir hayat reh­be­ri­dir. Fal hiç de­ğil­dir. Doğdu­ğu­muz tarih, Kuzey ay dü­ğü­münün yani ge­le­ce­ği­mi­ze  nasıl reh­ber­lik edecek. Ha­ri­ta­mız­dan gö­rü­rüz ve bi­linç­li far­kın­da­lık­la nasıl ilerle­me­miz ge­rek­ti­ği­nin bil­gi­siy­le ha­re­ket etme ba­sa­ri­si ge­ti­rir.
Pa­ra­nı­zın, aile­ni­zin ya­şa­mın her ani­nin kıy­me­tini bilin. En önem­li konu aile bir­li­ği ve sağ­lık, ilahi sü­reç­te ol­du­ğu­mu­zu unut­ma­dan, yar­dım ve bir­lik bi­lin­ciy­le ha­re­ket etmek çok önem­li­dir.
ilahi Sü­reç­te­yiz.​Doğa Olay­la­rı Soğuk Fır­tı­na Tu­su­na­mi, tüm Dünya" da ses ge­ti­ren ha­re­ketlilik, eko­no­mi­de da­ral­ma, gıda ürün­lerinde pa­ha­lı alma yol­cu­lu­ğu artık eko­nomi öne­mli ko­nu­muz... 2024 yı­lı­na kadar ge­li­şecek sü­reç­te temkin ve dikkat, hep­ bir­lik­te güzel gün­le­re yol ala­ca­ğı­mız dön­gü­ye doğru iler­ler­ken biz olmak egoist ce dav­ran­ma­mak çok önemli, kimin kime yolu düşer bilinmez. Gönül kır­ma­dan güzel gün­ler gelişsin dileğim...
Pan­de­mi ne zaman biter soru­su­na 2023 Mayıs ayı iti­ba­ri ile bir­lik­te, yaz çok ha­re­ket­li ve güzel dönem...
Ay­rıca iliş­ki­le­ri­niz neden yü­rü­mez, niye hep yan­lış in­san­lar sizi bulur? Mutlu olmak için neden bu kadar caba har­car. Eşi­ni­ze veya sev­gi­ni­ze her daim siz taviz ver­mek zo­run­da ka­lır­sınız? Neden çev­re­den des­tek gör­mez, niçin aile de hep siz koşan tü­ke­nen du­ru­mun­da­sı­nız? Hepsi doğum ta­ri­hi şif­re­si ve ha­ri­ta­nız­da. Kişisel detaylı bilgi için e-mail : munatur5555@gmail.com 'dan ulaşabilirsiniz.


Bu haber 1370 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer