27-03-2021 18:25 GÜNDEM

Ma­hal­le muh­tar­la­rı­na afet eği­ti­mi

Sebiha ARSLAN : Datça'da ma­hal­le muh­tar­la­rı­na "Tür­ki­ye Afet Eği­tim Yılı" kap­sa­mın­da eği­tim ve­ril­di. Türkiye ge­ne­li olası afet du­rum­la­rın­da alı­na­cak ted­bir­ler ko­nu­sun­da İl Afet ve Acil Durum Mü­dür­lü­ğü (AFAD) ekip­le­ri ta­ra­fın­dan 12 ma­hal­le muh­ta­rı­na yö­ne­lik bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı dü­zen­len­di.

Ma­hal­le muh­tar­la­rı­na   afet eği­ti­mi


Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zin­de dü­zen­le­nen top­lan­tı­da Muh­tar­lar afet risk­le­ri­ne karşı bil­gi­len­di­ril­di.Afat yet­ki­li­si su­nu­mun­da ''Ülke ola­rak dep­rem ku­şa­ğın­da ol­du­ğu­muz­dan do­la­yı va­tan­daş­la­ra bi­linç­li ola­rak far­kın­da­lık eği­tim­le­ri­ni ver­me­miz ge­rek­li. Bu bil­gi­len­dir­me­le­ri ne kadar çok va­tan­daş­la­ra an­la­ta­bi­lir, ne kadar çok kit­le­ye ulaş­tı­ra­bi­lir­sek, can ka­yıp­la­rı­mız o kadar az ola­cak­tır. Va­tan­daş olası bir dep­rem veya olası bir afet du­ru­mun­da sağ­lık­lı dü­şü­nüp ha­yat­ta kal­ma­yı önem­se­ye­cek­tir. Unu­tul­ma­sın ki afet eği­ti­mi afet­le­re ha­zır­lık­lı ol­ma­nın en bi­rin­ci ve en temel aşa­ma­la­rın­dan bi­ri­si­dir” dedi.


Bu haber 1685 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer