13-10-2020 11:12 GÜNDEM

KU­RU­TUL­MUŞ AŞK­LAR (ŞİİRLER) UYGAR KAP­LAN

Sebiha ARSLAN : Uygar Kap­lan, 4 Ara­lık 1982 yı­lın­da An­ka­ra'da doğdu. İlk, orta ve Lise eği­ti­mi­ni Mar­ma­ris'te ta­mam­la­dı. 9 Eylül Üni­ver­si­te­si İkti­sa­di ve İdari Bi­lim­ler Fa­kül­te­si'nin İşlet­me Bö­lü­mü­nü 2005 yı­lın­da bi­ti­re­rek, 2007 yı­lın­da Mar­ma­ris'te ban­ka­cı ola­rak gö­re­ve baş­la­dı. Şu anda Datça'da bir ban­ka­da ça­lış­mak­ta. Ya­se­min Kap­lan ile evli. Armin adın­da bir ço­cu­ğu var. Eli­mizde­ki kitap O'nun ilk ki­ta­bı­dır. Ki­ta­bın adına bakıp, baş­tan sona aşk, sevda üze­ri­ne şi­ir­ler gibi dü­şün­me­yin. Aile ya­pı­sın­dan, do­ğa­ya kadar ya­şa­mın her ala­nın­da şi­ir­ler yaz­mış ,Kap­lan.

KU­RU­TUL­MUŞ AŞK­LAR (ŞİİRLER) UYGAR KAP­LAN

Ki­ta­bın en il­ginç yanı ise, bir ban­ka­cı­nın banka ve fi­nans söz­cük­le­riy­le şi­ir­ler yaz­ma­sı il­ginç !
Neyse sözü şi­ir­le­re bı­ra­ka­lım is­ter­se­niz;
Ki­ta­ba adına veren şiir şöyle baş­lı­yor:
“Ku­ru­tul­muş aşk­lar asılı/ Va­nil­ya kokan evi­nin bah­çe­sin­de.
…………..
Ha­yat­ta her şey de­ği­şe­bi­lir/ Ama bazı şey­ler hiç de­ğiş­mez
Diye nok­ta­lar bu güzel şiiri.
…Ve bu sev­da­ya en çok/ Ege sa­hil­le­ri sahip çıkar/ O yüz­den kar yağ­maz Ege sa­hil­le­ri­ne/ O yüz­den hava bir yağar bir açar..
Mavi ve Yeşil şi­irin­de baş­tan sona do­ğa­yı an­la­tır­ken, müt­hiş bir ale­go­ri yapar. Ege'nin ço­cu­ğu ol­du­ğu­nu da belli eder.
Do­ğa­dan barış ve ço­cuk­la­ra dö­nü­yor Kap­lan:
Duygu Ba­ğı­şı şi­irin­den;
……..”Bütün si­lah­la­rı top­lu­yo­rum dün­ya­dan/ Bir ta­bu­tun içine ko­yu­yo­rum nef­re­ti­mi/ Gö­mü­yo­rum yerin yedi kat di­bi­ne/ Bir daha ço­cuk­lar öl­me­sin diye”
Hani senin için ca­nı­mı ve­ri­rim, senin için ölü­rüm di­yor­lar ya. Şa­iri­miz buna karşı. Ama ya­nı­tı­nı ve­ri­yor:
….İnsan öyle sev­me­li ki/ Uğ­run­da öl­me­me­li/ Onun­la ya­şa­ma­lı/ Ölmek en basit şey­dir ha­yat­ta/ Öyle ba­si­te kaç­ma­ma­lı!
Şiir Kokan Şehir adlı şi­irin­de. Ece Ayhan'ın doğ­du­ğu, Can Yücel'in uy­ku­ya dal­dı­ğı yer ola­rak görür bu­ra­la­rı. Orada da kal­maz:
…Ağaç­lar­dan yeşil dört­lük­ler top­lar­sın…
…..​Re­dif­ler sa­çıl­mış­tır gök­yü­zü­ne/ Ren­ga­renk boyar ka­nat­la­rı­nı mar­tı­la­rın…..
….Baş­tan aşağı şiir kokar şehir/ Bir avuç ke­li­mey­le/ İki satır şiir ya­za­sım gelir…
Söz­cük­le­ri bazı yer­ler­de öyle kul­la­nır ki, hü­ma­nizm kokar buram buram..
…Sev­me­den de­ğiş­ti­re­mem hiç­bir şeyi…
…………….
“Ben güzel ol­ma­dan/Güzel gel­mez dünya bana
…………..
“Ne­re­de olur­sam ola­yım/ En güzel hava al­dı­ğım ne­fes­tir/ Ve dün­ya­nın en güzel yeri Benim ol­du­ğum yer­dir/ Di­ye­bil­me­li­sin ha­yat­ta/ Çünkü her şey senin için,,,
Uygar Kap­lan'ın, Tür­ki­ye'deki her aydın gibi kay­gı­la­rı var bugün. Ama ya­rın­dan umut­lu . Çünkü o umudu ço­cuk­lar­da gö­rü­yor:
….”Sen gül çocuk/ Sen gül ki de­ğiş­sin dünya/ Ar­ka­daş­la­rı­nı topla/Gelin çocuk ço­cu­ğa/ Biz be­ce­re­me­dik/ Gös­te­rin bize nasıl ya­şa­nır bu dün­ya­da”
Ya­zı­mı­zın ba­şın­da banka ve fi­nans söz­cük­le­ri­ni nasıl güzel kul­lan­dı­ğın­dan söz et­miş­tik…
Mad­de­vi­yat…
“..​Kaç eko­no­mist bi­le­bi­lir?/ Bir sevgi söz­cü­ğü­nün kaç öpü­cük ete­ği­ni?/ Yüzde kaç verir ban­ka­lar/ Faize ya­tır­sak art­ma­sı için sev­gi­mi­zi…
Eş­leş­me­yen EFT..
“…Eş­leş­me­yen eft gi­bi­yim/ Düş­mü­şüm skont­la­ra/Yan­lış gön­de­ril­mi­şim/ yan­lış bir he­sa­ba/ Sen ol iade ede­nim/ Sen ol ki/ Bir tane doğru olsun ha­ya­tım­da…
Ney­le­yim
…”Ney­le­yim altın taç olan başı/ İçinde fikir ol­ma­dık­ça
Ney­le­yim pa­na­lı kürk olan be­de­ni/ İçinde yürek ol­ma­dık­ça
Ney­le­yim en yük­sek ma­ka­ma otu­ran ma­ba­dı/ Otur­du­ğu yeri dol­dur­ma­dık­ça.”
Bu­ra­da da boş kol­tuk­la­ra! Ça­kı­yor in­ce­den.
Ban­ka­cı­nın Sevgi Bek­len­ti­si…
Do­la­rın yük­se­li­şi gibi sev beni/ Av­ro­nun rekor kır­ma­sı gibi/ Bor­sa­da sabah al­dı­ğın se­ne­din/ Öğ­le­den sonra ikiye kat­lan­ma­sı gibi….
Vir­man
…”Vir­man yap­tım duy­gu­la­rı­mı/ Yü­re­ğim­den bey­ni­me/Sana ait ba­ki­ye kal­ma­dı….”
İkinci ki­ta­bı­nın bun­dan da güzel ola­ca­ğı­nı sa­nı­yo­rum.
Eline,yü­re­ği­ne, duy­gu­la­rı­na sağ­lık Uygar Kap­lan


Bu haber 1106 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer