09-09-2022 16:42 GÜNDEM

KRONİK HAS­TA­LI­ĞI­NIZ VAR MI ? DATÇA TOP­LUM SAĞ­LI­ĞI MER­KEZİNDEN SAĞ­LIK ME­SA­JI

Sebiha ARSLAN : Datça Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi, 3-9 Eylül Halk Sağ­lı­ğı Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la ya­yın­la­dı­ğı me­saj­da, Kro­nik Has­ta­lı­ğı­nız olup ol­ma­dı­ğı­nı öğ­ren­mek için yılda en az bir kez Aile Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi­ne gi­de­rek sağ­lık ta­ra­ma­nı­zı yap­tı­rın'' me­sa­jı pay­laş­tı

KRONİK HAS­TA­LI­ĞI­NIZ VAR MI ? DATÇA TOP­LUM SAĞ­LI­ĞI MER­KEZİNDEN SAĞ­LIK ME­SA­JI

Datça top­lum sağ­lı­ğı mer­ke­zi, ya­yın­la­dı­ğı me­saj­da şu ifa­de­le­re yer verdi '' Kro­nik has­ta­lık­lar; nor­mal fiz­yo­lo­jik fonk­si­yon­lar­da yavaş ve iler­le­yi­ci bir sap­ma­ya, geri dö­nü­şüm­süz de­ği­şik­lik­le­re neden olan, ya­şa­mın uzun bir dö­ne­mi­ni kap­sa­yan, sü­rek­li tıbbi bakım ve te­da­vi ge­rek­ti­ren;
 Kalp ve damar,
 Kan­ser­ler,
 Di­ya­bet,
 Kro­nik hava yolu vb. has­ta­lık­lar­dır.
Dün­ya­da en sık gö­rü­len, en fazla ölüme ve en­gel­li­li­ğe neden olan bu­la­şı­cı ol­ma­yan has­ta­lık­la­ra bağlı erken ölüm­le­rin (70 yaş altı ölüm­ler) 2025 yı­lı­na kadar %25 azal­tıl­ma­sı ül­ke­mi­zin bu­la­şı­cı ol­ma­yan has­ta­lık­lar­la il­gi­li temel he­de­fi­dir.
Bu has­ta­lık­lar­da be­lir­li dö­nem­ler­de ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ta­ra­ma ve iz­lem­ler aile he­kim­le­ri ta­ra­fın­dan ken­di­le­ri­ne ka­yıt­lı kro­nik has­ta­lık­la­rı olan ki­şi­le­re uy­gu­lan­mak­ta­dır.
Aile he­kim­le­ri­miz ya­pı­lan ta­ra­ma ve iz­lem­ler ile; has­ta­lık riski olan bi­rey­ler erken tes­pit edil­me­le­ri, sağ­lık­lı yaşam tarzı de­ği­şik­lik­le­ri ko­nu­sun­da da­nış­man­lık ve­ri­le­rek takip edil­me­le­ri, kro­nik has­ta­lı­ğı olan bi­rey­le­rin daha fazla komp­li­kas­yon ya­şa­ma­dan ha­yat­la­rı­nı idame et­tir­me­le­ri ve yaşam ka­li­te­le­ri­ni ar­tır­ma­la­rı he­def­len­mek­te­dir.

 


Bu haber 267 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer