14-06-2022 11:26 GÜNDEM

KONAKLAMA TESİSLERİ İÇİN GERİSAYIM BAŞLADI SON GÜN 28 TEM­MUZ

Sebiha ARSLAN : Ko­nak­la­ma Te­sis­le­ri­ne, Tu­rizm İşlet­me Bel­ge­si alma zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ril­di. Tüm ko­nak­la­ma te­sis­le­ri ba­kan­lık bel­ge­li ola­cak.

KONAKLAMA  TESİSLERİ  İÇİN  GERİSAYIM BAŞLADI SON GÜN 28 TEM­MUZ

28.07.2021 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe giren 2634 sa­yı­lı Tu­riz­mi Teş­vik Ka­nu­nu'nun ge­çi­ci madde 11 hükmü kap­sa­mın­da, ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten önce, İşyeri Açma ve Ça­lış­ma Ruh­sa­tı­na sahip olan Ko­nak­la­ma Te­sis­le­ri­ne “Basit Ko­nak­la­ma Tesis İşlet­me Bel­ge­si” alma zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ril­di. Bu bel­ge­yi almak ol­duk­ça basit ve ma­li­ye­ti düşük.
28 Tem­muz 2022 ta­ri­hi ise bel­ge­ye baş­vu­ru­da son gün. Bu ta­rih­ten sonra her­han­gi bir uzat­ma ya­pıl­ma­ya­ca­ğı daha önce de açık­lan­mış­tı. Kap­sam içine giren Otel, Pan­si­yon, Apart gibi iş­let­me­ler ge­rek­li baş­vu­ru­yu, sü­re­sin­de ya­pa­maz­lar­sa ruh­sat­la­rı iptal edi­lecek. Baş­vu­ru­lar Tu­rizm Da­nış­ma Bü­ro­la­rın­dan ya­pı­la­bi­li­yor, bel­ge­ler İl Mü­dür­lük­le­ri ta­ra­fın­dan dü­zen­le­necek.
Ka­nu­nun çık­tı­ğı 28.07.2021 ta­ri­hin­den sonra ruh­sat almış Ko­nak­la­ma Te­sis­le­ri için baş­vu­ru yolu ve şart­lar daha fark­lı. Bu kap­sam­da­ki iş­let­me­ler için belge doğ­ru­dan Ba­kan­lık­ça dü­zen­le­ni­yor. Baş­vu­ru­lar ise e-dev­let ara­cı­lı­ğı ile ya­pı­lı­yor. Baş­vu­ru­da te­sis­ler ni­te­lik­le­ri­ne uygun bel­ge­len­di­ri­li­yor.

Bel­ge­len­dir­me iş­lem­le­ri­nin Tu­rizm­de Ko­nak­la­ma en­van­ter oluş­tu­rul­ma­sı­na ve ya­pıla­cak de­ne­tim­le­rin ba­kan­lık nez­din­de yü­rü­tül­me­si ile hiz­met­te stan­dart ge­ti­ril­me­si­ne katkı sağ­la­ya­ca­ğı ifade edi­li­yor.


Bu haber 363 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer