16-05-2019 17:48 EKONOMİ

KENT KON­SEYİ NE Mİ YA­PI­YOR? DATÇA KENT KON­SEYİ MUĞLA BA­RO­SU­NUN KO­NU­ĞUY­DU..

Orhan KESKİNSOY : *Muğla Ba­ro­su Çevre Ko­mis­yo­nu Datça Kent Kon­se­yiy­le iş­bir­li­ği ya­pa­cak*Eylül ayın­da çevre ile il­gi­li geniş bir ça­lış­tay ya­pıl­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı.

KENT KON­SEYİ NE Mİ YA­PI­YOR?	 DATÇA KENT KON­SEYİ MUĞLA BA­RO­SU­NUN KO­NU­ĞUY­DU..

 


10 mayıs 2019 günü saat:13.30 da Datça Kent Kon­se­yi Baş­ka­nı Hay­ri­ye Bal­kan, Datça Kent Kon­se­yi Yü­rüt­me Ku­ru­lu üyesi Orhan Kes­kin­soy ve Datça Kent Kon­se­yi Kıyı Grubu üyesi Av. Gün­gör Erçil Muğla Ba­ro­su Çevre Ko­mis­yo­nu ev sa­hip­li­ğin­de çok ve­rim­li bir top­lan­tı yaptı.
Top­lan­tı­ya ev sa­hi­bi ola­rak Muğla Ba­ro­su tem­sil­ci­si Av. İzzet Ka­ya­han­lı, Fet­hi­ye 'den Av. Bora Sa­rı­ca, Av. Duygu Diker, TMMOB tem­sil­ci­si Heşe Yüzak ka­tıl­dı.
*Muğla Ba­ro­su­nun Çevre mü­ca­de­le­si ve ya­pı­lan top­lan­tı­lar­da ya­pı­lan­lar an­la­tıl­dı(İzmir, An­tal­ya,De­niz­li)
*Özet ola­rak, bir­lik­te mü­ca­de­le et­me­nin bir zo­run­lu­luk ol­du­ğun­da bir­le­şil­di.
*Çev­re­ye du­yar­lı­lı­ğın hal­kın ka­tı­lı­mı­nın sağ­lan­ma­sı..
*Su var­lık­la­rı­nın ül­ke­miz­de gün geç­tik­çe azıl­dı­ğı­na dik­kat çe­kil­me­si…
*Tür­ki­ye'deki çevre mü­ca­de­le­le­ri­nin bir­bi­rin­den fark­lı ol­ma­dı­ğı an­la­tıl­dı(Ka­ra­de­niz, Di­yar­ba­kır, Ege, Mar­ma­ra….)
*Söz alan Hay­ri­ye Bal­kan ve Orhan Kes­kin­soy: “ Datça'nın çok acil büyük bir so­ru­nun­dan söz et­ti­ler. Haf­ri­yat ar­tık­la­rı, mo­loz­la­rın dö­kü­le­ce­ği bir ala­nın ol­ma­ma­sı, tüm il­gi­li­le­rin Datça Be­le­di­ye­si ve Kent Kon­se­yi­ne karşı duvar ol­duk­la­rı­nı söy­le­di­ler. Datça Kent Kon­se­yi Baş­ka­nı Hay­ri­ye Bal­kan, kont­rol­süz ve de­ne­tim­siz su ku­yu­la­rı açıl­mak­ta­dır. Bu da başlı ba­şı­na bir sorun…
*Hay­ri­ye Bal­kan, Baro bizim da­va­la­rı­mı­za mü­da­ha­le et­me­li de­yin­ce, Baro tem­sil­ci­le­ri ba­ro­nun böyle ko­nu­lar­da dava aça­ma­ya­cak­la­rı­nı, ancak açıl­mış da­va­la­ra mü­da­hil ola­bi­le­cek­le­ri­ni be­lirt­ti­ler…An­ka­ra'da açı­lan Muçev da­va­sı ile il­gi­li ola­rak Ba­ro­dan des­tek geldi. Ge­re­kir­se da­va­ya ka­tıl­mak için An­ka­ra'ya gi­de­cek­le­ri­ni söy­le­di­ler.
SONUÇ OLA­RAK: Eylül ayı için­de Tüm be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın, tüm be­le­di­ye avu­kat­la­rı­nın da hazır ola­ca­ğı bir ça­lış­tay ya­pıl­ma­sı, bu ça­lış­ta­ya il­gi­li tüm STK­la­rın ka­tı­lı­mı­nın sağ­lan­ma­sı, bunun maddi bo­yu­tu­nun Muğla Ba­ro­su ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­ca­ğı üze­rin­de an­la­şıl­dı.


Bu haber 5100 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer