24-12-2018 19:54 GÜNDEM

KENDİN İÇİN DATÇA İÇİN DOK­TOR İSTE! DGB'DEN ‘’DATÇA'YA UZMAN DOK­TOR İSTİYORUZ!’’ KAMPANYASI

Sebiha ARSLAN : Datça 'da yaklaşık bir yıl önce sos­yal med­ya­da ör­güt­le­nen ve ken­di­le­ri­ne, 'Datça Güç Bir­li­ği' ( DGB) adını veren , 10.000 ' nin üze­rin­de ta­kip­çi­si bu­lu­nan,Datça sev­da­lı­sı bir grup va­tan­daş, 2017 yılı Ocak ayın­da hiz­me­te açı­lan Datça Dev­let Has­ta­ne­si'nde ,dok­tor ve sağ­lık ça­lı­şa­nı ye­ter­siz­li­ğinin bir an önce çö­zü­me ka­vuş­tu­rul­ma­sı ve ka­li­te­li sağ­lık hiz­me­ti al­mak ama­cıy­la, imza kam­pan­ya­sı baş­lat­tı.

KENDİN İÇİN DATÇA İÇİN DOK­TOR İSTE! DGB'DEN ‘’DATÇA'YA UZMAN DOK­TOR İSTİYORUZ!’’ KAMPANYASI

 

CHAN­GE.?ORG ( Bu web site, her­ke­se çev­re­sin­de gör­mek is­te­di­ği de­ği­şi­mi ger­çek­leş­ti­re­bil­me­si için ola­nak sağ­la­yan ve hızla bü­yü­yen kü­re­sel bağ­lam­da dün­ya­nın en büyük imza kam­pan­ya­sı pro­je­si­dir.) WEB Si­te­sin­de ve 22 Ara­lık Cu­mar­te­si günü Cu­mar­te­si Pa­za­rın­da imza kam­pan­ya­sı baş­la­tan Datça Güç Bir­li­ği yö­ne­ti­ci­le­ri,Mutlu Gün­do­ğan,Sami Akın,Hazar Tunç,Özcan Kaya,Tuna Özalp,Mert Eser,Akif Kapcı,Mu­ham­met Kaçar,Begüm Ermiş,Emre To­pa­loğ­lu,Oguz­han Öz­çe­lik, Halil Teker ,ile  Datça Güç Bir­li­ği aile­si, Datça'nın zaman zaman so­run­la­rı­na değinip çözüm arayan, bazen gerçekleşecek ,bazen gerçekleşen  et­kin­lik­le­ri­ üyelerine ulaştıran duyuran ,bazı konularda çözümler arayarak  ,tatlı sert tartışmalar ile far­kın­da­lık ya­ra­tan  grup yöneticileri, bu de­fa­da Dat­ça­'da ki dok­tor so­ru­nun çö­zü­me ula­şa­bil­me­si için imza kam­pan­ya­sı başlatarak ,basın açık­la­ma­sı yaptı.
‘’EN AZIN­DAN HA­YA­Tİ VE ACİL BRANŞ­LAR­DA UZMAN DOK­TOR KAD­RO­LA­RI­NIN AÇIL­MA­SI­NI İS­Tİ­YO­RUZ’’
Datça Dev­let Has­ta­ne­si'ne uzman dok­tor ve acil mü­da­ha­le­de kul­la­nı­lan ekip­man is­ti­yo­ruz diyen grup yö­ne­ti­ci­le­ri '' Datçalılar ola­rak has­ta­ne­miz­de teş­his ve te­da­vi­nin ye­ter­siz­li­ğin­den do­la­yı Mar­ma­ris'e te­da­vi amaç­lı git­mek­ten yo­rul­duk. İn­san­la­rı­mız tra­fik ka­za­la­rın­da, kalp kriz­le­rin­de en az bir sa­at­lik yolda ölü­yor­lar. İmkan­sız­lık­lar­dan do­ğum­la­rın %90'ı Mar­ma­ris'te olu­yor.?bunun gibi
ben­zer ne­den­ler­den do­la­yı en azın­dan ha­ya­ti ve acil branş­lar­da uzman dok­tor kad­ro­la­rı­nın açıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz''.

‘’KENDİN İÇİN, DATÇA İÇİN DOK­TOR İSTE!’’

Datça Güç Birliği grup yöneticileri adına açıklama yapan Mutlu Gün­do­ğan şu cümleleri söyledi''
''Datça Güç Bir­li­ği ola­rak Datça'nın ve ül­ke­nin iyi­li­ği­ni gü­zel­li­ği­ni is­te­yen bir sos­yal medya gru­bu­yuz. Datça'da sağ­lık hiz­me­ti­nin ye­ter­siz­li­ğin­den şi­ka­yet­çi­yiz. Uzman dok­tor, dok­tor ve hem­şi­re ek­sik­li­ğin­den do­la­yı ka­li­te­li ve ye­ter­li sağ­lık hiz­me­ti al­mı­yo­ruz.

Eski has­ta­ne bi­na­sı çok ye­ter­siz­di. Uzman dok­tor bu­ra­da ça­lış­maz de­nir­di.2017 de yeni bina açıl­dı. Hala dok­tor yok. Araş­tır­dı­ğı­mız­da “-Muğ­la'da uzman dok­tor çok dolu bu yüz­den Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı daha fazla ih­ti­yaç olan yer­le­re gön­de­ri­yor.” de­ni­yor. Bu fazla dok­tor Datça'da hiç ol­ma­dı. Tüm has­ta­ne­de sa­de­ce çocuk dok­to­ru, aile he­ki­mi uz­ma­nı, kadın doğum uz­ma­nı ile bir­kaç pra­tis­yen hekim ve 15-20 hem­şi­re var. Da­hi­li­ye uz­ma­nı 6 aydır, genel cer­rah 2 se­ne­dir yok. Ata­nan uzman dok­tor da gel­mi­yor. Gelen para az ka­za­nı­yo­rum deyip dur­mak is­te­me­di de­ni­yor. Neden den­di­ğin­de, “Döner ser­ma­ye­den para al­mı­yor­lar­mış” ce­va­bı­nı alı­yo­ruz. “Dok­tor ol­ma­yan has­ta­ne döner nasıl da­ğı­ta­cak?” de­ni­yor. Bu kısır dön­gü­den bu­ra­da ya­şa­yan halk, tatil için ge­len­ler, tu­rizm sek­tö­rü ve ülke eko­no­mi­si et­ki­le­ni­yor. Mec­bu­ri hiz­met niye yok diye so­ru­yo­ruz?”-Muğ­la dolu ondan ol­mu­yor.” de­ni­yor. Muğla dolu ama Datça boş! Datça uzak, Datça, Muğla'nın sür­gün yeri. Madem ki Muğla uzman dok­tor dolu, Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü bizim dok­tor­la­rı­mız ne­re­de ise has­ta­ne­mi­ze geri gön­der­sin. Gö­re­vi­ni yap­sın. Ha­mi­le ya­kı­nı­mı­zı, hasta yaşlı veya ço­cu­ğu­mu­zu 70km vi­raj­lı yol­dan Mar­ma­ris'e gö­tür­mek­ten usan­dık. Ge­çi­ci görev ile göz bo­yan­ma­sın. Gelen dok­tor­lar sa­de­ce po­lik­li­nik­te ça­lı­şı­yor, akşam gi­di­yor. Datça Allah'a ema­net ka­lı­yor. Mar­ma­ris'te 10-12­ bin alan uzman dok­tor Datça'da 6-6.500 tl ye ça­lış­maz,gel­mi­yor­lar” de­ni­yor. ”-Çare” di­yo­ruz. Datça'nın mec­bu­ri hiz­met böl­ge­si­ne alın­ma­sı veya söz­leş­me ile uzman dok­to­ra kal­ma­ya razı edecek ücret ve­ril­me­si de­ni­yor. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın atama yapan bi­ri­min­den ve Muğla Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü'nden bu ko­nu­da des­tek­le­ri­ni ve ka­lı­cı çö­züm­le­ri­ni bek­li­yo­ruz'' dedi.


Bu haber 698 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer