22-02-2021 16:07 GÜNDEM

KAY­MA­KAM­DAN YANIT GELDİ!

Orhan KESKİNSOY : *Datça Kay­ma­ka­mı Sayın Mesut Çoban'a , özel­lik­le 65 yaş üstü kı­sıt­la­ma­la­rı için bir mek­tup yaz­mış­tım. *İlçe­nin en büyük mülki amiri ol­ma­sı se­be­biy­le is­tem­ler­de bu­lun­muş­tum…

KAY­MA­KAM­DAN YANIT GELDİ!

Sayın Mesut Çoban beni aradı. Ve bazı bil­gi­ler verdi. On­la­rı da si­zin­le pay­laş­mak is­te­rim(ken­di­sin­den izin aldım)
*65 Yaş üstü ve diğer tüm ka­rar­lar Ba­kan­lık­lar ve Bilim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan alın­dı­ğı için, şu anda gerek va­li­li­ğin, gerek kay­ma­kam­lı­ğın ya­pa­ca­ğı bir şey ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti ön­ce­lik­le.
*65 yaş üstü veya ra­hat­sız­lı­ğı ne­de­niy­le dı­şa­rı ile ile­ti­şi­me ge­çe­me­yen in­san­la­rı­mız için, VEFA grubu eliy­le ge­rek­li yar­dım­la­rı yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bu doğ­rul­tu­da; is­ter­ler­se Pazar iş­le­ri­ni ve diğer iş­le­ri­ni de gö­rü­yo­ruz
*Aşı yap­tır­ma­ya gi­de­me­yecek du­rum­da olan­la­ra mobil ekip­ler gön­de­ri­yo­ruz. Ev­le­rin­de aşı yap­tı­rı­yo­ruz. Datça'da aşı işi çok or­ga­ni­ze devam edi­yor­muş.
*Beni, bizi her zaman ara­ya­bi­lir­si­niz. Hatta eleş­ti­ri ve öne­ri­le­ri­ni­zi beni ara­ya­rak yada ga­ze­te­de ya­za­rak da ya­pa­bi­lir­si­niz.
Ve ge­le­lim se­vin­di­ri­ci ha­be­re…
Bil­di­ği­niz gibi, artık Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ön­lem­ler il ba­zın­da alı­na­cak. Yani Kovid-19 ol­gu­la­rı baz alı­na­cak.
*Eğer Muğla ilin­de haf­ta­lık vaka(olgu) sa­yı­sı 100 binde 50 al­tı­na iner­se, il ba­zın­da karar alı­na­cak­tır.
Siz­le­re örnek ver­mek is­ti­yo­rum. Tür­ki­ye'de va­li­lik ka­ra­rıy­la ilk uy­gu­la­ma şu anda (20.02.2021 iti­ba­riy­le) Bar­tın ilin­de baş­la­tıl­mış­tır.(100 binde 44,69) Ki, sö­zü­nü et­ti­ği­miz 65 üstü için bazı kı­sıt­la­ma­lar da kal­dı­rıl­mış...
Bazı öne­ri­le­rim var:
Datça ola­rak önlem aldık, 100 binde 50'nin al­tı­na düş­tük(Ki bana göre şu anda Datça bunun çok al­tın­da­dır. Muğla, Bod­rum, Fet­hi­ye gibi yer­le­rin or­ta­la­ma­sı ne­de­niy­le bizi de aynı po­ta­ya ko­yu­yor­lar) O zaman bunu yu­ka­rı çek­me­mek için bazı ön­lem­ler ge­re­ki­yor:
*Datça'ya dı­şa­rı­dan ge­len­le­re test ya­pıl­ma­lı, ka­ran­ti­na sü­re­si kadar ka­ran­ti­na da tu­tul­ma­lı­dır.
*Se­ya­hat­ler­de HES kodu uy­gu­la­ma­sı daha sıkı takip edil­me­li­dir.


Bu haber 1631 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer