06-01-2020 12:49 GÜNDEM

KAYMAKAM ÇOBAN'INDA KATILDIĞI,2019-2020 EĞİ­TİM ÖĞ­RE­TİM YILI OKUL GÜ­VEN­Lİ­Ğİ TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

Rıza EZER : İlçe Kaymakamı Mesut Çoban'ın da aralarında bulunduğu, Muğla Va­li­si Esen­gül Ci­ve­lek baş­kan­lı­ğın­da Okul­lar­da gü­ven­li or­ta­mın sağ­lan­ma­sı­na yö­ne­lik ko­ru­yu­cu ve ön­le­yi­ci ted­bir­le­rin ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la 2019-2020 Eği­tim Öğ­re­tim Yılı Okul Gü­ven­li­ği Top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti­ril­di.

KAYMAKAM ÇOBAN'INDA KATILDIĞI,2019-2020 EĞİ­TİM ÖĞ­RE­TİM YILI OKUL GÜ­VEN­Lİ­Ğİ TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

 

Va­li­lik Top­lan­tı Sa­lo­nun­da dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya Vali Ci­ve­lek'in yanı sıra; Vali Yar­dım­cı­la­rı Meh­met Suphi Olcay ve Ayhan Yaz­gan,İlçeKaymakamımız Mesut Çoban ve diğer İlçe Kay­ma­kam­ları, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral Yusuf Kenan Topçu, il­gi­li ku­ru­ma­mir­le­ri, 13 il­çe­den Te­mel-Or­ta­öğ­re­tim Okul Mü­dür­le­ri, Okul Aile Bir­li­ği Baş­kan­la­rı ile Gü­ven­li Eği­tim Ko­or­di­na­tör­le­ri ka­tıl­dı.

Okul­lar­da ve okul çev­re­le­rin­de gü­ven­li­ğin sağ­lan­ma­sı­na yö­ne­lik ted­bir­le­rin gö­rü­şül­dü­ğü top­lan­tı­da, 2019-2020 Eği­tim Öğ­re­tim Yı­lın­da okul­la­rın ve öğ­ren­ci­le­rin gü­ven­li­ği, ba­ğım­lı­lık­la mü­ca­de­le, eği­tim ka­li­te­si­nin art­tı­rıl­ma­sı, okul ser­vis araç­la­rı, okul sağ­lı­ğı ve kan­tin de­ne­tim­le­ri gibi ko­nu­lar­da alı­na­cak ted­bir­ler ile pay­daş ku­rum­lar­la yü­rü­tü­lecek ortak ça­lış­ma­lar ele alın­dı.
Top­lan­tı­da İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len pro­je­ler ve pay­daş ku­rum­lar­la ger­çek­leş­ti­ri­len fa­ali­yet­ler hak­kın­da ka­tı­lım­cı­lar bil­gi­len­di­ril­di. İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ve İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan okul çev­re­le­rin­de yü­rü­tü­len ve alı­nan gü­ven­lik ted­bir­le­ri hak­kın­da su­num­lar ger­çek­leş­ti­ril­di.

Top­lan­tı, gün­de­mi oluş­tu­ran ko­nu­la­rın de­ğer­len­di­ril­me­si ve kar­şı­lık­lı görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­ma­sı­nın ar­dın­dan sona erdi.


Bu haber 357 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer