03-02-2020 18:08 GÜNDEM

KAYMAKAM ÇOBAN'INDA KATILDIĞI OKUL GÜ­VEN­Lİ­Ğİ TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

Sebiha ARSLAN : İlçe Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban'ında ka­tıl­dı­ğı ,İl ge­ne­li ya­tı­rım­la­rın de­ğer­len­di­ril­di­ği 2020 yılı 1'inci dönem İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı Muğla Va­li­si Esen­gül Ci­ve­lek baş­kan­lı­ğın­da ya­pıl­dı.

KAYMAKAM ÇOBAN'INDA KATILDIĞI OKUL GÜ­VEN­Lİ­Ğİ TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

 


2019-2020 eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın ikin­ci ya­rı­sı­nın baş­la­masıyla  okul ve çev­re­sin­de alı­na­cak ön­lem­le­rin yanı sıra ilk ya­rı­sı­nın de­ğer­len­di­ril­di­ği Okul Gü­ve­li­ği Top­lan­tı­sı İlçe Kaymakamımız Mesut Çoban'ında katılımı ile   Muğla Va­li­si Esen­gül Ci­ve­lek, baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ril­di.

Va­li­lik Top­lan­tı Sa­lo­nun­da dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya Vali Ci­ve­lek'in yanı sıra; Vali Yar­dım­cı­sı Fethi Öz­de­mir, İlçe Kaymakamı Mesut Çoban diğer İlçe Kay­ma­kam­ları, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral Yusuf Kenan Topçu, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Sü­ley­man Suvat Dil­be­roğ­lu, İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Per­vin Töre, Okul Mü­dür­le­ri ve Okul Aile Bir­li­ği Tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı.

2019-2020 eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın ilk ya­rı­sı­nın de­ğer­len­di­ril­di­ği top­lan­tı­da, il ge­ne­lin­de öğ­ren­ci, öğ­ret­men ve ve­li­le­rin daha hu­zur­lu ve gü­ven­li bir or­tam­da eği­tim öğ­re­tim ge­çir­me­le­ri­ni sağ­la­mak ama­cıy­la okul için­de ve okul çev­re­sin­de alı­na­cak gü­ven­lik ted­bir­le­ri ile yü­rü­tü­lecek ça­lış­ma­lar ele alın­dı,mev­cut gü­ven­lik ön­lem­le­ri ve ila­ve­ten alın­ma­sı plan­la­nan ön­lem­ler­den bah­se­dil­di. Diğer yan­dan il ge­ne­lin­de yoğun bir şe­kil­de sür­dü­rü­len ba­ğım­lı­lık­la mü­ca­de­le kap­sa­mın­da pay­daş ku­rum­lar­la bir­lik­te yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar hak­kın­da ka­tı­lım­cı­lar bil­gi­len­di­ril­di.

Top­lan­tı­nın de­va­mın­da İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan olası afet­le­re karşı ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı, za­rar­la­rın azal­tıl­ma­sı ama­cıy­la 786 okul­da, yan­gın, dep­rem, ilk yar­dım, ara­ma-kur­tar­ma-tah­li­ye eği­tim­le­ri ve­ril­di­ği be­lir­til­di.


Bu haber 1666 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer