24-06-2020 17:19 GÜNDEM

KAYMAKAM ÇOBAN'INDA KATILDIĞI İLÇE DE­ĞER­LEN­DİR­ME TOP­LAN­TI­SI GER­ÇEK­LEŞ­Tİ­RİL­Dİ

Sebiha ARSLAN : Muğla Va­li­si Orhan Tavlı başkanlığında , İlçe Kay­ma­kam­ımız Mesut Çoban'ında katıldığı İlçe Kaymakamlar top­lan­tı gerçekleşti. Vali Tavlı başta tu­rizm, sağ­lık, tarım, eko­no­mi, eği­tim, orman, ma­den­ci­lik, ula­şım­ ve gü­ven­lik ­ko­nu­la­rı olmak üzere yü­rü­tü­len hiz­met­ler hak­kın­da bil­gi­ler aldı.

KAYMAKAM ÇOBAN'INDA KATILDIĞI İLÇE  DE­ĞER­LEN­DİR­ME TOP­LAN­TI­SI GER­ÇEK­LEŞ­Tİ­RİL­Dİ

Top­lan­tı­da ay­rı­ca il­çe­le­rin genel du­rum­la­rı, il­çe­le­rin eko­no­mi­si­ne katkı sağ­la­ya­cak proje ve ya­tı­rım­lar ile il­çe­le­rin so­run­la­rı ele alın­dı.

Yö­ne­ti­ci­le­rin ve gö­rev­li­le­rin sa­ha­da daha çok bu­lun­ma­sı­na vurgu yapan Vali Tavlı, özel­lik­le hal­kın re­fa­hı­nı art­tı­ra­cak ve va­tan­da­şa doğ­ru­dan temas edecek pro­je­ler üze­rin­de du­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni bil­dir­di.

Vali Tavlı, va­tan­daş­la­rın en iyi, en ka­li­te­li kamu hiz­me­ti­ne ulaş­ma­sı, kamu kay­nak­la­rı­nın etkin ve ve­rim­li kul­la­nıl­ma­sı ama­cıy­la il­gi­li tüm ta­raf­lar­la iş bir­li­ği içe­ri­sin­de ça­lış­ma­lar ger­çek­leş­ti­ril­me­si­nin öne­mi­ne vurgu yaptı.

Tavlı sözlerine şu cümlelerle ifade etti ''Dev­le­tin kurum ve ku­ru­luş­la­rı ile bir bütün  ve uyum içe­ri­sin­de ça­lış­ma­sı ge­rek­li.Va­tan­daş mem­nu­ni­ye­ti ya­ra­ta­cak hiz­met­le­rin su­nul­ma­sı ve bu hiz­met­le­rin or­ga­ni­ze edil­me­si nok­ta­sın­da eli­miz­den ge­le­nin en iyi­si­ni yap­ma­lı­yız. Bu ne­den­le il mer­ke­zin­de, il­çe­ler­de ve kır­sal­da


Bu haber 3174 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer