21-01-2020 10:48 GÜNDEM

KAYMAKAM ÇOBAN'IN DA KATILDIĞI BA­ĞIM­LI­LIK­LA MÜ­CA­DE­LE DE­ĞER­LEN­DİR­ME TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

Rıza EZER : İlçe Kaymakamı Mesut Çoban'ında aralarında bulunduğu, Muğla Vali Esen­gül Ci­ve­lek baş­kan­lı­ğın­da Madde ba­ğım­lı­lı­ğı ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da 81 ilde eş za­man­lı ger­çek­leş­ti­ri­len Ba­ğım­lı­lık­la Mü­ca­de­le De­ğer­len­dir­me Top­lan­tı­sı yapıldı.

KAYMAKAM ÇOBAN'IN DA KATILDIĞI BA­ĞIM­LI­LIK­LA  MÜ­CA­DE­LE DE­ĞER­LEN­DİR­ME TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

 


Va­li­lik Top­lan­tı Sa­lo­nun­da dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya Vali Ci­ve­lek'in yanı sıra; Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Çiçek, Vali Yar­dım­cı­la­rı Meh­met Suphi Olcay ve Ayhan Yaz­gan, İlçe Kaymakamımız Mesut Çoban ve diğer ilçe Kay­ma­kam­ları, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral Yusuf Kenan Topçu, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Sü­ley­man Suvat Dil­be­roğ­lu, il­gi­li kurum amir­le­ri, Ye­şi­lay Der­ne­ği Muğla Şube Baş­ka­nı Şadi Pirci ka­tıl­dı.

Madde ba­ğım­lı­lı­ğı­nın ön­len­me­si ve madde ba­ğım­lı­la­rı­nın re­ha­bi­li­tas­yo­nu­na yö­ne­lik kamu ku­rum­la­rı, üni­ver­si­te­ler, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ve diğer pay­daş­la­rın iş­bir­li­ği ile ba­ğım­lı­lı­ğı­nın yay­gın­laş­ma­sı­nı ön­le­mek için ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rın ele alın­dı­ğı top­lan­tı­da İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ve Ye­şi­lay ta­ra­fın­dan sunum ger­çek­leş­ti­ril­di.
Ya­pı­lan su­num­lar­da; met­ruk bi­na­la­rın tes­pi­ti, yı­kı­mı ve ıs­la­hı­na yö­ne­lik yü­rü­tü­len iş ve iş­lem­le­rin de­ğer­len­di­ril­me­si, uyuş­tu­ru­cu kul­la­nı­mı ve sa­tı­şı açı­sın­dan risk­li olan park ve rek­re­as­yon alan­la­rı­na gü­ven­lik ka­me­ra sis­tem­le­ri­nin ku­rul­ma­sı ile cadde, sokak, park ve rek­re­as­yon alan­la­rı­nın ye­te­rin­ce ay­dın­la­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rın göz­den ge­çi­ril­me­si, ön­ce­lik de­re­ce­si­ne göre be­lir­le­nen okul­lar­da gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı­nın ku­ru­la­rak Kent Gü­ven­lik Yö­ne­tim Sis­te­mi­ne en­teg­ras­yo­nu­nun sağ­lan­ma­sı, okul çev­re­le­rin­de gü­ven­li­ğin art­tı­rıl­ma­sı, özel­lik­le okul çev­re­le­rin­de öğ­ren­ci­le­rin uğrak yeri ol­ma­sı muh­te­mel gö­rü­len kafe, in­ter­net kafe vb. yer­le­rin de­net­len­me­si­ne yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rın kont­rol edil­me­si, muh­te­mel uyuş­tu­ru­cu mad­de­ler hak­kın­da okul yö­ne­ti­ci­le­ri, öğ­ret­men­ler, okul aile bir­li­ği üye­le­ri ile aile­le­re yö­ne­lik bil­gi­len­dir­me fa­ali­yet­le­rin göz­den ge­çi­ril­me­si ve madde ba­ğım­lı­lı­ğı ile mü­ca­de­le ko­nu­sun­da başta Ye­şi­lay olmak üzere diğer STK'lar ile iş­bir­li­ğin ele alın­ma­sı ko­nu­la­rı de­ğer­len­di­ril­di. Ay­rı­ca ben­zer ni­te­lik­te bir top­lan­tı­nın 22 Ocak 2020 Çar­şam­ba günü saat 10.00'da il­çe­ler­de Kay­ma­kam­la­rın baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği bil­di­ril­di.
İl ge­ne­lin­de uyuş­tu­ru­cu ar­zı­nın en­gel­len­me­si­ne iliş­kin bir ön­ce­ki yıl ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ve ge­li­nen nokta ile de­ği­ni­len ko­nu­la­ra iliş­kin alı­nan/alı­na­cak ted­bir­le­rin göz­den ge­çi­ril­me­si­nin ar­dın­dan top­lan­tı sona erdi.


Bu haber 898 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer