19-02-2019 10:46 GÜNDEM

KAY­MA­KAM ÇOBAN'DAN OKUL ZİYARETİ

Sebiha ARSLAN : Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban Kız­lan İlko­ku­lu ve Or­ta­oku­lu­nu zi­ya­ret ede­rek in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

KAY­MA­KAM ÇOBAN'DAN OKUL ZİYARETİ

 


Kay­ma­kam Çoban okul zi­ya­ret­le­ri kap­sa­mın­da Kız­lan İlko­ku­lu ve Or­ta­oku­lu­nu zi­ya­ret etti.

Okul­da in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Çoban 'a İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut ve Okul Mü­dü­rü Muzaffer Çakmak eşlik etti.
Sı­nıf­la­rı ge­ze­rek öğ­ren­ci­ler­le soh­bet eden Çoban,öğ­ren­ci­le­re bol bol kitap oku­ma­la­rı­nı tav­si­ye ederek sohbet etti.Zi­ya­re­ti es­na­sın­da okul yö­ne­ti­ci­le­ri ve okul öğret­men­le­ri ile top­lan­tı ya­pa­rak on­la­rın istek ve ta­lep­le­ri­ni din­le­di.?

Kay­ma­kam Çoban top­lan­tı­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da özet­le '' Ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı ço­cuk­la­rı­mı­zın en iyi şe­kil­de ye­tiş­ti­ril­me­le­ri önem­li. Bunda aile­le­ri­mi­zin ça­ba­la­rı önem­li. Bu ko­nu­da da aile­ler­den sonra öğ­ret­men­le­re de önem­li gö­rev­ler dü­şü­yor.Öğ­ret­men ve aile­le­ri­mi­ze eği­tim ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lı bir eği­tim dö­ne­mi ge­çir­me­le­ri­ni di­li­yo­rum''dedi.


Bu haber 292 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer