27-11-2019 16:46 GÜNDEM

KAY­MA­KAM ÇOBAN' INDA KA­TIL­DI­ĞI OKUL GÜ­VENLİĞİ TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

Sebiha ARSLAN : Datça Kaymakamı Mesut Çoban'ın da aralarında bulunduğu, Muğla Va­li­si Esen­gül Ci­ve­lek Baş­kan­lı­ğın­da 2019-2020 Eği­tim Öğ­re­tim Yılı Okul Gü­ven­li­ği De­ğer­len­dir­me Top­lan­tı­sı ya­pıl­dı.

KAY­MA­KAM ÇOBAN' INDA KA­TIL­DI­ĞI OKUL GÜ­VENLİĞİ TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

 


Va­li­lik Top­lan­tı Sa­lo­nun­da dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya Vali Ci­ve­lek'in aynı sıra; Vali Yar­dım­cı­sı Meh­met Suphi Olcay, Kaymakam Mesut Çoban , ve diğer  İlçe Kay­ma­kam­la­rı Datça Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hayriye Şatır, İl jan­dar­ma Ko­mu­tan Ve­ki­li Albay Ergün Ce­be­ci, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Sü­ley­man Suvat Dil­be­roğ­lu, İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Per­vin Töre, il­gi­li kurum mü­dür­le­ri, okul mü­dür­le­ri ve okul aile bir­li­ği tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı.
Top­lan­tı­da, 2019-2020 Eği­tim-Öğ­re­tim yı­lın­da­ il ge­ne­lin­de öğ­ren­ci, öğ­ret­men ve ve­li­le­rin daha gü­ven­li ve hu­zur­lu bir eği­tim-öğ­re­tim ge­çir­me­le­ri­ni sağ­la­mak ama­cıy­la okul­lar ile yakın çev­re­le­rin­de alı­na­cak ted­bir­ler gö­rü­şül­dü. Ay­rı­ca il ge­ne­lin­de yoğun bir şe­kil­de sür­dü­rü­len ba­ğım­lı­lık­la mü­ca­de­le­de okul çev­re­le­rin­de alı­nan ön­lem­le­rin ka­rar­lı­lık­la uy­gu­lan­ma­ya devam edil­me­si, öğ­ren­ci­le­rin kötü alış­kan­lık­lar­dan uzak­laş­tı­rı­la­rak ruh ve beden sağ­lık­la­rı­nın ko­run­ma­sı için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­ler ele alın­dı.
Top­lan­tı, gün­de­mi oluş­tu­ran ko­nu­la­rın de­ğer­len­di­ril­me­si ve kar­şı­lık­lı görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­ma­sı­nın ar­dın­dan sona erdi.


Bu haber 406 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer