11-01-2020 12:30 GÜNDEM

KAY­MA­KAM ÇOBAN ,GAZETECİLERLE BU­LUŞ­TU

Sebiha ARSLAN : Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban '10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü' do­la­yı­sıy­la il­çe­miz­de görev yapan ga­ze­te­ci­ler ile bir araya geldi.

KAY­MA­KAM ÇOBAN ,GAZETECİLERLE  BU­LUŞ­TU

Yeşim Teras Res­taurant­ta dü­zen­le­nen prog­ra­ma Kay­ma­kam Mesut Çoban'ın
yanı sıra, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun , Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Fatih Yur­da­kul,İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Teğ­men Eren Öz­türk ,Kay­ma­kam Yazı İşleri Mü­dü­rü Yaşar Dur­sun,Ga­ze­te­miz Genel Yayın ve So­rum­lu Yazı İşleri Mü­dü­rü Se­bi­ha Ars­lan, Ha­va­dis Ga­ze­te­si Mu­ha­bi­ri Alev Eke­baş,İHA Mu­ha­bi­ri Meh­met Ölmez ve DHA Mu­ha­bi­ri Meh­met Çil ka­tıl­dı.
Kay­ma­kam Çoban da­ve­te ka­tı­lan ga­ze­te­ci­le­rin 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler günü' nü kut­layarak yaptığı konuşmada şu cümleleri söyledi "Ga­ze­te­ci­lik fe­da­kâr­lık is­te­yen, ağır şart­lar al­tın­da ça­lış­ma­yı ge­rek­ti­ren bir mes­lek­tir. Ka­mu­oyu­nu her zaman doğru ve hızlı bir şe­kil­de bil­gi­len­dir­me gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lı­şan ga­ze­te­ci­le­ri­miz, için­de bu­lun­du­ğu şart­la­rın tüm ağır­lı­ğı­na rağ­men gö­rev­le­ri­ni öz­ve­riy­le ye­ri­ne ge­tir­mek­te­dir­ler. İlçe­miz­de de bu önem­li gö­re­ve ye­ri­ne ge­ti­ren, yerel ve ulu­sal medya tem­sil­ci­le­ri, yurt­taş­la­rı­mı­zın gözü, ku­la­ğı, dili ol­mak­ta ve ka­mu­oyu­nun haber alma hak­kı­na kat­kı­da bu­lun­mak­ta­dır. Ga­ze­te­ci­ler gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­ti­rir­ken il­ke­li, ta­raf­sız, so­rum­lu ga­ze­te­ci­lik an­la­yı­şı içe­ri­sin­de ça­lış­ma­la­rı da büyük önem arz et­mek­te­dir. Bu çer­çe­ve­de hal­kın bilgi edin­me öz­gür­lü­ğü­nü yasal sı­nır­lar için­de sunan tüm basın men­su­bu ar­ka­daş­la­rı­mı­zın 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü'nü en içten di­lek­le­rim­le kut­lu­yo­rum .Ka­tıl­dı­ğı­nız için­ te­şek­kür edi­yo­rum'' dedi.Ay­rı­ca  10 Ocak İda­re­ci­ler Günü'nü de kutlayan Çoban '' Tüm ida­re­ci ar­ka­daş ve mes­lek­taş­la­rı­mın' da 10 Ocak  İdareciler gününü kutluyorum  dedi.


Bu haber 738 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer