11-01-2019 11:09 GÜNDEM

KAY­MA­KAM ÇOBAN ,DATÇA BA­SI­NIY­LA BU­LUŞ­TU

Sebiha ARSLAN : Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban '10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü' do­la­yı­sıy­la il­çe­miz­de görev yapan ga­ze­te­ci­ler ile bir araya geldi.

KAY­MA­KAM ÇOBAN ,DATÇA BA­SI­NIY­LA BU­LUŞ­TU

 

İlçede görev yapan basın men­sup­la­rıy­la öğle ye­me­ğin­de bir araya gelen Kay­ma­kam Çoban da­ve­te ka­tı­lan ga­ze­te­ci­le­rin 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler günü' nü kut­la­dı.
Kay­ma­kam Çoban ; "Ga­ze­te­ci­lik fe­da­kâr­lık is­te­yen, ağır şart­lar al­tın­da ça­lış­ma­yı ge­rek­ti­ren bir mes­lek­tir. Ka­mu­oyu­nu her zaman doğru ve hızlı bir şe­kil­de bil­gi­len­dir­me gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lı­şan ga­ze­te­ci­le­ri­miz, için­de bu­lun­du­ğu şart­la­rın tüm ağır­lı­ğı­na rağ­men gö­rev­le­ri­ni öz­ve­riy­le ye­ri­ne ge­tir­mek­te­dir­ler. İlçe­miz­de de bu önem­li gö­re­ve ye­ri­ne ge­ti­ren, yerel ve ulu­sal medya tem­sil­ci­le­ri, yurt­taş­la­rı­mı­zın gözü, ku­la­ğı, dili ol­mak­ta ve ka­mu­oyu­nun haber alma hak­kı­na kat­kı­da bu­lun­mak­ta­dır. Ga­ze­te­ci­ler gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­ti­rir­ken il­ke­li, ta­raf­sız, so­rum­lu ga­ze­te­ci­lik an­la­yı­şı içe­ri­sin­de ça­lış­ma­la­rı da büyük önem arz et­mek­te­dir. Bu çer­çe­ve­de hal­kın bilgi edin­me öz­gür­lü­ğü­nü yasal sı­nır­lar için­de sunan tüm basın men­su­bu ar­ka­daş­la­rı­mı­zın 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü'nü en içten di­lek­le­rim­le kut­lu­yo­rum .Ka­tıl­dı­ğı­nız için­ te­şek­kür edi­yo­rum'' dedi.Ay­rı­ca  10 Ocak İda­re­ci­ler Günü'nü de kutlayan Çoban '' Tüm ida­re­ci ar­ka­daş ve mes­lek­taş­la­rı­mın' da 10 Ocak  İdareciler gününü kutluyorum  dedi.


Bu haber 498 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer