18-06-2020 17:52 GÜNDEM

KAYMAKAM ÇOBAN BAŞKANLIĞINDA İLÇE İDARE ŞUBE BAŞ­KAN­LARI TOP­LANTISI YAPILDI

Sebiha ARSLAN : İlçe Kaymakamı Mesut Çoban başkanlığında ,İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı Çarşamba günü saat 10:00 da Özcan Yıl­maz Ana­do­lu Otel­ci­lik ve Tu­rizm Meslek Lisesinde yapıldı. Toplantıya Kaymakam Çoban' ın yanı sıra Belediye Başkanı Gürsel Uçar ,İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma Komutanı Eren Öztürk ve ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri katıldı.

KAYMAKAM ÇOBAN BAŞKANLIĞINDA  İLÇE İDARE ŞUBE BAŞ­KAN­LARI TOP­LANTISI YAPILDI


Toplantıda kamu kurumları tarafından vatandaşlara  sunulan kamu hizmetlerinin daha etkili ve hızlı olması için yapılması gerekenler ,kamu hiz­met­le­ri­nin daha ve­rim­li bir şe­kil­de yü­rü­tül­me­si, kamu kay­nak­la­rı­nın kul­la­nı­mın­da ta­sar­ruf sağ­lan­ma­sı ve mev­zu­at hü­küm­le­ri ile idare usul­le­re ek­sik­siz ri­ayet edil­me­si ile gündemdeki diğer konular görüşüldü. Toplantıda görüşülüp alınan kararlar şu şekilde
''1. Kamu Kurum ve Ku­ru­luş­la­rı­nın, idari yar­gı­da devam eden da­va­la­rı ile yargı mer­ci­le­rin­ce talep edi­len bilgi ve bel­ge­le­re iliş­kin ya­zı­lar, kay­ma­kam­lık ve kurum amir­le­rin­ce de­ğer­len­di­ri­le­rek takip edil­me­si, adli yar­gı­da devam eden da­va­la­rın ise biz­zat kurum amir­le­rin­ce takip edil­me­si; ge­rek­li gö­rü­len hal­ler­de ha­zi­ne avu­kat­la­rın­dan da görüş alı­na­rak sa­vun­ma, bilgi verme, mah­ke­me ka­rar­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı için mev­zu­at­ta ya da ta­lep­te ön­gö­rü­len süre bek­len­mek­si­zin, iş­lem­le­rin ta­mam­la­na­bi­len en kısa sü­re­de ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­ne önem­li gö­rü­len hu­sus­lar hak­kın­da kay­ma­kam­lık ma­ka­mı­nın bil­gi­len­di­ril­me­si,
2. Kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rın­da ça­lı­şan per­so­nel­le­rin, va­tan­daş­lar­la mü­na­se­bet­le­rin­de öl­çü­lü ve güler yüzlü dav­ran­ma­sı, va­tan­daş mü­ra­ca­at­la­rı­nın mev­zu­at hü­küm­le­ri­ne göre en kısa süre için­de de­ğer­len­di­re­rek ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı ve hiz­met su­nu­mun­da va­tan­daş mem­nu­ni­ye­ti­nin ön plan­da tu­tul­ma­sı­na has­sa­si­yet gös­ter­me­si,
3. Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı­nın 2020/1 Sa­yı­lı Ge­nel­ge­si­nin Uy­gu­lan­ma­sı kap­sa­mın­da, Ha­re­ket kı­sıt­lı­lı­ğı olan­la­rın ev­le­rin­den çı­ka­bil­me­si; kal­dı­rım­la­rı, yaya ge­çit­le­ri­ni, park­la­rı, bi­na­la­rı ve toplu ta­şı­ma­yı kul­la­na­bil­me­si ve kamu hiz­met­le­ri­ne eri­şe­bil­me­si için ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı ve ko­nu­nun ta­ki­bi nok­ta­sın­da has­sa­si­yet gös­te­ril­me­si,
4. 2018/13 Sa­yı­lı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ge­nel­ge­si Kap­sa­mın­da Bü­rok­ra­si­nin azal­tıl­ma­sı ve kamu hiz­met­le­ri­nin hızlı, ka­li­te­li, ba­sit­leş­ti­ril­miş ve düşük ma­li­yet­li bir şe­kil­de ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si ama­cıy­la hiz­met­le­rin baş­vu­ru ya­pı­lan ilk ka­de­me­den su­nul­ma­sı ve so­nuç­lan­dı­rıl­ma­sı­na has­sa­si­yet­le ri­ayet edil­me­si,
5. Kurum amir­le­rin­ce, per­so­ne­lin iş kon­sant­ras­yo­nu art­tır­ma­ya ve gö­re­ve bağ­lı­lı­ğı­nı pe­kiş­tir­me­ye yö­ne­lik ted­bir­le­rin (bir­lik­te yemek ye­nil­me­si, doğum, ölüm, ev­len­me gibi özel gün­le­ri­ne ka­tı­lı­mın sağ­lan­ma­sı) alın­ma­sı ve per­so­nel­le­re yö­ne­lik; ku­ru­mun fa­ali­yet­le­ri, de­ği­şen mev­zu­at hü­küm­le­ri ve ku­ru­mun görev ala­nı­na iliş­kin diğer hu­sus­lar ile il­gi­li eği­tim fa­ali­yet­le­ri­ne önem ve­ril­me­si,
6. Şehit aile­le­ri ve ga­zi­ler ile en­gel­li­le­rin kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rın­da olan iş ve iş­lem­le­ri­ne ön­ce­lik ve­ril­me­si,
7. Resmi ya­zış­ma­lar­da, resmi ya­zış­ma ve imla ku­ral­la­rı­na uyu­la­rak, ge­rek­siz dü­zelt­me ve ge­cik­me­ye mey­dan ve­ril­me­me­si,
8. Ya­zı­lan ya­zı­lar ve onay­lar ile ma­ka­ma su­nu­la­cak diğer bel­ge­le­rin ti­tiz­lik­le kont­rol edi­le­rek yan­lış iş­le­me mey­dan ve­ril­me­me­si, mev­zu­ata ve usule ay­kı­rı ola­rak hiç­bir belge dü­zen­len­me­me­si,
9. Kamu Kurum ve Ku­ru­luş­la­rı ile özel sek­tö­re ait te­sis­le­re çe­ki­len, ma­kam­da, masa üst­le­rin­de ve Ata­türk kö­şe­le­rin­de bu­lu­nan Türk bay­rak­la­rı­nın stan­dar­dı­nı ve özel­li­ği­ni yi­tir­me­si (es­ki­me­si, sol­ma­sı, yır­tıl­mış ve kul­la­nı­la­ma­ya­cak du­ru­ma gel­miş ol­ma­sı) ha­lin­de hiç­bir uya­rı­ya gerek kal­mak­sı­zın ye­ni­si ile de­ğiş­ti­ril­me­si ve kul­la­nı­la­ma­ya­cak du­ru­ma gel­miş olan bay­rak­la­rın Kay­ma­kam­lı­ğa tes­lim edil­me­si,
10. Proje kar­şı­lı­ğı ola­rak hibe ve yar­dım­da bu­lu­nan, ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­lar­dan fon te­mi­ni­ne yö­ne­lik pro­je­ler için her ku­ru­mun (özel­lik­le İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü, Genç­lik
TOP­LAN­TI­NIN YERİ
TOP­LAN­TI­NIN TARİHİ TOP­LAN­TI­NIN SAATİ
KA­TI­LAN­LAR
Spor Mü­dü­rü, İlçe Tarım ve Orman Mü­dü­rü ve Halk Eği­tim Mer­ke­zi) kendi görev alanı ile il­gi­li ça­lış­ma­ya azami has­sa­si­yet gös­ter­me­si, ko­or­di­nas­yon ge­rek­ti­ren hu­sus­lar­da ge­cik­mek­si­zin Kay­ma­kam­lı­ğı­mı­za bilgi ve­ril­me­si,
11. 4207 sa­yı­lı Tütün Ma­mul­le­ri­nin Za­rar­la­rı­nın Ön­len­me­si­ne Dair Kanun ve ba­ğım­lı­lık­la mü­ca­de­le kap­sa­mın­da çı­ka­rı­lan dü­zen­le­yi­ci iş­lem­le­re ek­sik­siz ri­ayet edil­me­si ve söz ko­nu­su dü­zen­le­me­ler ile ken­di­le­ri­ne va­zi­fe ve­ri­len ku­ru­lu­la­rın gö­rev­le­ri­ni ek­sik­siz ye­ri­ne ge­tir­me­si,
12. Kamu bi­na­la­rın­da kul­la­nı­lan elekt­rik ve su tü­ke­ti­min­de ta­sar­ruf ted­bir­le­ri­ne uyul­ma­sı, klima, elekt­rik­li alet ve lam­ba­lar ile kapı ve pen­ce­re­le­rin mesai bi­ti­min­de ti­tiz­lik­le kont­ro­lü­nün ya­pıl­ma­sı, ku­rum­lar­da­ki in­ter­net eri­şim­le­rin­den iş ile il­gi­li ol­ma­yan si­te­le­re eri­şim­le­rin en­gel­len­me­si ve te­le­fon gö­rüş­me­le­rin­de resmi gö­rüş­me­ler ha­ri­cin­de gö­rüş­me ya­pıl­ma­ma­sı için ge­rek­li öze­nin gös­te­ril­me­si ve fa­tu­ra­la­rın (in­ter­net, te­le­fon, su elekt­rik vb.) ta­ki­bi­nin ya­pı­la­rak za­ma­nın­da öden­me­si, bi­na­la­rın te­miz­li­ği gibi hu­sus­la­rı­nın kurum amir­le­rin­ce biz­zat takip edil­me­si, gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı­nın bina gi­riş­le­ri ve ko­ri­dor­la­rı gö­recek şe­kil­de ayar­lan­ma­sı ve bina, bilgi ve evrak gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı,
13. Ku­rum­la­ra ait resmi araç­la­rın ge­rek­siz gö­rev­len­dir­me­me­si, gö­rev­len­dir­me emri ol­ma­dan araç­la­rın gö­re­ve çık­ma­ma­sı, yakıt ik­mal­le­rin­de ara­cın km 'si ile alman ya­kı­tın lit­re­si­nin bir­lik­te ya­zıl­ma­sı, gö­re­vi biten araç­la­rın ku­ru­mun park ye­ri­ne za­ma­nın­da dönüp/dön­me­di­ği­nin kurum amir­le­rin­ce takip edil­me­si, kamu araç­la­rı­nın ke­sin­lik­le özel iş­ler­de kul­la­nıl­ma­sı­nın en­gel­len­me­si ve Taşıt Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne ek­sik­siz ri­ayet edil­me­si, araç ta­mir­le­rin­de tamir, bakım ve ona­rım ya­pıl­dık­tan sonra araç­lar mu­aye­ne ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan bakım ve ta­mi­ra­tın ya­pı­lıp/ya­pıl­ma­dı­ğı­nın kont­ro­lü ya­pı­la­rak mu­aye­ne ra­po­run dü­zen­len­me­sin­den sonra öde­me­nin ya­pıl­ma­sı­na özen gös­te­ril­me­si,
14. En­gel­li va­tan­daş­la­rın kamu hiz­met­le­ri­ne daha rahat ula­şa­bil­me­si için kamu bi­na­la­rın­da ge­rek­li dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sı,
15. Kamu Kurum ve Ku­ru­luş­la­ra yön­len­di­ri­len Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Mer­ke­zi (ÇİMER) ile e-ma­il ya da di­lek­çe ve­ya­hut doğ­ru­dan ya­pı­lan baş­vu­ru­la­rın il­gi­li per­so­nel ta­ra­fın­dan ta­ki­bi­nin ya­pı­la­rak baş­vu­ru­la­rın za­ma­nın­da ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı için daire amir­le­rin­ce ge­rek­li öze­nin gös­te­ril­me­si ve mü­ra­ca­at­la­rın so­nuç­lan­dı­rıl­ma­sı­na iliş­kin süreç ile ya­kı­nı­cı­la­rın şi­kâ­yet ve ta­lep­le­ri­nin kurum amir­le­rin­ce biz­zat takip edil­me­si,
16. Per­so­ne­lin kul­la­na­ca­ğı yıl­lık izin­ler için yıl­lık izin plan­la­rı­nın ya­pı­la­rak hiz­met­le­rin ak­sa­tıl­ma­dan yü­rü­tül­me­si­nin sağ­lan­ma­sı­na ve ku­rum­lar­da hiz­met ve­recek ye­ter­li sa­yı­da per­so­ne­lin sü­rek­li ola­rak bu­lun­du­rul­ma­sı, per­so­nel izin­le­ri­nin alı­nır­ken za­ma­nın­da ve usu­lü­ne uygun ola­rak alın­ma­sı, resmi izin onayı al­ma­dan izne çı­kıl­ma­ma­sı, sağ­lık ra­por­la­rı­nın za­ma­nın­da yet­ki­li mer­cie ulaş­tı­rıl­ma­sı, ken­di­si veya re­fa­kat­çi ola­rak te­da­vi ama­cıy­la sağ­lık ku­rum­la­rı­na sevk edi­len per­so­ne­lin, il­gi­li sağ­lık ku­rum­la­rı­na sevk edil­di­ği­ne dair bel­ge­le­rin za­ma­nın­da ku­ru­ma bil­di­ril­me­si­ne özen gös­te­ril­me­si, ra­por­la­rın me­mu­ri­yet ma­hal­lin­den alın­ma­sı­na ve sağ­lık ne­den­le­ri dı­şın­da ma­ze­re­te yö­ne­lik ol­ma­ma­sı sağ­lık ra­por­la­rı­nın sağ­lık iz­ni­ne çev­ri­lir­ken mev­zu­at hü­küm­le­rin­de is­te­nen şart­lan ta­şı­yıp/ta­şı­ma­dı­ğı hu­sus­la­rı­na has­sa­si­yet ile dik­kat edil­me­si, Ku­rum­la­rın il­çe­de­ki en üst amir­le­ri ile açık­ça mev­zu­at­ta Kay­ma­kam­dan alın­ma­sı be­lir­ti­len izin­ler hariç diğer per­so­ne­le iliş­kin yıl­lık ve has­ta­lık izni ile doğum, ölüm ve ev­len­me­ye bağlı ma­ze­ret izin­le­ri­nin il­gi­li Kurum amir­le­rin­ce ve­ril­me­si,
17. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın haklı istek, şi­kâ­yet ve so­run­la­rı ile ti­tiz­lik­le il­gi­len­me­si, bu ta­lep­le­rin takip edil­me­si ve en kısa za­man­da so­nuç­lan­dı­rıl­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı ve ÇİMER baş­vu­ru­la­rı­nın en kısa za­man­da mev­zu­at hü­küm­le­ri­ne göre ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı,
18. Ku­rum­lar­ca mali iş ve iş­lem­ler ye­ri­ne ge­ti­ri­lir­ken ve ihale mev­zu­atı, 5018 sa­yı­lı Kanun, Dev­let Har­ca­ma Bel­ge­le­ri Yö­net­me­li­ği ile diğer mali mev­zu­at hü­küm­le­ri­ne göre işlem ya­pıl­ma­sı, hata ve yan­lış­lık­la­ra mey­dan ve­ril­me­me­si, ku­rum­la­rın mali iş ve iş­lem­le­ri­nin kurum amir­le­rin­ce sü­rek­li ola­rak de­net­len­me­si ve ti­tiz­lik­le takip edil­me­si,
19. Dev­let me­mur­la­rı­nın, mev­zu­atın ön­gör­dü­ğü kılık ve kı­ya­fet ku­ral­la­rı­na uymak mec­bu­ri­ye­tin­de ol­duk­la­rın­dan, kurum amir­le­rin­ce bu hu­sus­ta ge­rek­li gö­ze­tim ve de­ne­tim gö­rev­le­ri­nin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si,
20. Kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rın­da ça­lı­şan per­so­nel­le­rin mesai sa­at­le­ri­ne ri­ayet et­me­le­ri, bu yönde mesai takip çi­zel­ge­le­ri­nin ku­rum­lar ta­ra­fın­dan tu­tul­ma­sı ve per­so­ne­lin gö­re­vi ba­şın­da bu­lun­ma­sı ve ve­rim­li ola­rak ça­lı­şıl­ma­sı hu­sus­la­rı­nın kurum amir­le­rin­ce biz­zat ta­ki­bi­nin ya­pıl­ma­sı,
21. Mu­ha­se­be yet­ki­li­si ola­rak Mal Mü­dür­lü­ğün­ce ya­pı­lan iş­lem­ler sı­ra­sın­da, mali iş­lem­le­re iliş­kin bel­ge­le­rin ti­tiz­lik­le kont­rol edil­me­si, şüp­he­li işlem ya da durum ile kar­şı­la­şıl­ma­sı ha­lin­de il­gi­li birim ami­ri­nin konu hak­kın­da der­hal bil­gi­len­di­ril­me­si ve de­ne­tim/in­ce­le­me so­nuç­la­na­na kadar hiç bir ödeme ya­pıl­ma­ma­sı hu­sus­la­rı­na azami özen gös­te­ril­me­si,
22.
Ha­zi­ne ta­şın­maz­la­rı­nın ida­re­sin­de; Milli Emlak Şef­li­ği­nin, İl Çevre ve Şe­hir­ci­lik Mü­dür­lü­ğü ile ko­or­di­ne­li şe­kil­de ça­lış­ma­sı ve ta­şın­maz­la­rın ida­re­sin­de ve ko­run­ma­sın­da mev­zu­at hü­küm­le­ri ile Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ve Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğü) ta­li­mat­la­rı doğ­rul­tu­sun­da işlem tesis edil­me­si, ma­hal­le­ler­de bu­lu­nan, kamu ku­rum­la­rı­na ait (okul, sağ­lık evi, loj­man, arsa, tarla vb.) kul­la­nıl­ma­yan ta­şın­maz­la­rın takip edi­le­rek, ida­re­si­nin ve mu­ha­fa­za­sı­nın ya­pıl­ma­sı, bi­na­lar­da iptal edil­me­yen abo­ne­lik­le­rin ip­ta­li­nin sağ­lan­ma­sı­nı, damlı ya­pı­la­ra zarar ve­ril­me­me­si için ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı ve il­gi­li ku­rum­la­rın da. Milli Emlak Şef­li­ği ile ko­or­di­nas­yon sağ­la­ya­rak işgal ve izin­siz kul­la­nım­la­rın ön­len­me­si hu­su­sun­da mev­zu­at hü­küm­le­ri­ne göre ted­bir al­ma­sı,
23. Kamu Kurum ve Ku­ru­luş­la­rın­da (okul, hiz­met bi­na­sı, kan­tin, spor te­si­si vb.) kayıt dışı, si­gor­ta­sız, ayni ve nakdi yar­dım kar­şı­lı­ğı hiç­bir per­so­nel is­tih­dam edil­me­me­si, varsa bu şe­kil­de ça­lı­şan per­so­nel­le­rin der­hal ku­rum­la ili­şik­le­ri­nin ke­sil­me­si,
24. Ku­rum­la­rın, görev alan­la­rıy­la il­gi­li ola­rak, ka­pa­si­te ve im­kân­la­rı da göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak, ku­rum­sal ola­rak hedef be­lir­le­me­si ve bu he­def­le­re yö­ne­lik ola­rak ça­lış­ma­lar ya­pıl­ma­sı,
25. Sokak hay­van­la­rı­nın ile il­gi­li ola­rak Be­le­di­ye, İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü ve il­gi­li ku­rum­la­rın ko­or­di­ne­li ola­rak ça­lış­ma yü­rüt­me­si,
26. Ener­ji ve­rim­li­li­ği kap­sa­mın­da kay­nak­lan daha ve­rim­li kul­lan­mak, atık mik­ta­rı­nı azalt­mak ve atık­la­rı geri ka­zan­mak, böy­le­ce ya­rın­la­ra ya­şa­na­bi­lir temiz bir dünya bı­rak­mak için yü­rü­tül­mek­te olan SIFIR ATIK Pro­je­si kap­sa­mın­da kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı ve özel iş­let­me­le­rin bu pro­je­nin yü­rü­tül­me­si­ne yö­ne­lik ge­rek­li ça­lış­ma­lar yap­ma­sı; İl Çevre ve Şe­hir­ci­lik Mü­dür­lü­ğü ve diğer il­gi­li ku­ru­luş­lar­la ko­or­di­nas­yon sağ­la­na­rak SIFIR ATIK Pro­je­si­nin uy­gu­lan­ma­sın­da azami gay­re­tin gös­te­ril­me­si ve bu kap­sam­da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar hak­kın­da aylık ola­rak Kay­ma­kam­lı­ğı­mı­za bilgi ve­ril­me­si,
27. Kamu Kurum ve Ku­ru­luş­la­rın­da ta­sar­ruf ted­bir­le­ri­ne ri­ayet edil­me­si, Kamu bi­na­la­rı­nın ve Kamu alan­la­rı­nın gü­ven­li­ği için ge­rek­li ted­bir­le­rin ge­cik­mek­si­zin alın­ma­sı,
28. Kamu Ku­rum­la­rın­da iş gü­ven­li­ği ile il­gi­li ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı, ku­rum­lar­da is­tih­dam edi­len per­so­nel­le­rin, (TYP per­so­nel­le­ri dahil) uğ­ra­dık­la­rı iş ka­za­la­rı­nın ge­rek­li yer­le­re za­ma­nın­da bil­di­ril­me­si,
29. Liman çev­re­sin­de, ma­hal­le ara­la­rı ile yan­gın açı­sın­dan has­sas alan­la­rın/ya­pı­la­rın yan­gın­dan ko­run­ma­sı ama­cıy­la ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı,
30. Top­lan­tı­da de­ğer­len­di­ri­len hu­sus­lar ile alı­nan ka­rar­la­rın/ve­ri­len ta­li­mat­la­rın ve ka­rar­lar/ta­li­mat­lar doğ­rul­tu­sun­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken hu­sus­la­rın kurum amir­le­rin­ce per­so­nel­le­re bil­di­ril­me­si ve uy­gu­la­ma­da ak­sak­lı­ğa mey­dan ve­ril­me­me­si mak­sa­dıy­la de­ne­tim ve ta­ki­bin sü­rek­li ola­rak ya­pıl­ma­sı,
Ko­nu­lan de­tay­lı ola­rak gö­rü­şül­müş ve ku­rum­la­rın görev alan­la­rı ile il­gi­li iş­lem­ler­de te­red­düt­te düş­me­le­ri du­ru­mun­da, kendi il mü­dür­lük­le­ri ile ile­ti­şi­me geç­me­si ve bağlı bu­lun­du­ğu il mü­dür­lü­ğün­den hu­ku­ki ve tek­nik des­tek ala­rak iş­lem­le­ri ge­cik­me­ye mey­dan ver­me­den ne­ti­ce­len­dir­me­si, iş ve iş­lem­ler­de mev­zu­at hü­küm­le­ri­ne ve usule ek­sik­siz ri­ayet et­me­si ko­nu­sun­da İlçe Kay­ma­ka­mı ta­ra­fın­dan top­lan­tı­ya ka­tı­lan kurum amir­le­ri ve per­so­ne­li ta­li­mat­lan­dırıldı


Bu haber 3086 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer