08-10-2020 18:37 GÜNDEM

KAYA MARKET 50 YIL­DIR AÇI­P KA­PA­TTIĞI KE­PENK­LERİNİ ARTIK HİÇ AÇ­MA­YA­CAK.

Sebiha ARSLAN : Datça İskele Ma­hal­le­si , Am­bar­cı Kav­şa­ğın­da ,bu­lu­nan , Am­bar­cı İş Ha­nın­da ,1970 yı­lın­dan bu yana fa­ali­yet gös­te­ren Kaya Mar­ket, her gün sabah açıp, akşam in­dir­di­ği ke­penk­le­ri­ni bu defa hiç aç­ma­mak üzere ka­pat­tı­ğı­nı du­yur­du.

KAYA MARKET 50 YIL­DIR AÇI­P KA­PA­TTIĞI   KE­PENK­LERİNİ ARTIK HİÇ AÇ­MA­YA­CAK.

Yak­la­şık 50 yıl­dır aynı öz­ve­riy­le Datça hal­kı­na , yerli ve ya­ban­cı tu­ris­te hiz­met veren Kaya Mar­ket ,bu­lun­du­ğu bina sa­hip­le­ri, Datça'nın önde gelen ha­yır­se­ver­le­rin­den Mer­hum Meh­met Ali Am­bar­cı ile Mer­hu­me Dudu Am­bar­cı­nın ve­fa­tın­da sonra ,mi­ras­çı­la­rı ta­ra­fın­dan , el de­ğiş­ti­rip ye­ni­den inşa edi­le­ce­ği ken­di­si­ne ve diğer ki­ra­cı­la­ra bil­di­ril­me­siy­le ,en kısa sü­re­de dük­ka­nı­nın bo­şal­tıl­ma­sı is­te­nil­di. Bu istek üze­ri­ne , diğer ki­ra­cı­lar başka dük­kan ve ofis arar­ken Kaya Mar­ket sa­hi­bi Şerif Kaya dük­ka­nı­nı ka­pat­ma ka­ra­rı aldı. Dük­ka­nı­nı tah­li­ye eden Kaya 50 yıl­lık müş­te­ri­le­ri­ne ve iş yeri sa­hip­le­ri­ne it­ha­fen '' 1970 yı­lın­dan beri aynı bi­na­da de­ğiş­me­yen ,viz­yo­nu­muz­la hiz­met ver­miş ol­du­ğu­muz mar­ke­ti­mi­zi 01.10.2020 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ka­pat­ma ka­ra­rı almış bu­lun­mak­ta­yız. Mer­hum M. Ali Am­bar­cı mer­hu­me Dudu Am­bar­cı'yı rah­met­le ana­rak tüm Am­bar­cı aile­si­ne ve biz­le­ri bu za­ma­na kadar des­tek­le­yen siz de­ğer­li müş­te­ri­le­ri­mi­ze son­suz te­şek­kür­ler ''Şerif Kaya ve Aile­si ya­zı­lı te­şek­kür afiş astı.

Diğer ki­ra­cı­lar ise hala yana ya­kı­la yeni yer ara­yış­la­rı­nı sür­dü­rür­ken , bi­na­nın çok kısa sü­re­de yı­kı­mı ya­pı­lıp yeni in­şa­ata baş­la­nı­la­ca­ğı be­lir­til­di. bi­na­da yak­la­şık 25 ci­va­rı iş yeri sa­hi­bi bu­lu­nu­yor.


Bu haber 1952 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer