15-11-2018 13:43 GÜNDEM

KA­RA­KÖY SAHİLİ TEMİZLENDİ; 2 TON' ­DAN FAZLA ÇÖP TOP­LAN­DI

Rıza EZER : Datça Be­le­di­ye­si Çevre Ko­ru­ma ve Kont­rol Mü­dür­lü­ğü ile Kir­li­lik Av­cı­la­rı ekibi, geç­ti­ği­miz hafta sonu Ege kı­yı­sın­da­ki ,Ka­ra­köy Kör­men Li­ma­nı ve çev­re­sin­de te­miz­lik yaptı .Çu­val­lar do­lu­su çöp top­la­dı

KA­RA­KÖY SAHİLİ TEMİZLENDİ; 2 TON' ­DAN FAZLA ÇÖP TOP­LAN­DI

Datça Be­le­di­ye­si Çevre Ko­ru­ma ve Kont­rol Mü­dür­lü­ğü­nün çağ­rı­sı, Sos­yal Medya'da ,Kir­li­lik Av­cı­la­rı is­imli eki­bin ön­cü­lük et­ti­ği kam­pan­ya ya Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Genç­lik Kol­la­rı İlçe Baş­kan­lı­ğı' da büyük bir ka­tı­lım ile des­tek verdi. Tüm Ka­ra­köy sa­hi­li bo­yun­ca de­ni­zin çı­kar­dı­ğı plas­tik atık­lar, pik­nik yapan va­tan­daş­la­rın sa­hil­de bı­rak­tı­ğı çöp­ler tek tek top­lan­dı. Datça Be­le­di­ye­si te­miz­lik ekip­le­ri­nin de des­tek ver­di­ği te­miz­lik ça­lış­ma­sı 2 gün ,top­lam 6 saat sürdü. Pet ve cam şişe, nay­lon poşet, oto­mo­bil las­tik­le­ri, kablo ve metal atık­lar olmak üzere çu­val­lar do­lu­su 2 tonun üze­rin­de çöp top­lan­dı­ğı be­lir­til­di.

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Mert Eser '' 10 Kasım'da bu an­lam­dı günde Ata'mızı anmak için onun sözü olan “Vatan Top­ra­ğı Kut­sal­dır, Ka­de­ri­ne Terk Edi­le­mez” slo­ga­nı ile ça­lış­ma­la­ra ka­tıl­dık ” dedi


Bu haber 699 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer