30-09-2019 17:40 GÜNDEM

KA­RA­KÖY' DE MEY­DA­NA GELEN YAN­GI­NA SO­RUŞ­TUR­MA BAŞ­LA­TIL­DI

Sebiha ARSLAN : Datça Ka­ra­köy Ma­hal­le­sin­de dün mey­da­na gelen zirai yan­gı­nı­nın çıkış se­be­biy­le il­gi­li soruşturma baş­la­tıl­dı.

KA­RA­KÖY' DE MEY­DA­NA GELEN YAN­GI­NA SO­RUŞ­TUR­MA BAŞ­LA­TIL­DI

 

Pazar günü (29.09.2019) 17:15 ci­va­rı henüz ne­de­ni be­lir­le­ne­me­yen bir se­bep­ten do­la­yı çıkan yan­gın yak­la­şık bir saat içe­ri­sin­de kont­rol al­tı­na alın­dı.

Edi­ni­len bil­gi­ye göre; Ka­ra­köy Ma­hal­le­si Me­şe­lik mev­ki­sin­de üç fark­lı nok­ta­da­ki zirai alan­da çıkan yan­gın' a Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü ne ait 5 ara­zöz, 2 su tankı ve 40 orman iş­çi­si , Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Datça İtfa­iye Grup Amir­li­ği ekip­le­ri ve bir yan­gın sön­dür­me he­li­kop­te­ri ha­va­dan mü­da­ha­le et­ti­ği yan­gın­da beş dö­nüm­lük zirai alan zarar gördü.

Yan­gı­nın sa­bo­taj so­nu­cu çı­ka­rıl­dı­ğı ih­ti­ma­li de göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak çıkış ne­de­ni­nin be­lir­len­me­si için ça­lış­ma baş­la­tıl­dı. Yan­gın sı­ra­sın­da orman yan­gın sön­dür­me iş­çi­le­ri­ne des­tek ver­mek ama­cıy­la böl­ge­ye giden, Datça Ma­hal­le Afet Gö­nül­lü­le­ri Acil Mü­da­ha­le Ekip­le­ri­nin (MAG-AME) dik­ka­ti sa­ye­sin­de son anda bir yavru kap­lum­ba­ğa kur­ta­rıl­dı.
Her hangi bir şe­kil­de zarar gör­me­yen kap­lum­ba­ğa daha sonra ekip­ler ta­ra­fın­dan do­ğa­ya bı­ra­kıl­dı.


Bu haber 583 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer