11-01-2022 11:37 GÜNDEM

KALP UCU DATÇA'YA DO­KUN­DU!

Orhan KESKİNSOY : *Dat­ça­lı (ken­di­si öyle ya­zı­yor-her ne kadar Uşak do­ğum­lu olsa da…) Ga­ze­te­ci, yazar Se­bi­ha Ars­lan ilk kez okur­la­rıy­la bu­luş­tu. Dat­ça­lı ve Datça dı­şın­dan ge­len­ler­le… Kalp Ucu Datça ki­ta­bı okur­lar­dan ve me­rak­lı­lar­dan büyük ilgi gördü. Yoğun ilgi üze­ri­ne 08.?Ocak 2022 Cu­mar­te­si günü ya­pı­lan imza günü 09 Ocak 20222 Pazar günü de ya­pı­la­cak­tı. Hava mu­ha­le­fe­ti ne­de­niy­le ikin­ci imza günü ya­pı­la­ma­dı. Kalp Ucu Datça ki­ta­bı yoğun ilgi gördü. Daha da önem­li­si, Ars­lan'ın açık­la­ma­sı­na göre, ki­tap­tan elde edi­lecek ge­li­rin bir bö­lü­mü SMA has­ta­sı Defne Bebek için har­ca­na­cak.

KALP UCU DATÇA'YA DO­KUN­DU!

Kitap bö­lüm­le­re ay­rı­lıp an­la­tıl­mı­yor. Ancak, ki­ta­bın ilk bö­lü­mün­de 11 yıl ön­ce­si Datça'ya geliş öy­kü­süy­le baş­lı­yor. O'nun için ki­lo­met­re taşı di­ye­bi­li­riz. Her an­ne­nin yap­tı­ğı gibi, ko­ru­ma gü­dü­süy­le Datça'ya git­me­si­ni is­te­mi­yor Se­bi­ha' nın. Yani di­zi­nin di­bin­de otur­sun is­ti­yor. Hani var­dır ya, eli ayağı düz­gün, işi gücü olan bi­riy­le ev­len­sin, çoluk ço­cu­ğa ka­rış­sın! Gibi… Oysa, evet oysa Se­bi­ha' nın için­de­ki öz­gür­lük ateşi yan­mak­ta­dır. İçi içine sığ­ma­mak­ta­dır. Ka­bu­ğu kır­mak is­te­mek­te­dir! Ama öyle bir nok­ta­ya gelir ki olay­lar, an­ne­si ”Ya Datça, ya ben” der­ken, Se­bi­ha, daha uyum­lu” hem sen, hem ben, hem de öz­gür­lü­ğüm” diyor…  Se­bi­ha, yaşam ge­mi­si­nin dü­me­nin­de ken­di­si­nin ol­ma­sı­nı is­te­mek­te­dir. An­ne­si bı­rak­mak is­te­mez! Ge­mi­nin dü­me­ni kah an­ne­si­ne, kah ken­di­si­ne geç­mek­te­dir. Ama, yaşam ge­mi­si­ni fır­tı­na­lı de­niz­ler­den ge­çi­re­rek, is­te­di­ği li­ma­na çek­me­yi ba­şa­rır. Kor­ku­la­nın ak­si­ne, öz­gür­lü­ğü se­çe­rek, sa­va­şan, di­re­nen, ne is­te­di­ği­ni bilen ve ka­za­nan bir Özgür Kız olur… 11 yıl önce genç bir kız ola­rak yola çıkan, şim­di­ler­de dem almış ol­gun­lu­ğa, yaşa ula­şan, bir ka­dı­nın mü­ca­de­le­si, öy­kü­sü­nü an­la­tı­yor. İnsan­lar­la, çev­rey­le bir­lik­te. Se­bi­ha, O muh­te­şem yaşam yol­cu­lu­ğun­da, Datça har­man­la­ma­sı da yapar. Ki­ta­bın ilk say­fa­la­rı­nı okur­ken, tamam, yerli film ver­si­yo­nu oku­ya­ca­ğız sa­nı­sı­na ka­pı­lır­sı­nız. Ama git­tik­çe hiç de öyle ol­ma­dı­ğı gö­rü­lür. Tam da bu­ra­da Datça'nın Kalp Ucu' na gi­ri­şi­ni gö­rü­rüz bir­den. Datça'nın ta­ri­hi­ni, de­mok­ra­fik ya­pı­sı­nı, top­lum­sal iliş­ki­le­ri­ni an­la­tı­şı var­dır ki, ka­rın­ca in­cit­mez ta­dın­da­dır. Ki­tap­ta Datça'ya şöyle veya böyle do­ku­nan kırk' a yakın insan adı var. Ken­di­si­ne göre, ile­ri­ki ya­za­cak­la­rı için daha bu kadar ismi de sak­lı­yor­muş! Se­bi­ha Ars­lan, Datça Haber Ga­ze­te­si'nde Genel yayın ve So­rum­lu Yazı İşleri Mü­dür­lü­ğü yap­mak­ta­dır. Tabii sa­de­ce bun­lar değil, bun­la­rın yanı sıra, mu­ha­bir­dir (bence acar mu­ha­bir de­ni­le­bi­lir!) sayfa edi­tö­rü­dür, ay­rı­ca gra­fik ta­sa­rı­mı­nı da o yapar. Şöyle der­sek abar­tı olmaz” Tek ba­şı­na bir ga­ze­te çı­ka­rı­yor” Hani tamam, yeter di­yor­su­nuz. Durun durun. Başka neler mi ya­pı­yor?  AA (Ana­do­lu Ajan­sı) Datça Tem­sil­ci­si, TRT Haber mu­ha­bir­li­ği de yan iş­le­ri! Se­bi­ha Ars­lan, önü­müz­de­ki gün­ler­de ve ay­lar­da, daha kap­sam­lı imza gün­le­ri ve söy­le­şi­le­ri ya­pa­ca­ğı­nı da be­lir­ti­yor. 
Ne di­ye­lim yolun açık olsun.

 ''Kalp Ucu Datça'' kitabına    https://www.yargiyayinevi.com/yargi-yayinlari-kalp-ucu-datca  
internet adresinden yada   


Bu haber 195 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer