12-09-2022 18:00 GÜNDEM

İlk Ders Zili Çaldı! ÖĞ­REN­Cİ­LER OKUL­LA­RIY­LA BU­LUŞ­TU.DATÇA'DA 3048 ÖĞ­REN­Cİ VE 271 ÖĞ­RET­MEN İÇİN İLK DERS ZİLİ ÇALDI

Sebiha ARSLAN - Datça'da 3 aylık ta­ti­lin ar­dın­dan dün 3048 öğ­ren­ci ve 271 öğ­ret­men için 2022-2023 eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın ilk ders zili çaldı. İlköğ­re­tim Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Çe­lenk sunma tö­re­ni ve kut­la­ma prog­ra­mı dü­zen­len­di.

İlk Ders Zili Çaldı! ÖĞ­REN­Cİ­LER OKUL­LA­RIY­LA BU­LUŞ­TU.DATÇA'DA 3048 ÖĞ­REN­Cİ VE 271 ÖĞ­RET­MEN İÇİN  İLK DERS ZİLİ ÇALDI

Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da ger­çek­leş­ti­ri­len prog­ra­ma, okul mü­dür­le­ri, öğ­ret­men, öğ­ren­ci ve kurum amir­le­ri ka­tıl­dı. İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü çe­len­gi­nin Ata­türk Anı­tı­na su­nul­ma­sı­nın ar­dın­dan, saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­du aka­bin­de is­tik­lal mar­şı­nın okun­ma­sı­nın ar­dın­dan çe­lenk sunma tö­re­ni sona erdi.
Kut­la­ma Prog­ra­mı Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ve Milli Eği­tim Ba­ka­nı Mah­mut Özer'in kut­la­ma me­sa­jı­nın okun­ma­sı­ ile başladı. Ar­dın­dan İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Er­do­ğan Ba­şa­ran il­köğ­re­tim haf­ta­sı­nın anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­sı­nı yaptı. Er­do­ğan '' Uzun bir ta­ti­li ge­ri­de bı­ra­ka­rak büyük bir ener­ji, büyük bir se­vinç ve mut­lu­luk­la yeni bir eği­tim-öğ­re­tim yı­lı­na baş­lı­yo­ruz. Datça Milli Eği­tim aile­si ola­rak milli, ah­la­ki, in­sa­ni, ma­ne­vi ve kül­tü­rel de­ğer­le­ri­ni be­nim­se­yen, ko­ru­yan ve ge­liş­ti­ren; aile­si­ni , va­ta­nı­nı, mil­le­ti­ni seven ve daima yü­celt­me­ye ça­lı­şan; insan hak­la­rı­na say­gı­lı ,görev ve so­rum­lu­luk­la­rı­nı bilen ve bun­la­rı dav­ra­nış ha­li­ne ge­ti­ren bi­rey­ler ola­cak sev­gi­li öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin en güzel eği­ti­mi ala­bil­me­le­ri için ça­lış­ma­ya devam ede­ce­ğiz. De­ğer­li Eği­tim Yö­ne­ti­ci­le­ri­mi­ze ve öğ­ret­men ar­ka­daş­la­rı­mı­za, say­gı­de­ğer an­ne-ba­ba­la­ra, sev­gi­li öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze ve tüm eği­tim ça­lı­şan­la­rı­mı­za 2022-2023 eği­tim-öğ­re­tim yı­lı­nın sağ­lık, mut­lu­luk ve ba­şa­rı­lar ge­tir­me­si­ni diler, he­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­la­rım'' dedi.
Kut­la­ma prog­ra­mı Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu 4-A sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­rinin Ront gös­te­ri­si,  günün anlam ve önemi ile il­gi­li şi­irin  okun­ma­sı­nın ar­dın­dan sona erdi.
 Minik öğrenciler  daha sonra  İlköğretim haftası kutlama etkinlikleri kapsamında ilçe öğrencileri adına, Kaymakam Mesut Çoban'ı makamında ziyaret  ederek çiçek taktim etti.


Bu haber 230 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer