01-01-1970 03:00 YAŞAM

İLÇEMİZDE DAHİL 130 İLÇEYE YENİ HÜKÜMET KONAKLARI GELİYOR.

AK Parti Van Mil­let­ve­ki­li Fatih Çift­ci, Tür­ki­ye'nin fark­lı il­le­ri­ne bağlı 130 il­çe­de­ki yeni hü­kü­met ko­na­ğı bi­na­la­rı için 223 mil­yon 500 bin TL öde­nek ay­rıl­dı­ğı­nı bil­dir­di.

İLÇEMİZDE DAHİL 130 İLÇEYE YENİ  HÜKÜMET KONAKLARI GELİYOR.

AK Parti Van Mil­let­ve­ki­li Fatih Çift­ci, Tür­ki­ye'nin fark­lı il­le­ri­ne bağlı 130 il­çe­de­ki yeni hü­kü­met ko­na­ğı bi­na­la­rı için 223 mil­yon 500 bin TL öde­nek ay­rıl­dı­ğı­nı bil­dir­di.Açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Mil­let­ve­ki­li Çift­ci, il­çe­le­rin daha mo­dern hü­kü­met ko­nak­la­rı­na ka­vuş­ma­sı için baş­la­tı­lan ça­lış­ma­la­rın sür­dü­rül­dü­ğü­nü be­lirt­ti. 

Çift­ci, "Bu kap­sam­da Sa­rı­çam ve Yü­re­ğir (Adana), Mer­kez ve Kahta (Adı­ya­man), Pat­nos (Ağrı), Sa­rı­yah­şi (Ak­sa­ray), Gü­müş­ha­cı­köy (Amas­ya), Pur­sak­lar (An­ka­ra), Kepez (An­tal­ya), Ar­da­nuç (Art­vin), Köşk (Aydın), Mer­kez ve Koz­luk (Bat­man), Adil­ce­vaz (Bit­lis), Çav­dır (Bur­dur), Mus­ta­fa­ke­mal­pa­şa (Bursa), Lap­se­ki (Ça­nak­ka­le), Mer­kez ve Kor­gun (Çan­kı­rı), Lice (Di­yar­ba­kır), Meriç (Edir­ne), Mer­kez (Ela­zığ), Oltu ve Çat (Er­zu­rum), Nizip ve Nur­da­ğı (Ga­zi­an­tep), Güce ve Keşap (Gi­re­sun), Şiran (Gü­müş­ha­ne), Şem­din­li (Hak­ka­ri), Ka­dı­köy ve Bağ­cı­lar (İstan­bul), Me­ne­men, Ba­yın­dır ve Çiğil (İzmir), An­dı­rın ve El­bis­tan (Kah­ra­man­ma­raş), Tosya (Kas­ta­mo­nu), Mer­kez ve De lice (Kı­rık­ka­le), Lü­le­bur­gaz (Kırk­la­re­li), Emir­ga­zi (Konya), Tav­şan­lı ve Hi­sar­cık (Kü­tah­ya), Ya­zı­han, Pü­tür­ge ve Da­ren­de (Ma­lat­ya), De­mir­ci ve Kula (Ma­ni­sa), Ma­zı­da­ğı, Ar­tuk­lu ve Kı­zıl­te­pe (Mar­din), Datça (Muğla), Ma­laz­girt (Muş), Uulu­kış­la (Niğde), Mer­kez ve Gül­ya­lı (Ordu), Pazar ve Ça­ye­li (Rize), Mer­kez ve Bay­kan (Siirt), Du­ra­ğan (Sinop), Suşeh­ri, Zara ve Şar­kış­la (Sivas), Vi­ran­şe­hir (Şan­lı­ur­fa), Çorlu (Te­kir­dağ), Zile (Tokat), Çay­ka­ra ve Of (Trab­zon), Gür­pı­nar ve Özalp (Van), Mer­kez ve Çe­ke­rek (Yoz­gat) il­çe­le­rin­de hü­kü­met ko­nak­la­rı ya­pıl­ma­ya devam et­mek­te­dir" dedi.

56 PROJE YENİ YA­TI­RI­MA ALIN­DI
Çift­çi, Efe­ler (Aydın), Ka­re­si ve Al­tı­ey­lül (Ba­lı­ke­sir), Hopa (Art­vin), Genç (Bin­göl), Mu­dan­ya (Bursa), Alaca (Çorum), Se­rin­hi­sar ve Mer­ke­ze­fen­di (De­niz­li), Defne, An­tak­ya, Arsuz ve Payas (Hatay), Dul­ka­di­roğ­lu ve Oni­ki­şu­bat (Kah­rar­man­ma­raş), Şeh­za­de­ler ve Yu­nu­sem­re (Ma­ni­sa), Men­te­şe ve Sey­di­ke­mer (Muğla), Al­tı­nor­du (Ordu), Ey­yü­bi­ye, Ha­li­li­ye ve Ka­ra­köp­rü (Şan­lı­ur­fa), Sü­ley­man­pa­şa, Ka­pak­lı ve Er­ge­ne (Te­kir­dağ), Tuşba ve İpek­yo­lu (Van), Siv­ri­ce (Ela­zığ), Uzun­de­re, Köp­rü­köy, Nar­man ve Ka­ra­ço­ban (Er­zu­rum), Is­la­hi­ye (Ga­zi­an­tep), Gö­re­le (Gi­re­sun), Gönen (Is­par­ta), Ar­na­vut­köy ve Çek­me­köy (İstan­bul), Sel­çuk ve Bay­rak­lı (İzmir), Mu­sa­bey­li (Kilis), Mer­kez (Kır­şe­hir), Al­tı­ne­kin (Konya), Ça­mar­dı (Niğde), Hem­şin (Rize), Geyve (Sa­kar­ya), Canik (Sam­sun), Per­va­ri (Siirt), Bo­ya­bat (Sinop), Der­nek­pa­za­rı ve Or­ta­hi­sar (Trab­zon), Si­vas­lı (Uşak), Şe­fa­at­li (Yoz­gat) ve Ki­lim­li, Kozlu ve Ereğ­li (Zon­gul­dak) il­çe­le­rin­de inşa edi­lecek hü­kü­met ko­nak­la­rı­nın da yeni ek­le­nil­di­ği­ni ve top­lam­da 130 il­çe­de­ki hü­kü­met ko­nak­la­rı için bu yıl ilk etap­ta 223 mil­yon 500 bin TL öde­nek ay­rıl­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.Bu il­le­rin ara­sın­da il­çe­mi­zin ve bazı tu­ri­tik bölge sa­yı­lan il­çe­le­rin'de ge­rek­li memur tak­vi­ye­siy­le yeni hiz­met an­la­yı­şı­na ge­çi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. 


Bu haber 1667 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer