18-06-2020 17:47 GÜNDEM

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜ­DÜ­RÜ ALDAL'DAN ÖĞ­RENCİLERE ONLİNE MOTİVAS­YON

Sebiha ARSLAN : Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Bü­lent Aldal 20 Ha­zi­ran Cu­mar­te­si günü ya­pı­la­cak olan Li­se­ye Giriş Sı­na­vı­na (LGS) ka­tı­la­cak öğ­ren­ci ve ve­li­le­riy­le in­ter­net üze­rin­den on­li­ne ola­rak bu­luş­tu.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜ­DÜ­RÜ ALDAL'DAN ÖĞ­RENCİLERE ONLİNE MOTİVAS­YON

Öğ­ren­ci ve ve­li­le­rin kay­gı­la­rı­nı azalt­mak ve mo­ti­vas­yon­la­rı­nı art­tır­mak ama­cıy­la dü­zen­le­nen on­li­ne top­lan­tı sa­mi­mi soh­bet ve so­ru­la­rın ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sıy­la devam etti. Ar­dın­dan İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün ha­zır­la­dı­ğı Sınav Bil­gi­len­dir­me Kı­la­vu­zu ve açık­la­yı­cı vi­de­olar iz­len­me­si son­ra­sı , LGS ya­pı­la­cak 5 sınav mer­ke­zi­mi­zin ha­zır­lık­la­rı­na yö­ne­lik fo­toğ­raf ve vi­de­olar pay­la­şıl­dı.
Milli Eği­tim Mü­dü­rü­müz Bü­lent Aldal “ İnsanı bü­yü­ten olay­lar ya da yıl­lar değil an­lar­dır. Bu gi­re­ce­ği­niz sınav da o kı­sa­cık an­lar­dan biri ve ha­yat­la il­gi­li son sı­na­vı­nız değil. Bu duy­guy­la he­ye­ca­nı­nı­zı kay­bet­me­den ama fazla he­ye­can yap­ma­dan sağ­lık­lı, hu­zur­lu bir sınav ge­çir­me­ni­zi di­li­yor ve siz­le­rin bizim her du­rum­da kıy­met­li­miz ol­du­ğu­nu­zu bir kez daha ha­tır­lat­mak is­ti­yo­rum” di­ye­rek top­lan­tı­yı son­lan­dır­dı.


Bu haber 2056 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer