03-02-2020 18:14 GÜNDEM

İLÇE JAN­DAR­MA­DAN KAN BA­ĞI­ŞI

Sebiha ARSLAN : Datça İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğın­da gö­rev­li rüt­be­li per­so­nel, Türk Kı­zı­la­y'ı­nın kan ba­ğı­şı kam­pan­ya­sı­na des­tek ver­mek ama­cıy­la kan ba­ğı­şın­da bu­lun­du.

İLÇE JAN­DAR­MA­DAN KAN BA­ĞI­ŞI

 

Datça'ya be­lir­li ara­lık­lar­da,Türk Kızılayı Marmaris Şubesi Kan Merkezinden gelen , Kızılay Kan Bağışı gezici ekipleri ,Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu sa­lo­nun­da, 31 Ocak Cuma günü ger­çek­leş­tir­di­ği kan ba­ğı­şı et­kin­li­ğin­de hem Datça hal­kı­na hem de iş yo­ğun­luk­la­rı­na rağ­men kam­pan­ya­ya des­tek veren İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Eren Öz­türk başta olmak üzere Datça Jandarma  per­so­ne­li­ne te­şek­kür etti.Mar­ma­ris Şu­be­si Kı­zı­lay kan ba­ğı­şı ge­zi­ci ekibi gö­rev­li Dr. Ömer Çiçek yap­tı­ğı açık­la­ma­da şu cüm­le­le­ri söy­le­di '' Bir dok­tor, iki hem­şi­re ve iki şoför ile bir­lik­te görev ya­pı­yo­ruz. Kan ba­ğış­la­rı ve kök hücre nu­mu­ne­le­ri­ni alıp kan ban­ka­la­rı­na gön­de­ri­yo­ruz. Ora­dan da ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­rı­lı­yor.Ben 10 yıl­dır Datça' ya ge­li­yo­rum. Datça' lı va­tan­daş­lar hep du­yar­lı ve hep ka­tı­lım yük­sek . Ha­yat­la­rın kur­ta­rıl­ma­sı­na gö­nül­lü ola­rak ba­ğış­ta bu­lu­nan her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum.Hiç­bir şey insan ya­şa­mın­dan daha de­ğer­li de­ğil­dir. Her­kes bu ül­ke­de, bu dün­ya­da sağ­lık­lı yaşam hak­kı­na sa­hip­tir. Bu gün 2 binin üze­rin­de genç in­sa­nı­mız kök hücre bek­li­yor.Katkı yapan her­ke­se, du­yar­lı va­tan­daş­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum. Kök hücre bek­le­yen kan ih­ti­ya­cı olan bütün va­tan­daş­la­rı­mı­za da sağ­lık di­li­yo­rum. Va­tan­daş­la­rı­mı­zı Kan ba­ğış­la­rı ve kök hücre bağışları için bek­li­yo­ruz ''dedi.


Bu haber 1824 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer