08-08-2019 16:18 GÜNDEM

İLÇE İNSAN HAK­LA­RI KU­RU­LU 3'ÜNCÜ TOP­LAN­TI­SI­NI GER­ÇEK­LEŞTİRDİ

Sebiha ARSLAN : Datça Kaymakamı Mesut Çoban Başkanlığında, İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısının üçün­cü­sü ger­çek­leş­ti.

İLÇE İNSAN HAK­LA­RI KU­RU­LU 3'ÜNCÜ TOP­LAN­TI­SI­NI GER­ÇEK­LEŞTİRDİ

 


Kay­ma­kam­lık top­lan­tı sa­lo­nun­da Salı günü (06.08.2019) saat 16:00 da Kay­ma­kam Mesut Çoban Baş­kan­lı­ğın­da ve üye­le­rin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen
top­lan­tı­nın ilk ko­nu­su ,Kıyıların halkın malı olduğu , MUÇEV isim­li ticari işletme tarafından Kum­luk,Ka­ra­in­cir ve Kargı da ki işgal ve hu­ku­ki sürç­le­rin ta­ki­bin­de olun­du­ğu ay­rı­ca özel­lik­le bu böl­ge­de hal­kın kul­la­na­ca­ğı alan­lar için de sık­lık­la de­ne­tim­le­rin ya­pıl­dı­ğı be­lir­til­di.
Top­lan­tı­nın ikin­ci ko­nu­su ise Dünya Rally Şam­pi­yo­na­sı­nın 2. eta­bı­nın Datça' da ya­pı­la­cak ol­ma­sı idi.?Kay­ma­kam Çoban yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da '' Geçen yıl Dünya Rally Şam­pi­yo­na­sı­nın 1. etabı Datça ya­pıl­mış. He­li­kop­ter çe­kim­le­ri­ni iz­le­dim .Bir ta­raf­ta Ak Deniz bir ta­raf­ta Ege De­ni­zi. Datça'nın eşsiz gü­zel­li­ği­ni , doğa man­za­ra­sı­nı Dünya' ya ta­nıt­mak Tu­rizm açı­sın­dan büyük önem arz edi­yor. Bu sene Kız­lan ve Eme­cik etabı ger­çek­le­şecek.
Uma­rım ge­lecek yıl 3 ve daha fazla etaba çı­ka­rı­lır.Or­ma­na ve içe­ri­sin­de ya­şa­yan can­lı­la­ra za­ra­rı ola­cak bir durum ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum, çünkü diğer araç­la­rın­da geç­ti­ği top­rak yol­dan ge­çe­cek­ler. Geçen yıl ta­lih­siz bir kaza so­nu­cu yan­gın mey­da­na gel­miş, bu sene böyle bir du­rum­la kar­şı­laş­ma­yız diye dü­şü­nü­yo­rum '' dedi.
Diğer bir konu ise gıda üre­ti­mi yapan ve satan iş­let­me­ler ile ala­ka­lı idi.?Kay­ma­kam Çoban '' Gıda üre­ti­mi yapan ve satan iş­let­me­le­re kont­rol­le­ri sık­lık­la ya­pıyoruz  ama va­tan­daş­larımızdan  gelen şi­ka­yet­le­r bizim için önemli. Olası bir durumda   Be­le­di­ye ve Kay­ma­kam­lı­ğı­mı­za baş­vur­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz .Her şi­ka­yet dik­ka­te alı­na­cak­tır'' dedi.
Diğer ko­nu­lar gö­rü­şü­lüp ko­nu­şul­duk­tan sonra top­lan­tı sona erdi.

En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği Baş­ka­nı Dilek Dün­dar ve Datça Hacı Bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Ce­me­vi Baş­ka­nı Murat Yıl­dı­rım top­lan­tı­ya mi­sa­fir ola­rak ka­tıl­dı.


Bu haber 512 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer