22-04-2019 19:34 GÜNDEM

İKLİM AKTİVİSTİNDEN DATÇA’DA KÜ­RE­SEL İKLİM GREVİ ÇAĞ­RI­SI

Sebiha ARSLAN : Tür­ki­ye'nin en genç iklim ak­ti­vist­le­rin­den 11 ya­şın­da­ki Atlas Sar­ra­foğ­lu, okula git­me­ye­rek ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan 2'inci Kü­re­sel İklim Grevi için ,Cuma günü saat 12:00 da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da Dat­ça­lı ço­cuk­la­ra çağ­rı­da bu­lun­du.

İKLİM AKTİVİSTİNDEN DATÇA’DA KÜ­RE­SEL İKLİM GREVİ ÇAĞ­RI­SI

 


Datça Yerel Tohum Der­ne­ği'nin da­ve­ti üze­ri­ne,  Datça’ya gelen , iklim ak­ti­vis­ti Atlas Sar­ra­foğ­lu, ken­di­si gibi küçük beş iklim ak­ti­vis­ti ile bir­lik­te Cuma günü (19.04.2019) Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda basın açık­la­ma­sında bulundu. 'İklimi değil, sis­te­mi de­ğiş­tir', 'Ge­ze­gen B yok' ya­zı­lı pan­kart­lar eş­li­ğin­de açık­la­ma­da bu­lu­nan Sar­ra­foğ­lu, dün­ya­da­ki doğal ya­şa­mın hızla yok ol­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek, ne­hir­ler­de ya­şa­yan deniz can­lı­la­rı nü­fu­su­nun 1970'ten beri yüzde 60 azal­dı­ğı­nı vurgu yaptı. Sar­ra­foğ­lu basın açık­la­ma­sı ve ço­cuk­la­ra çağ­rı­sın­da şu cüm­le­le­ri söy­le­di "1950'den bu yana 6 mil­yar ton balık av­lan­mış. İnsan­lık ger­çek­ten doy­mak bil­mi­yor. İnter­net­te araş­tır­dım. Her gün 25 mil­yon tavuk öl­dü­rü­lü­yor­muş. Bir de bil­me­den öl­dür­dük­le­ri­mi­zi dü­şü­nün. Annem geçen gün bir hi­ka­ye an­lat­tı; in­san­la­rın neden ol­du­ğu kü­re­sel ısın­ma­dan do­la­yı til­ki­ler daha soğuk yer­le­re gi­di­yor­lar­mış, yani ku­ze­ye. Ora­da­ki deniz kuş­la­rı­nın yu­mur­ta­la­rı­nı, on­lar­dan izin al­ma­dan yi­yor­lar ve bu yüz­den deniz kuş­la­rı­nın nesli tü­ke­ni­yor. İna­nıl­maz bir yok oluş zin­ci­ri.İnsa­noğ­lu ne­hir­le­ri ku­rut­tu, hay­van­la­rın soy­la­rı­nı tü­ket­ti, top­ra­ğı çöl­leş­tir­di.Tarım ya­pa­mı­yo­ruz, ha­va­yı kir­le­ti­yo­ruz, ku­tup­la­rı eri­ti­yo­ruz. Hal­let­me­miz ge­re­ken çok fazla prob­lem var. 'Ge­ze­gen B yok' slo­ga­nın­dan an­la­dı­ğım şu ki; ka­ça­bi­le­ce­ği­miz başka bir yer yok. Diğer can­lı­lar­la be­ra­ber bu­ra­da ya­şı­yo­ruz ve on­la­ra ih­ti­ya­cı­mız var. Hem bi­rey­sel, hem de be­ra­ber yap­ma­mız ge­re­ken şey­ler var. Ön­ce­lik­le bi­rey­sel ola­rak ya­pa­bi­le­cek­le­ri­miz­den bah­se­de­yim, uçak ye­ri­ne müm­kün ol­du­ğun­da tren kul­la­na­bi­li­riz. Plas­tik şi­şe­ler ye­ri­ne cam şi­şe­ler kul­la­na­bi­li­riz. Suyu bo­şu­na har­ca­maz, ışık­la­rı kul­lan­ma­dı­ğı­mız­da ka­pa­lı ol­ma­sı­na dik­kat ede­bi­li­riz. Ço­cuk­lar ola­rak iklim kri­zi­ni bir­bi­ri­mi­ze an­lat­ma­lı­yız. Çünkü bu kri­zin acı­sı­nı, çok sev­di­ği­ni­zi söy­le­di­ği­niz, ama ge­le­cek­le­ri­ni dü­şün­me­di­ği­niz biz ço­cuk­lar çe­ke­ce­ğiz. İklim kri­zi­nin se­be­bi ne? Fosil ya­kıt­la­rın tü­ke­til­me­si. Bunu bize bilim söy­lü­yor. Bi­li­me inan­ma­mız ve bi­li­me inan­dı­ğı­mı­zı söy­le­me­miz ge­re­ki­yor.?

Geçen yıl ilk 15 Mart'ta ya­pı­lan, bu yıl ise 24 Mayıs'ta ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan Kü­re­sel İklim Grevi'ne tüm öğ­ren­ci­le­rin ve aile­le­ri­nin des­tek ol­ma­sı­nı ve o gün öğ­ren­ci­ler­den okula git­meme­le­­ri­ni rica edi­yo­rum'' dedi.


Bu haber 452 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer