19-10-2018 16:09 GÜNDEM

‘’HİZMET AŞKIYLA DATÇA’YI DÜNYAYA TANITACAĞIM’’

Sebiha ARSLAN : Datça Be­le­di­ye Baş­kan Aday Adayı Ser­kan İğci, be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı aday baş­vu­ru­su­nu bu gün iti­ba­riy­le ger­çek­leş­tir­di.

‘’HİZMET AŞKIYLA DATÇA’YI DÜNYAYA TANITACAĞIM’’

Datça'nın viz­yo­nu­na viz­yon ka­ta­ca­ğı­nı, Datça' yı dün­ya­ya ta­nı­tı­la­ca­ğı­nı ifade eden Ser­kan İğci, Datça 'da Be­le­di­ye Baş­kan Aday Adayı ol­du­ğu açık­la­ya­rak be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı aday baş­vu­ru­su­nu ger­çek­leş­tir­di. Bu gö­re­vi üst­len­mek adına çok fazla çaba sar­fet­ti­ği­ni dile ge­ti­ren İğci, Datça adına elin­den ge­le­nin daha iyi­si­ni ya­pa­ca­ğı ko­nu­sun­da Datça hal­kı­na söz verdi. Ser­kan İğci yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da şu cüm­le­le­ri söy­le­di ; ''CHP adına Datça Be­le­di­ye Baş­kan Aday Adayı oldum. 20.799 nü­fus­lu bu eşsiz il­çe­ye hiz­met ede­ce­ğim için çok he­ye­can­lı­yım. Datça'ya çok daha büyük bir viz­yon ka­zan­dır­mak için bu­ra­da­yım. Bunun için de mil­le­ti­mi­zin des­te­ği­ne ih­ti­ya­cım var. Yeşil alan­la­rın yeşil kal­ma­sı, 9 ma­hal­le­mi­zin' de en iyi yaşam şart­la­rı­na ulaş­ma­sı için so­nu­na kadar mü­ca­de­le ede­ce­ğim. Ön­ce­li­ği­miz iş­siz­li­ğin azal­tıl­ma­sı ve adil bir yö­ne­tim ola­cak. Her zaman ol­du­ğu gibi bu se­çim­ler­de de Datça Hal­kı­nın doğru ki­şi­ye oy ve­re­ce­ğin­den emi­nim. Bu ne­den­le umu­dum yük­sek. Ata­türk il­ke­le­ri­ni be­nim­se­yip uy­gu­la­ya­rak Datça'yı bam­baş­ka bir gü­zel­li­ğe dö­nüş­tü­re­ce­ğim''dedi.
'' SER­KAN İĞCİ KİMDİR?
1978 Is­par­ta do­ğum­lu olan Ser­kan İğci, evli ve bir çocuk ba­ba­sı­dır. 2001 yı­lın­da ku­ru­lan Mo­bi­le Tech­ni­cal ve Cep Tek­nik fir­ma­la­rı­nın yö­ne­tim ku­ru­lu baş­kan­lı­ğı­nı yap­mak­ta­dır. Aynı za­man­da IGC News TV'nin ku­ru­cu­su ve im­ti­yaz sa­hi­bi­dir.


Bu haber 3549 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer