07-01-2021 16:40 GÜNDEM

‘’HER ALAN­DA YA­TI­RIM­LA­RI­MIZ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR’’

Rıza EZER : AK Parti Muğla Mil­let­ve­kil­le­ri Meh­met Yavuz Demir ve Yelda Erol Gök­can Muğla Mer­kez­de iha­le­ye çı­kı­lan yeni öğ­ren­ci yurt bi­na­sı­na iliş­kin açık­la­ma yaptı.

‘’HER ALAN­DA YA­TI­RIM­LA­RI­MIZ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR’’

AK Parti Muğla Mil­let­ve­kil­le­ri Meh­met Yavuz Demir ve Yelda Erol Gök­can:
HER ALAN­DA YA­TI­RIM­LA­RI­MIZ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR…
“2021 yı­lın­da da ya­tı­rım ve hiz­met­le­ri­mi­ze devam edi­yo­ruz. Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı nez­din­de yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me ve ta­kip­le­ri­miz ne­ti­ce­sin­de Muğla Mer­kez'de 1.350 ki­şi­lik yeni yurt bi­na­mı­zın iha­le­si ya­pıl­dı. Üni­ver­si­te genç­li­ği­mi­zin de ya­nın­da­yız. Her alan­da ya­tı­rım ve hiz­met­le­ri­miz devam et­mek­te­dir. Muğ­la­mı­za ve sev­gi­li hem­şe­ri­le­ri­mi­ze şim­di­den ha­yır­lı uğur­lu olsun”.
AK Parti Muğla Mil­let­ve­kil­le­ri Demir ve Gök­can açık­la­ma­la­rın­da şu bil­gi­le­re yer verdi:
Muğla Mer­ke­ze 1.350 Ki­şi­lik Daha Yurt Yap­tı­rı­yo­ruz…
2020 yı­lın­da Muğ­la­mı­za, öğ­ren­ci yurdu ve spor te­sis­le­ri ya­tı­rım­la­rı için yak­la­şık 250 Mil­yon TL kay­nak kul­la­nıl­ma­sı­nı sağ­la­dık. Yak­la­şık 100 Mil­yon TL be­del­le İha­le­si ya­pı­lan yeni yurt bi­na­sı ya­tı­rı­mı ile bir­lik­te 350 Mil­yon TL kay­nak kul­lan­mış ola­ca­ğız.
Muğla Mer­kez-Ka­ra­dağ böl­ge­sin­de 100 dönüm arazi üze­rin­de 1. Etap 2.024 ki­şi­lik, öğ­ren­ci yur­du­nun % 98'i, 2. Etap 2.024 Ki­şi­lik yurt bi­na­sı­nın ise % 85'i ta­mam­lan­mış­tır.
3. Etap 1.350 ki­şi­lik yurt bi­na­sı­nın iha­le­si de Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı­mız ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı. Yurt bi­na­sı­nı ya­pı­mı için 600 gün süre ve­ril­di. Yur­dun açı­lı­şı­nı 2022 yı­lın­da in­şal­lah hep bir­lik­te ya­pa­ca­ğız.
3. Etap Yurt Bi­na­sın­da; 3 Öğ­ren­ci Bloğu, Soyal Tesis Bi­na­sı, Kon­fe­rans Sa­lo­nu ve Eği­tim Sa­lon­la­rı, Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nu ve Açık Spor Te­sis­le­ri bu­lu­na­cak­tır.
AK Parti Muğla Mil­let­ve­kil­le­ri Meh­met Yavuz Demir ve Yelda Erol Gök­can açık­la­ma­la­rın­da, ya­tı­rım ve hiz­met­ler ko­nu­sun­da­ki özel ilgi ve des­tek­le­ri için başta Cum­hur­baş­ka­nı­mız ve Genel Baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan olmak üzere Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı­mız Sayın Meh­met Mu­har­rem Ka­sa­poğ­lu'na ve ye­rel­de de emeği geçen bü­rok­rat ar­ka­daş­la­rı­mı­za en kalbi te­şek­kür ve şük­ran­la­rı­nı sun­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek;
“Pan­de­mi sü­re­cin­de Hü­kü­me­ti­mi­zin ye­rin­de ve za­ma­nın­da al­dı­ğı ka­rar­la­ra da har­fi­yen uyul­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Spor­dan, genç­li­ğe, sağ­lık­tan eği­ti­me, ula­şım­dan ta­rı­ma, çev­re­den tu­riz­me kadar her alan­da ya­tı­rım ve hiz­met­le­ri­mi­ze devam ede­ce­ğiz” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.


Bu haber 1028 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer