08-07-2019 17:40 GÜNDEM

HAZİRAN'DA MUĞLA VE İLÇELERİNE 183 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ, DATÇA'YA YAĞ­MUR YAĞ­MA­DI”

Sebiha ARSLAN : Tür­ki­ye'de en fazla yağış alan ikin­ci il olan Muğla ve ilçelerinde Ha­zi­ran ayın­da met­re­ka­re­ye 183,8 ki­log­ram yağış düştü. Datça' da ise hiç yağ­mur yağ­ma­dı”

HAZİRAN'DA MUĞLA VE İLÇELERİNE  183 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ, DATÇA'YA YAĞ­MUR YAĞ­MA­DI”

 


Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü'nün Muğla Me­te­oro­lo­ji İl Mü­dür­lü­ğü­nün 8 ilçe is­tas­yo­nun­dan ver­di­ği ve­ri­le­re göre Ha­zi­ran ayın­da en fazla yağış Men­te­şe il­çe­sin­de ya­şan­dı. Met­re­ka­re­ye 76,5 ki­log­ram ya­ğı­şın düş­tü­ğü Men­te­şe'nin ar­dın­dan en fazla ya­ğı­şı met­re­ka­re­ye 67,2 ki­log­ram ile Milas oldu.

'' Datça'ya  Ha­zi­ran'da yağ­mur yağ­ma­dı”
MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü, 2019 yılı Ha­zi­ran ayın­da en fazla yağış Men­te­şe ve Milas il­çe­sin­de ya­şan­dı­ğı be­lir­ti­lir­ken Datça'da ya­ğı­şın ol­ma­dı­ğı­nı açık­la­dı. MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Datça'da Ha­zi­ran ayın­da yağış ya­şan­maz iken, Mar­ma­ris' e  4.8, Bod­rum' a 0.4,  Köy­ce­ğiz' e 5.5, Fet­hi­ye'ye 8.4,Ya­ta­ğan'a 21, Milas'a 67.2, Men­te­şe'ye 76.5 ki­log­ram yağış düştü. İlimiz ge­ne­lin­de Ha­zi­ran ayın­da met­re­ka­re­ye top­lam 183.8 ki­log­ram yağış düştü” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.

“5 yılda met­re­ka­re­ye or­ta­la­ma 16 ki­log­ram yağış düştü”
MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­da son 5 yılda Ha­zi­ran ayın­da ya­şa­nan yağış mik­tar­la­rı pay­la­şıl­dı. Açık­la­ma­da son 5 yılın Ha­zi­ran ayın­da en az ya­ğı­şı 1,58 ki­log­ram ile Bod­rum al­dı­ğı be­lir­til­di. En az yağış alan diğer il­çe­nin Datça ol­du­ğu be­lir­ti­len açık­la­ma­da şu gö­rüş­le­re yer ve­ril­di: “2014 -2019 yıl­la­rı ara­sın­da ili­miz ge­ne­lin­de ger­çek­le­şen yağ­mur mik­tar­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da met­re­ka­re­ye en az yağış alan il­çe­miz 1,58 ile Bod­rum olur­ken daha sonra 2,14 Datça, 12,94 Köy­ce­ğiz, 14,98 Mar­ma­ris, 15,92 Milas, 16,5 Fet­hi­ye, 24,8 Ya­ta­ğan ola­rak ka­yıt­la­ra geçti. En fazla ya­ğı­şı ise met­re­ka­re­ye 41,4 ki­log­ram yağış düşen Men­te­şe il­çe­si aldı.”
“2018 Ha­zi­ran ayın­da yüzde 14'de düşen Mum­cu­lar Ba­ra­jı 2019'da yüzde 80 doldu”
Ba­raj­la­rın do­lu­luk oran­la­rı hak­kın­da bilgi veren MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan, “Geç­ti­ği­miz yıl Mum­cu­lar ve Geyik ba­ra­jın­da su­suz­luk sin­yal­le­ri baş gös­ter­miş­ti. Geç­ti­ği­miz yılın ve­ri­le­ri­ne göre Mum­cu­lar Ba­ra­jı yüzde 6'lara kadar düş­müş içme suyu te­si­si­ne su gi­ri­şi sağ­la­na­ma­mış­tı. Ba­raj­la­rın geçen yıl Ha­zi­ran ayı ve­ri­le­ri­ne ba­kıl­dı­ğın­da Mum­cu­lar Ba­ra­jı 14.35, Geyik Ba­ra­jı 55.78 ve Ata­türk Ba­ra­jı ise yüzde 100 ora­nın­da idi. 2019 Ha­zi­ran ayın­da alı­nan ve­ri­le­re göre ise Mum­cu­lar Ba­ra­jı yüzde 80.51, Geyik Ba­ra­jı yüzde 90.26, Ata­türk Ba­ra­jı ise yüzde 100 ola­rak ka­yıt­la­rı­mı­za geçti. 2018 Ekim ayın­dan bu yana geçen 9 aylık süre zar­fın­da ili­mi­ze met­re­ka­re­ye 9 bin 43 ki­log­ram yağış düş­me­si ba­raj­la­rın dol­ma­sı­na neden oldu” de­nil­di.
MUSKİ' ta­sar­ruf uya­rı­sın da bulundu
MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü­nün yap­tı­ğı açık­la­ma­nın so­nun­da va­tan­daş­la­rın su ta­sar­ru­fun­da bu­lun­ma­sı ge­rek­ti­ğini vurgulayarak, “Ba­raj­la­rın do­lu­luk oran­la­rı şu­an­da iyi du­rum­da. Ancak geç­ti­ği­miz yıl ya­şa­nan su sı­kın­tı­mı­zın tek­rar ya­şa­na­bi­le­ce­ği ger­çe­ği­ni unut­ma­ma­lı­yız. Su kay­nak­la­rı ko­nu­sun­da bir yan­dan ara­yış­la­rı­mı­zı sür­dü­rü­yor ve pro­je­le­ri­mi­zi ha­ya­ta ge­çi­ri­yo­ruz. Ancak il ge­ne­lin­de va­tan­daş­la­rı­mı­zın ge­rek­siz yere su tü­ket­me­me­si­ni önem­le rica edi­yo­ruz. Va­tan­daş­la­rı­mız ev ve iş yer­le­rin­de­ki bozuk te­si­sat­la­rı­nı ye­ni­le­me­si, gün­lük te­miz­lik iş­le­rin­de fazla su tü­ke­ti­mi­ne dik­kat et­me­le­ri ve daha du­yar­lı dav­ran­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni tek­rar tek­rar ha­tır­lat­mak is­ti­yo­ruz”.


Bu haber 628 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer