01-11-2018 19:22 GÜNDEM

HARİTA YÜKSEK MÜHENDİSİ DERVİŞ ASLAN CHP' DEN ADAY ADAY­LI­ĞI­NI AÇIK­LA­DI

Sebiha ARSLAN : Harita Yüksek Mühendisi Derviş Aslan CHP' den Datça Be­le­di­ye Baş­kan Aday Adaylığı’nı basın açık­la­ma­sıy­la açık­la­dı

HARİTA YÜKSEK MÜHENDİSİ DERVİŞ ASLAN  CHP' DEN ADAY ADAY­LI­ĞI­NI AÇIK­LA­DI


Derviş Aslan  yaptığı açıklamada şu cümleleri söyledi ''1976 yı­lın­da Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si Ha­ri­ta Mü­hen­dis­li­ği bö­lü­mün­den mezun oldum .6 aylık dev­let me­mur­lu­ğu ve as­ker­lik­ten sonra ENKA  İnşaat A.Ş.de He­re­ke Vi­ya­dük ve tünellerinde  5 yıl ça­lış­tık­tan sonra Datça 'ya yer­leş­tim Ka­ra­in­cir Tatil köyü ve Datça' da mü­te­ah­hit ola­rak çe­şit­li in­şa­at­lar yap­tım. 35 yıl­dan fazla za­man­da Datça' da ya­şı­yo­rum .Bu zaman içerisinde Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­sin­de Be­le­di­ye mec­lis üye­li­ği CHP İlçe Baş­kan­lı­ğı yap­tım. CHP'de ya­pı­lan bütün et­kin­lik­ler­de görev aldım.
 Datça'nın so­run­la­rı­nı çok iyi bi­li­yo­rum çe­şit­li top­lan­tı­lar­da ve tar­tış­ma­lar da bu so­run­la­rı dile ge­tir­dim.Datça nın kısa ve  uzun va­de­li çözüm plan­la­rım hazır.
 Orta ve uzun va­de­de ya­pı­lan imar plan­la­rı ha­ya­ta geç­ti­ği gün 4000 dö­nü­me yakın alan­la­ra Tu­rizm ya­tı­rım­la­rı ve ko­nut­lar ya­pı­la­cak­tır.Bu nedenle  Datça'nın  st­ra­te­jik plan­la­rı­nın hazır ol­ma­sı ve bu plan­lar da­hi­lin­de ge­liş­me­ye yön ve­ril­me­si ge­re­kir. Bu ko­nu­da her türlü dö­kü­man elim­de hazır bu­lun­mak­ta­dır.Datça 'nın en büyük so­run­la­rın­dan biri de su so­ru­nu­dur.yeraltı su kaynakları her geçen gün azalmakta ve bu yer altı su­la­rı ile Tu­rizm ya­pıl­ma­sı müm­kün de­ğil­dir. Plan ça­lış­ma­la­rı yapılıp dı­şa­rı­dan me­se­la Gökova'dan  Datça Ya­rı­ma­da­sına Akar­su bu­lu­nup ge­ti­ril­me­li­dir. Bu ko­nu­da' da ar­ka­daş­la­rım­la yap­tı­ğım ça­lış­ma­lar mev­cut­tur. Ortak akıllarımızı kul­la­na­rak bütün so­run­la­rı­mı­zı çö­ze­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum'' dedi.


Bu haber 422 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer