14-03-2019 18:13 GÜNDEM

GÜ­LA­DA BA­ŞA­RI­LI PRO­JE­LE­Rİ­Nİ AÇIK­LA­MA­YA DEVAM EDİ­YOR

Sebiha ARSLAN : Cum­hur İtti­fa­kı Datça Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Fey­zul­lah Gü­la­da, seçim ça­lış­ma­la­rı­na hız kes­me­den devam edi­yor. Datça'yı karış karış ge­ze­rek seçim ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rü­ten Baş­kan Adayı Gü­la­da, Datça için ha­zır­la­dı­ğı ba­şa­rı­lı pro­je­le­ri­ni seç­men­le­re an­la­tı­yor.

GÜ­LA­DA BA­ŞA­RI­LI PRO­JE­LE­Rİ­Nİ AÇIK­LA­MA­YA DEVAM EDİ­YOR

 

Cum­hur İtti­fa­kı Datça Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Fey­zul­lah Gü­la­da, ma­hal­li ida­re­ler se­çim­le­ri ön­ce­sin­de Datça için ha­zır­la­dı­ğı ba­şa­rı­lı pro­je­le­ri­ni açık­la­ma­ya devam edi­yor. Gü­la­da' nın , Datça için ha­zır­la­dı­ğı son pro­je­le­ri ara­sın­da Datça Halk Pa­za­rı, Her­kes İçin Spor Pro­je­si, Çekek Yeri ve Eğ­len­ce Mer­ke­zi yer alı­yor. Baş­kan Adayı Fey­zul­lah Gü­la­da, ve­rim­li ve ba­şa­rı­lı pro­je­le­ri­ni şöyle açık­la­dı;
“DATÇA HALK PA­ZA­RI= Geri dö­nüş­tü­rül­müş çelik ve memb­ran st­rük­tür ile oluş­tu­ra­ca­ğı­mız konik ya­pı­lar­da, yağ­mur su­yu­nu de­po­la­yıp; su ih­ti­ya­cı­nı ken­di­si kar­şı­la­yan özgün bir ”pazar yeri” he­de­fi­miz var. Pazar yeri pa­ra­le­lin­de ”Yerli tohum” ye­tiş­tir­me ve ge­liş­tir­me uy­gu­la­ma ala­nı­nı kurup, de­po­la­dı­ğı­mız suyu bu uy­gu­la­ma ala­nın­da kul­la­na­ca­ğız. Doğal ha­va­lan­dır­ma ve ik­lim­len­dir­me özel­li­ği ile Pa­za­rı­mı­zın al­tın­da çö­ze­ce­ği­miz oto­park alanı ile alış­ve­ri­şi­ni yapan va­tan­daş­la­rı­mız park so­ru­nu ya­şa­ma­ya­cak. Ay­rı­ca Pazar ala­nı­nın için­de yer alan toplu ta­şı­ma du­rak­la­rı ile ula­şım so­ru­nu ta­ma­men çö­zü­le­ce­ğiz. İç mekan hava ka­li­te­si, Su kul­la­nı­mı efek­tif­li­ği; Ener­ji ta­sar­ru­fu, Yapı ma­ter­ya­li kay­na­ğı, Sür­dü­rü­le­bi­lir­lik ve Ta­sa­rım ye­ni­lik­çi­li­ği özel­lik­le­ri ile Pazar Yeri Pro­je­miz ”LEED ser­ti­fi­ka­sı” için ge­rek­li ko­şul­la­ra tam fonk­si­yon ile kar­şı­lık ve­re­cek­tir.
HER­KES İÇİN SPOR = Av­ru­pa Kon­se­yi Spor Ge­li­şim Ko­mi­te­si ta­ra­fın­dan sos­yal durum, sınıf, ırk, ve en­gel­li­lik­le­ri­ne bağlı ol­mak­sı­zın spor yap­ma­yı arzu eden her­ke­sin ser­best za­man­la­rı­nı spor ile de­ğer­len­dir­me­si­ni amaç­la­yan “Her­kes için Spor” pro­je­si kap­sa­mın­da tüm ma­hal­le­le­ri­mi­ze spor te­sis­le­ri yap­ma­yı plan­lı­yo­ruz. İlk Ola­rak Eme­cik Ma­hal­le­sin­de 1032 par­sel 9/1'de Eme­cik Cami ya­nın­da bu­lu­nan alan­da için­de halı saha, bas­ket­bol ve al­ter­na­tif spor alan­la­rı­nın bu­lun­du­ğu. Bir yan­dan spor ya­par­ken diğer yan­dan ka­fe­de din­le­ne­bi­le­cek­le­ri yeni bir komp­leks plan­la­dık.
EĞ­LEN­CE MER­KE­Zİ = Datça'nın Ek­sik­le­rin­den biri de Eğ­len­ce me­kan­la­rı. Kargı Ko­yun­da pro­je­len­dir­di­ği­miz eğ­len­ce me­kan­la­rın­da sabah ve akşam gü­rül­tü sorun ol­ma­dan Dat­ça­lı­la­rın eğ­le­ne­bi­le­ce­ği gü­ven­li alan­la­rı plan­la­dık.
ÇEKEK YERİ= Üç ta­ra­fı de­niz­ler­le çev­ri­li Datça'nın de­ni­zin ni­met­le­rin­den ye­te­rin­ce fay­da­la­na­ma­dı­ğı­nı he­pi­miz bi­li­yo­ruz. Sa­de­ce ba­lık­çı tek­ne­le­ri­nin değil gün­lük tur tek­ne­le­ri ve gu­let­le­rin­de ya­rar­la­na­bi­le­ce­ği mo­dern bir çekek ye­ri­ni pro­je­len­dir­dik. Bu çekek ye­rin­de kış ay­la­rın­da tek­ne­le­rin hem ko­run­ma­sı hem de tamir ve ba­kım­la­rı ya­pı­la­cak.”


Bu haber 578 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer